HEBREYO 6

1Kaya bayaan ta an mga enot tang nanodan na doktrina dapit ki Cristo. Magpadagos kita sa pakanood asin bakong magparaulit-ulit kan dating katukdoan dapit sa pagbakle sa mga gibong nagdadara sa kagadanan asin dapit sa pagtubod sa Dios; 2dapit sa mga katukdoan manongod sa pagbunyag, sa pagdoon nin kamot sa mga paratubod, sa pagkabuhay liwat kan mga gadan, asin sa daing kataposan na paghukom. 3Ini an gibohon nyato, kun itugot nin Dios. 4Paanong mapabalik giraray saka makapagsolsol an mga nagbaraya na sa pagtubod? Dati sindang nasa liwanag nin Dios. Nakanamit sinda kan mga langitnon na balaog saka nagin kahiras sinda sa Espiritu Santo. 5Nakanamit sinda kan karahayan kan tataramon nin Dios, asin namatean ninda an mga kapangyarihan kan madatong na panahon. 6Kaya kun nagbaya sinda sa pagtubod, masakit nang mapabalik pa sinda sa pagsolsol, huli ta sinda mismo an nagpapako giraray sa krus kan Aki nin Dios saka hayag na nag-oolog-olog saiya. 7Benebendisyonan nin Dios an daga na minasarumsom kan uran na minahugpa diyan, dangan minatao nin marahay na ani sa mga nagtatanom. 8Alagad kun an minatalubo diyan mga tonok saka mga doot, mayong pakinabang an dagang iyan; pwedeng maldisyonon iyan nin Dios; asin sa kataposan, susuloon. 9Mga namomotan, maski siring an itinataram nyamo, bilog an paglaom mi na igwang mga marahay na bagay para saindo, mga bagay manongod sa saindong kaligtasan. 10An Dios masuripot. Dai niya malilingawan an mga ginibo nindo asin an pagkamoot na ipinahiling nindo sa mga kapwa Cristiano huli saiya, dangan padagos nindo pang ginigibo. 11Minamawot nyamo na ipadagos kan lambang saro saindo an dati niyang pagmaigot sagkod sa kataposan, tanganing makamtan nindo an mga bagay na saindong pinaglalaom. 12Habo mi kamong magin hugakon, kundi arogon nindo idtong mga nagmamana kan mga ipinanuga nin Dios huli ta sinda nagtutubod asin mga matinios. 13Kan manuga an Dios ki Abraham, nagsumpa siya sa sadiri niyang ngaran huli ta mayo nin mas mapangyari pa ki sa saiya na pwede niyang masumpaan. 14Nagsabi siya, “Nanunuga ako saimo na bebendisyonan taka asin papadakulon ko an kapagarakian mo.” 15Nagmatinios si Abraham, kaya nakamtan niya an panuga nin Dios saiya. 16Totoo na kun minasumpa an tawo, ginagamit niya an ngaran nin sarong mas dakula ki sa saiya, asin an sumpang iyan an minatapos kan gabos na diskutiran. 17Inibahan nin Dios nin sumpa an saiyang panuga, huli ta boot niyang ipahiling nin malinaw sa mga maako kan pamana na ipinanuga sainda, na andam siyang mag-otob nanggad kan panugang iyan. 18Kaya an sumpa saka an panuga iyo an duwang bagay na dai maliliwat, asin dapit kaini an Dios dai nanggad magpuputik. Kaya kita na nakakua saiya nin pailihan, minakosog an boot na magsarig sa paglaom na itinao niya sato. 19Sa paglaom na ini, igwa kita nin masarig asin makosog na angkla kan satong buhay; paglaom na minalagbas sa kurtina kan templo sagkod sa kabanal-banaleng lugar. 20Huli sato linaog ni Jesus an kabanal-banaleng lugar sa pangenot sato, asin siya nagin halangkaw na padi sagkod pa man, sosog sa orden ni Melkisedek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\