HEBREYO 5

1An lambang halangkaw na padi, na napili hale sa mga tawo, pinili tanganing maglingkod sa Dios para sainda. Siya an madolot nin mga regalo saka mga sakripisyo para sa saindang mga kasalan. 2Mahuyo niyang matitios an mga mangmang saka an mga nalalagalag huli ta siya igwa man nin mga kaluyahan. 3Huli ta siya maluya man, dapat siyang magdolot nin mga sakripisyo, bako sanang para sa mga kasalan kan mga tawo kundi para man sa sadiri niyang mga kasalan. 4Mayo nin siisay man na minapili sa sadiri niya na magin halangkaw na padi, kundi an Dios an minaapod saiya siring kan pag-apod ki Aaron. 5Siring man dai pinili ni Cristo an sadiri niya na magin halangkaw na padi, kundi an Dios an nagpili saiya, kan sabihan siya, “Ika an sakuyang Aki, ngunyan na aldaw nagin Ama mo ako.” 6Sinabi man nin Dios sa ibang kabtang kan kasuratan, “Ika padi sagkod pa man, sosog sa orden ni Melkisedek.” 7Kan nabubuhay pa si Jesus digdi sa kinaban, namibi siya sa makosog na tingog, nagtatangis asin nag-aagrangay sa Dios, na iyo an makakaligtas saiya sa kagadanan. Dinangog siya nin Dios huli ta siya mapakumbaba sin (asin) maimbod. 8Maski Aki siya nin Dios nakanood siyang magin makinuyog-kuyog sa paagi kan saiyang mga pagtios. 9Kan maotob na niya ini, siya nagin burabod nin kaligtasan na daing kataposan para sa gabos na nagkukuyog saiya. 10Ibinugtak siya nin Dios na magin halangkaw na padi, sosog sa orden ni Melkisedek. 11Dakul an masasabi mi dapit sa bagay na ini, alagad masakit an pagpaliwanag kaini saindo, huli ta maluya kamong magsabot. 12Dapat kutana, paratukdo na kamo ngunyan, alagad nangangaipo pa kamo nin saro na magtukdo giraray saindo kan enot na mga adal dapit sa tataramon nin Dios. Embes na magkakan na kamo nin matagas na kakanon, gatas pa an iniinom nindo. 13An siisay man na gatas pa an dapat inomon, omboy pa; mayo pa siyang naaaraman dapit sa tama o sala. 14An matagas na kakanon para sa mga nasa tama nang edad, na nakanood nang magmidbid kan marahay o maraot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\