HEBREYO 12

1Kaya huli ta napapalibotan kita nin kadakul na saksi, haleon ta na an gabos na bagay na nakakaolang, saka an kasalan na nakakapurupot sato, dangan padagos tang dalaganon na daing ontok an ipinapadalagan sato. 2Danay na hilingon ta si Jesus, na iyo an sinasarigan kan satong pagtubod poon sa kapinonan sagkod sa kataposan. Tinios niya an krus asin dai pinahalagahan an kasosopgan kaiyan huli kan kaogmahan na naghahalat saiya; ngunyan nagtutukaw siya sa too kan trono nin Dios. 3Horop-horopa kun paano niya natios an makuring kaanggotan kan mga tawong parakasala, tanganing dai kamo mapagal o magluya an saindong boot. 4Huli ta sa saindong pakilaban sa kasalan, dai pa kamo nakilaban sagkod na bumulos an saindong dugo. 5Nalingawan na daw nindo an mga pagsadol nin Dios saindo bilang mga aki niya? “Aki ko, dai mo pagbasang-basangon an pagdisiplina saimo nin Kagurangnan, ni magluya an saimong boot kun pinapadusahan ka niya. 6Huli ta dinidisiplina nin Kagurangnan an namomotan niya, pinapakol an siisay man na inaako niya bilang aki.” 7Tagalan nindo an anoman na kasakitan bilang disiplina nin sarong ama, huli ta ibinibilang kamo nin Dios na mga aki niya. May aki daw na dai dinidisiplina kan saiyang ama? 8Kun dai niya kamo dinidisiplina siring kan saiyang pagdisiplina sa gabos niyang aki, bako kamong tunay na aki niya, kundi mga aki kamo sa luwas. 9Dinidisiplina kita kan satong mga ama sa daga kaya ginagalangan ta sinda. Ano pa daw kun kita magpasakop sa Ama na yaon sa langit ngani kitang mabuhay! 10Dinisiplina kita kan satong mga ama sa daga sa halipot na panahon, siring sa pagmarahayon ninda; alagad an Dios minagibo kaiyan para sa satong karahayan, tanganing magkaigwa kita nin kahirasan sa saiyang kabanalan. 11Kun kita pinapadusahan, makulog iyan para sa sato saka ikinakamondo ta iyan; alagad ngapit, idtong nagpakanood huli sa siring na panuga, magkakamit nin katoninongan, bunga kan matanos na pamumuhay. 12Kaya iitaas nindo an mga maluya nindong kamot asin pakosogon an mga pinanluluya nindong mga tuhod. 13Maglakaw kamo sa tanos na dalan, tanganing dai mag-orog an pagkapilay, kundi maomayan. 14Hingowahon nindong magka-igwa nin katoninongan sa kaibahan kan gabos; mamuhay kamong banal, huli ta kun mayo kaiyan, mayo nin siisay man na makakahiling sa Kagurangnan. 15Hingowahon nindo na mayo nin siisay man na magtalikod sa biyaya nin Dios; mayo nin siisay man saindo na magin siring sa sarong mapait na tanom na minatalubo saka ginigikanan nin karibokan asin nakakadigta sa dakul. 16Hingowahon nanggad nindo na mayo nin siisay man na magin marigsok o mayong paggalang sa mga bagay na espiritwal, arog ki Esau na nagpabakal kan saiyang deretso bilang panganay huli sana sa sarong pagkakan. 17Aram nindo na dai nahaloy, hinagad niya an bendisyon kan saiyang ama, alagad sinayumahan siya, huli ta maski nagparatangis siya, dai na mababago an ginibo niya. 18Arog kan mga Israelita, dai kamo nagdolok sa sarong bulod na nadudutaan—sa Bukid nin Sinai na may naglalaad na kalayo, may kadikloman, may dampog, may bagyo, 19may tanog nin trompeta, saka may sarong tingog. Kan madangog kan mga tawo an tingog, nakimaherak sindang dai na padangogon kaiyan, 20huli ta dai ninda matagalan an pagboot na an sabi, “Maski hayop pa an makatungtong sa bukid na ini dapat gapoon sagkod na magadan.” 21Makatatakot an saindang natatanaw, mala ta si Moises nagsabi, “Tinatakigan ako sa takot.” 22Kundi nagdolok kamo sa Bukid nin Sion asin sa syudad kan buhay na Dios, an langitnon na Jerusalem, na may dai mabilang na mga anghel na maogmang nagtitiripon. 23Nagdolok kamo sa katiriponan kan mga panganay nin Dios na an mga ngaran nasusurat sa langit. Nagdolok kamo sa Dios, na iyo an hukom kan gabos na tawo; nagdolok man kamo sa mga espiritu kan mga matanos na tawong nagin banal. 24Nagdolok kamo ki Jesus na iyo an tagapagultanan kan bagong tipan, asin sa iwinirik na dugo na igwang mas marahay na mga panuga ki sa panuga kan dugo ni Abel. 25Mag-ingat kamo na dai nindo ipagsikwal an nagtataram saindo. Kun dai nakadulag an mga dai nagdangog sa mga patanid nin Dios kan magtaram siya sa paagi ni Moises, kita pa daw an makadulag kun isikwal ta an nagpapatanid sato hale sa langit? 26An saiyang tingog nakayugyog kan daga kaidto, alagad ngunyan nanunuga siya, “Sarong beses ko pang yuyugyogon bako sana an daga kundi pati an langit.” 27An tataramon na “sarong beses pa” maliwanag na nagpapahayag na an gabos na linalang yuyugyogon, dangan hahaleon an mga nayogyog, tanganing an mga bagay na dai pwedeng mayugyog iyo an mawalat. 28Kaya magpasalamat kita, huli ta inako ta an kahadean na dai pwedeng mayugyog. Omawon asin sambahon ta an Dios sa paaging ikinakaogma niya, may kabanalan saka paggalang, 29huli ta an satong Dios garo kalayong nanghahalon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\