HEBREYO 11

1An pagtubod iyo an patotoo kan mga bagay na pinaglalaom; an masarig na paniwala sa mga bagay na dai nahihiling. 2Inako nin Dios an mga tawo kaidtong panahon huli kan saindang pagtubod. 3Huli sa pagtubod nasasabotan ta na an kinaban linalang kan tataramon nin Dios, kaya an anoman na nahihiling gikan sa dai nahihiling. 4Huli sa pagtubod, nagdolot si Abel sa Dios nin mas marahay na atang ki sa atang ni Cain. Huli kan pagtubod ni Abel, inako siya nin Dios bilang matanos; bilang patotoo kaiyan, inako nin Dios an saiyang mga dolot. Gadan na si Abel, alagad huli kan saiyang pagtubod nagtataram pa siya. 5Huli sa pagtubod, dai nagadan si Enoc, kundi isinakat sa langit asin dai nakua nin siisay man, huli ta kinua siya nin Dios. An kasuratan nagsasabi na bago isinakat sa langit si Enoc, napaogma niya an Dios. 6Alagad an siisay man na mayo nin pagtubod, dai makakapaogma sa Dios. Huli ta an siisay man na minadolok sa Dios dapat magtubod na igwa nin Dios na nagtatao nin marahay na balos sa mga naghahanap saiya. 7Huli sa pagtubod, dinangog ni Noe an mga patanid nin Dios dapit sa mga bagay na mangyayari asin dai pa niya nahihiling. Kinuyog niya an Dios, saka naggibo siya nin arka na maligtas saiya asin kan bilog niyang pamilya. Huli kaini, hinatolan an kinaban asin nagin paramana siya kan katanosan na bunga kan pagtubod. 8Huli sa pagtubod, nagkuyog si Abraham kan apodon siya nin Dios; nagduman siya sa daga na ipinanuga nin Dios saiya bilang pamana. Binayaan niya an sadiri niyang daga maski dai niya aram kun saen siya maduman. 9Huli sa pagtubod, nag-erok siya bilang sarong dayuhan sa daga na ipinanuga saiya nin Dios. Nag-erok siya sa mga tolda arog ki Isaac asin ki Jacob, na nag-ako man kan parehong panuga nin Dios. 10Huli ta mawot niya an syudad na igwa nin mga pundasyon, na an kagtugdok asin kaggibo iyo an Dios. 11Huli sa pagtubod ni Abraham, nangidam si Sara maski gurang na ini nin marahay. Nanarig si Abraham na ootobon nin Dios an saiyang panuga. 12Maski haros magagadan na sa kagurangan si Abraham, siya an ginikanan kan mga kapagarakian na arog kadakul kan mga bitoon sa kalangitan saka kan dai mabilang na baybay sa tampi kan dagat. 13Sinda gabos nagadan na may pagtubod. Dai ninda inako an ipinanuga nin Dios, alagad natanaw ninda idto sa harayo na ikinaogma ninda. Inako ninda na mga dayuhan sinda asin mga destyero sa kinaban. 14An mga tawong arog kaini an pagtaram, malinaw na nagpapahayag na sinda naghahanap kan sadiri nindang lugar. 15Dai ninda giniromdom an lugar na saindang hinalean; kun giniromdom ninda iyan, nakabalik kutana sinda duman. 16Alagad mawot ninda an sarong mas marahay na lugar, an lugar na langitnon. Kaya an Dios dai nasosopog na apodon siyang Dios ninda, huli ta nag-andam siya nin syudad para sainda. 17Huli sa pagtubod, idinolot ni Abraham an saiyang aking si Isaac bilang atang, kan baloon siya nin Dios. Maski siya an pinanugaan nin Dios, andam si Abraham na iatang an bugtong niyang aki. 18Ini an sinabi nin Dios saiya, “Magkakaigwa ka nin kapagarakian sa paagi ni Isaac.” 19Aram ni Abraham na an Dios igwa nin kapangyarihan na magbuhay liwat kan mga gadan; kaya pwedeng masabi na garong inako liwat ni Abraham si Isaac hale sa pagkagadan. 