HEBREYO 4

1Kaya mantang nagdadanay an panuga nin Dios na makakalaog kita sa pahingaloan niya, mag-ingat kita tanganing mayong masabi na dai kita nakapasar sa paglaog duman. 2Nadangog ta an Marahay na Bareta arog ninda, alagad maski nadangog ninda idto, dai iyan nagtao nin karahayan sainda huli ta dai sinda nagtubod kaiyan. 3Kitang mga nagtutubod makakalaog sa pahingaloan na ipinanuga nin Dios. Siring sa sinabi niya, “Siring na ako nagsumpa sa sakuyang kaanggotan: ‘Dai nanggad sinda makakalaog sa sakong pahingaloan!’” Sinabi niya ini maski tapos na an gibo niya poon pa kan lalangon niya an kinaban. 4Huli ta sa Kasuratan may nasasabi dapit kan ikapitong aldaw, “Asin an Dios nagpahingalo sa ikapitong aldaw, kan matapos na an saiyang mga gibo.” 5Sinabi niya giraray, “Dai nanggad sinda makakalaog sa sakong pahingaloan!” 6An mga enot na nakadangog kan Marahay na Bareta dai nakalaog sa pahingaloan huli ta dai sinda nagtubod. Alagad may mga ibang makakalaog diyan. 7Nagtalaan giraray an Dios nin saro pang aldaw, “Ngunyan.” Pakalihis nin halawig na panahon, nagtaram an Dios sa paagi ni David sa nasambit sa kasuratan, “Ngunyan, kun madangog nindo an saiyang tingog, hare pagpatagasa an saindong mga puso.” 8Kun natawan ni Josue an mga Israelita nin pahingalo na ipinanuga nin Dios, dai na kutana ngapit nagtaram an Dios dapit sa ibang aldaw. 9Kaya may natatada pang pahingalo para sa banwaan nin Dios, arog kan pagpahingalo niya kan ikapitong aldaw. 10Huli ta an siisay man na makalaog sa pahingaloan na ipinanuga nin Dios, magpapahingalo man sa trabaho niya arog kan pagpahingalo nin Dios pakatapos kan saiyang paglalang. 11Kaya magmaigot kitang makalaog sa kapahingaloan na iyan, tanganing mayo nin makaarog kaidtong mga dai nagtubod. 12An tataramon nin Dios buhay saka mapangyari, mas matarom ki kan arin man na espada na doble an tarom. Minalagbas iyan sa sugponan kan kalag saka espiritu, sa sugponan kan ngalongaloan saka hutok nin tolang. Naaaraman kaiyan an kaisipan asin kamawotan nin tawo. 13Mayong matatago sa Dios. An gabos na bagay hayag na nahihiling niya. Saiya kita gabos matao nin kwenta kan satong mga gibo. 14Kaya magdanay kitang pusog sa pagtubod na satong ipinapahayag, huli ta igwa kita nin sarong Halangkaw na Padi na naglaog sa kalangitan sa atubang nin Dios—si Jesus, na Aki nin Dios. 15An satong Halangkaw na Padi bako idtong dai nakakamate kan satong mga kaluyahan, huli ta siya mismo nagtios kan gabos na klase nin sogot arog sato, alagad dai siya nagkasala. 16Kaya pakosogon ta an satong boot na magdolok sa trono nin biyaya, tanganing makamtan ta an pagkaherak asin makua ta an biyaya sa panahon nin pangangaipo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\