HEBREYO 2

1Kaya dapat na orog na pahalagahan nyato an mga katotoohan na nadangog ta tanganing dai kita mapaharayo diyan. 2Napatunayan na totoo an mensaheng ipinahayag kan mga anghel sa satong mga ginikanan. Kaya an siisay man na dai nagsunod o nagkuyog kaiyan nag-ako kan padusa na maninigo saiya. 3Kun siring, paano kitang makakadulag sa padusa kun dai ta tinatawan nin halaga an siring kadakulang kaligtasan? An Kagurangnan mismo an enot na nagpahayag kan kaligtasan na ini, dangan pinatotoohan iyan sato kan mga nakadangog saiya. 4Pinatunayan man iyan nin Dios sa paagi nin mga tanda, ngangalasan, manlaen-laen na milagro asin sa mga balaog na itinao nin Espiritu Santo sosog sa kabotan niya. 5Dai ibinugtak nin Dios sa mga anghel an pamahala sa kinaban na maabot—an kinaban na sinasabi mi. 6Kundi nasasabi sa sarong lugar sa mga Kasuratan, “Ano an tawo, ta ginigiromdom mo siya; o an aki nin tawo ta inaataman mo siya? 7Sa dikit na panahon ginibo mo siyang mas hababa ki sa mga anghel, alagad kinoronahan mo siya nin kamurawayan asin kaomawan; 8ibinugtak mo an gabos sa irarom nin saiyang mga bitis.” Kun ginibo nin Dios an tawo na kagsakop kan gabos na bagay, malinaw na kaiba diyan an gabos. Alagad dai ta pa nahiling ngunyan na an tawo nagsasakop kan gabos. 9Alagad nahihiling ta si Jesus, na sa dikit na panahon ginibong mas hababa ki sa mga anghel, tanganing sa paagi kan biyaya nin Dios, magadan siya para sa gabos na tawo. Ngunyan nahihiling ta siyang nakokoronahan nin kamurawayan asin kaomawan huli kan kagadanan na tinios niya. 10Maninigo na an Dios, na para saiya asin huli saiya an gabos nagkakaigwa nin buhay, iyo man an magpabanal ki Jesus sa paagi nin pasakit, tanganing madara niya an dakul na tawo sa kamurawayan. Huli ta si Jesus an nangengenot sainda pasiring sa kaligtasan. 11Huli ta siya an naglilinig sa mga tawo kan saindang kasalan saka an mga nalinigan na igwa nin sarong Ama. Kaya dai nasosopog si Jesus na apodon sindang tugang. 12Sinasabi niya sa Dios, “An ngaran mo ipagbabantog ko sa sakong mga tugang; oomawon taka sa tahaw nin katiriponan.” 13Sinasabi pa niya, “Mananarig ako sa Dios.” Dangan, “Uya ako kaiba kan kaakian na itinao sako nin Dios.” 14Siring na an nasambit na kaakian mga tawong may laman saka dugo, nagin tawo man si Jesus arog ninda, tanganing sa paagi kan saiyang kagadanan, madaog niya an Diablo na may kapangyarihan nin kagadanan. 15Sa siring na paagi, ilinigtas niya an mga nagin bilanggo nin pagkatakot sa kagadanan sa bilog nindang pagkabuhay. 16Malinaw nanggad na bakong an mga anghel an tinatabangan niya, kundi an mga kapagarakian ni Abraham. 17Nangangahulogan na dapat siyang magin arog kan saiyang mga tugang sa gabos na bagay, tanganing siya magin maheherakon saka maimbod na Halangkaw na Padi sa saiyang paglingkod sa Dios, tanganing mapatawad an mga kasalan kan mga tawo. 18Ngunyan, matatabangan niya an mga pinagsosogotan, huli ta siya mismo pinagsogotan man asin nagtios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\