20Huli sa pagtubod, nanuga si Isaac nin mga bendisyon ki Jacob asin ki Esau para sa maabot na panahon. 21Huli sa pagtubod, benendisyonan ni Jacob, kan naghihingagdan na siya, an duwang aking lalaki ni Jose; naghungko siya sa saiyang sugkod saka nagsamba sa Dios. 22Huli sa pagtubod, nagtaram si Jose, kan madali na siyang magadan, na mahale sa Egipto an mga Israelita. Nagtogon siya kun ano an dapat gibohon sa saiyang mga tolang. 23Huli sa pagtubod, tinago si Moises kan saiyang mga magurang sa laog nin tolong bulan poon kan siya mamundag. Nahiling ninda na siya sarong magayon na aki; dai sinda natakot na maglapas kan pagboot kan hade. 24Huli sa pagtubod, nagsayuma si Moises kan siya dakula na, na pag-apodon siyang aki kan aking babae kan hade. 25Pinagmarahay pa niyang magtios sa kaibahan kan banwaan nin Dios ki kan mag-ogma sa kasalan sa dikit na panahon. 26Aram niya na an pagtios nin pag-olog-olog para ki Cristo mas mahalaga ki kan gabos na kayamanan sa Egipto, huli ta pinaglalaom niya an balos sa maabot na panahon. 27Huli sa pagtubod, naghale si Moises sa Egipto na dai natakot sa kaanggotan kan hade; nagpadagos siya sa saiyang paglakaw na garo nakakahiling sa Dios na dai nahihiling. 28Huli sa pagtubod, sinelebrar niya an enot na Paskwa, saka ipinagboot niyang iwirik an dugo sa mga pintoan, tanganing dai gadanon kan Paragadan an matuang mga aking lalaki kan mga Israelita. 29Huli sa pagtubod, an mga Israelita nakabalyo sa Dagat na Pula na garo sa dagang mamara; alagad kan an mga taga Egipto magbaralyo man, nagkaralamos sinda. 30Huli sa pagtubod, narumpag an mga kudal sa palibot kan Jerico, pakatapos na liboton iyan kan mga Israelita sa laog nin pitong aldaw. 31Huli sa pagtubod, si Rahab, an maraot na babae, dai nagadan kaiba kan mga dai nagkuyog sa Dios, huli ta pinadagos niya sa saiyang harong siring sa mga katood an mga espiyang Israelita. 32Ano pa an sasabihon ko? Kulang an sakong panahon sa pagsaysay dapit ki Gideon, ki Barac, ki Samson, ki Jefte, ki David, ki Samuel saka dapit sa mga propeta. 33Huli sa pagtubod sinakop ninda an mga kahadean, ginibo an matanos asin inako an ipinanuga nin Dios. Tinakpan ninda an ngoso kan mga leon; 34sinigbo ninda an naglalaad na kalayo, patin nadulagan ninda an kagadanan sa espada. Mga maluya sinda, alagad nagin mga makosog; mapangyari sinda sa ralaban saka nadaog ninda an mga hukbo kan mga dayuhan. 35Huli sa pagtubod, nagbalik sa mga babae an saindang mga kadugo na gadan na dangan binuhay liwat. An iba nagadan sa pasakit; nagsayuma sindang magin talingkas tanganing mabuhay liwat sinda sa mas marahay na buhay. 36May pinagtuya-tuya saka pinaghampak; may ginapos asin binilanggo. 37Ginapo sinda, binaak nin lagadi an saindang hawak, o ginadan sa espada. May naglagaw-lagaw na nakagubing kan anit nin karnero saka kanding—dukha, pinasakitan, saka inapi. 38An kinaban bakong maninigo para sainda. Siring sa mga dayuhan, nakalakop sinda sa mga desyerto sagkod sa kabubuldan. Nag-erok sinda sa mga lungib asin sa mga kalot. 39Sinda gabos, maski nagpatotoo kan saindang pagtubod, dai nag-ako kan ipinanuga nin Dios, 40huli ta an Dios igwa nin mas marahay na plano para sato, na kun bakong sa kaibahan ta, dai sinda magkakaigwa nin kapanoan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\