HEBREYO 13

1Magdanay kamo sa pagkaminorootan siring sa magturugang. 2Padagoson nindo sa saindong harong an mga dayuhan, huli ta an ibang naggibo kaiyan, nakapadagos nin mga anghel na dai ninda aram. 3Giromdomon nindo an mga bilanggo, na garo baga kaiba kamo ninda sa bilanggoan. Giromdomon nindo an mga pinapasakitan, na garo baga kamo man sana an pinapasakitan. 4An matrimonyo dapat galangan nin gabos, saka dai nindo pagdigtaan an saindong pagkainagoman; huli ta huhukoman nin Dios an mga marigsok saka mga parasambay. 5Maglikay kamo sa pagkamoot sa kwarta; makontento kamo kan nasa saindo, huli ta an Dios nagtaram, “Dai taka nanggad tatalikodan; dai taka nanggad pababayaan.” 6Kaya makosog an boot na makakapagsabi kita, “Tatabangan ako kan Kagurangnan; dai ako matatakot. Ano an magigibo nin tawo tumang sako?” 7Giromdoma an mga lider nindo kaidto na naghulit saindo kan tataramon nin Dios. Giromdoma nindo an saindang nagin buhay saka pagkagadan; arogon nindo an saindang pagtubod. 8Si Jesu-Cristo iyo man giraray; kaidto, ngunyan asin sagkod pa man. 9Dai kamo magpadagka sa laen saka bakong midbid na mga katukdoan. Mas marahay na an satong mga puso mapakosog kan biyaya nin Dios, bakong sa pagkuyog kan mga pagsusundon dapit sa mga kakanon na dai lamang nakakatabang sa mga nagkukuyog kaiyan. 10An mga pading naglilingkod sa lugar na pagsasambahan mayo nin deretso na magkakan kan atang sa satong altar. 11An dugo kan mga hayop dinadara kan Halangkaw na Padi sa Kabanal-banaleng Lugar bilang atang para sa mga kasalan, alagad an mga hawak kaini tinututong sa luwas kan kampo. 12Iyan an dahelan kun tadaw ta nagadan si Jesus sa luwas kan syudad tanganing malinigan an mga tawo kan kasalan sa paagi kan saiyang dugo. 13Kaya magduman kita sa luwas kan kampo saka makidamay kita sa saiyang kasosopgan. 14Huli ta digdi sa daga mayo kita nin nagdadanay na syudad, kundi hinahanap ta an syudad na maabot. 15Kaya danay kitang magdolot nin atang nin pag-omaw sa Dios huli ki Jesus, pag-omaw na nagpapahayag kan satong pagmidbid sa saiya bilang Kagurangnan. 16Dai kamo malingaw sa paggibo nin karahayan asin sa pagpatarabang-tabang, huli ta iyo ini an mga sakripisyo na nakakapaogma sa Dios. 17Kuyogon nindo an saindong mga lider saka sunodon nindo an saindang mga pagboot. Dai sinda nag-oontok sa pagbantay kan saindong mga kalag, huli ta aram nindang matao sinda nin kwenta sa Dios kan saindang paglingkod saiya. Kun kuyogon nindo sinda, maogma nindang gigibohon an saindang katongdan; kun dai, mamondo nindang gigibohon iyan asin mayo iyan nin pakinabang para saindo. 18Ipamibi nindo kami. Aram nyamo na malinig an samong konsyensya, nagmamawot na gibohon an matanos sa gabos na panahon. 19Sinasadol ko kamo na mamibi kamo na pabalikon tolos ako nin Dios diyan saindo. 20An Dios iyo an nagbuhay liwat ki Jesus na satong Kagurangnan, an Dakulang Pastor kan mga karnero, na an dugo iyo an tanda kan daing kataposan na tipan. 21Itao logod saindo kan Dios nin katoninongan an gabos na marahay na bagay tanganing magibo nindo an saiyang kabotan; huli ki Jesu-Cristo, gibohon logod niya sato an makakapaogma saiya. Pag-omawon si Cristo sagkod pa man! Amen. 22Nakikimaherak ako saindo, mga tugang ko, na maghinanyog kamo nin maigot sa mga tataramon na ini nin pagsadol; huli ta halipot sana an surat kong ini saindo. 23Boot kong maaraman nindo na an satong tugang na si Timoteo pinaluwas na sa bilanggoan. Kun siya pumadigdi tolos sako, ipag-iiba ko siya pagsongko ko saindo. 24Kinokomusta mi an saindong mga lider asin an gabos na banal. Kinokomusta man kamo kan mga tugang sa Italia. 25An biyaya nin Dios mapasaindo logod gabos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\