HEBREYO 7

1Ini si Melkisedek hade kan Salem asin padi kan Kahorohalangkaweng Dios. Kan papuli na si Abraham pakatapos na madaog niya sa ralaban an apat na hade, sinabat siya ni Melkisedek dangan benendisyonan. 2Tinawan siya ni Abraham nin himoloan kan gabos niyang nakua sa pakilaban. (An enot na kahulogan kan ngaran na Melkisedek, “Hade nin Katanosan”; asin huli ta hade siya kan Salem, an ikaduwang kahulogan kan ngaran niya, “Hade nin Katoninongan.”) 3Dai aram kun siisay an saiyang ama o ina o ginikanan. Dai nakatala an saiyang pagkamundag ni an saiyang pagkagadan. Kaya kaagid siya kan Aki nin Dios; padi siya sagkod lamang. 4Hilinga kun gurano kadakula si Melkisedek! An ginikanan tang si Abraham nagtao saiya nin himoloan kan gabos na sinamsam ni Abraham sa ralaban. 5An mga padi na kapagarakian ni Levi, pinagbobotan kan Katogonan na magkolekta nin himoloan sa mga Israelita, maski an mga kahimanwa nindang ini gikan man ki Abraham. 6Si Melkisedek bakong gikan ki Levi, alagad tinawan siya nin himoloan ni Abraham. Benendisyonan niya an tawong ini na nag-ako kan mga panuga nin Dios. 7Daing duwa-duwa na an nagbebendisyon mas dakula ki sa benebendisyonan. 8An mga pading nag-aako nin himoloan, mga tawong may kagadanan, alagad si Melkisedek na nag-ako man nin himoloan, mayong kagadanan, siring sa sinasabi sa kasuratan. 9Kaya masasabi man na, kan magbayad si Abraham nin himoloan, si Levi nagbayad man (na an mga kapagarakian niya iyo an nag-aako kan himoloan). 10Huli ta si Levi dai pa kaidto namundag; idtoon pa siya sa habayan ni Abraham kan sabaton ini ni Melkisedek. 11Kun an kapanoan kan Katogonan nakamtan sa paagi kan pagkapadi ni Levi (huli ta sa lindong kaini, inako kan mga Israelita an Katogonan), tano ta kaipuhan pa an sarong padi na gikan sa orden ni Melkisedek embes na sarong padi na gikan sa orden ni Aaron? 12Kun liniliwat an pagkapadi, kaipuhan na liwaton man an katogonan. 13An satong Kagurangnan, na iyo an pinapanongdan kan mga sinasabing ini, gikan sa ibang tribu, asin dai nin siisay man sa saiyang tribu an nagin padi. 14Aram nang gayo na gikan siya sa tribu ni Juda; dai lamang nasambit ni Moises an tribung ini kan magtaram siya dapit sa mga padi. 15An bagay na ini nagin mas malinaw kan mag-abot an sarong padi na arog ki Melkisedek. 16Dai siya nagin padi huli sa pagsusundon nin tawo kundi huli sa kapangyarihan nin buhay na mayo nin kataposan. 17Huli ta sinasabi sa kasuratan, “Ika padi sagkod lamang, sosog sa orden ni Melkisedek.” 18Kaya an daan na pagsusundon hinale na, huli ta iyan maluya asin mayong pakinabang; 19huli ta an Katogonan ni Moises mayong natawan nin kapanoan, alagad tinawan kita ngunyan nin mas marahay na paglaom, na iyo an minadara sato harani sa Dios. 20Laen pa kaiyan, igwa pa nin sumpa an Dios. An iba nagin mga padi na mayo nin siring na sumpa. 21Alagad si Jesus nagin padi huli sa sarong sumpa kan magsabi an Dios saiya, “An Kagurangnan nagsumpa asin dai niya ini babaweon: ‘Ika padi sagkod pa man.’” 22Huli kaini si Jesus nagin sangra nin sarong tipan na mas marahay ki kan enot. 23Igwa nin saro pang kalaenan: dakul an nagin padi dahel ta nagagadan sinda asin dai nakakapadagos kan saindang trabaho. 24Alagad huli ta si Jesus nabubuhay sagkod lamang, an saiyang pagkapadi yaon saiya sagkod pa man. 25Ngunyan asin sa gabos na oras, ikakaligtas niya an mga minadolok sa Dios sa paagi niya, huli ta nabubuhay siya sagkod lamang tanganing makimaherak sa Dios para sainda. 26Kaya si Jesus iyo an Halangkaw na Padi na makakasimbag kan satong mga pangangaipo. Banal siya, mayo nin digta o karatan; dai kabilang sa mga parakasala, ilinangkaw siya sa itaas pa kan kalangitan. 27Bako siyang arog kan ibang mga halangkaw na padi na kaipuhan pang magdolot nin atang aroaldaw: enot para sa sadiri nindang kasalan, dangan para sa kasalan nin mga tawo; mantang si Jesus sarong beses sanang nag-atang para sa gabos—iyan kan idolot niya an sadiri niyang buhay. 28An pinipili kan Katogonan ni Moises na magin halangkaw na padi iyo an mga tawong igwa nin kaluyahan, alagad an panuga na sinumpaan nin Dios, na nangyari pakatapos niyang itao an Katogonan, iyo an nagpili sa Aki na ginibong banal sagkod lamang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\