HEBREYO 8

1An bilog na kahulogan kan samong pinagtataram iyo ini: igwa kita nin arog kaiyan na Halangkaw na Padi, na nagtutukaw sa too kan trono kan Hade sa langit. 2Naglilingkod siya bilang Halangkaw na Padi duman sa Kabanal-banaleng Lugar, na an boot sabihon, sa tunay na tabernakulo na pinatindog kan Kagurangnan, bakong kan mga tawo. 3An katongdan kan lambang halangkaw na padi iyo an pagdolot nin mga regalo saka mga atang na hayop sa Dios, kaya an satong Halangkaw na Padi dapat man na magkaigwa nin ikakadolot. 4Ngunyan, kun yaon pa kuta siya digdi sa daga, dai nanggad siya pwedeng magin padi, huli ta igwa digdi nin mga padi na nagdodolot nin mga regalo sosog sa Katogonan. 5Alagad an gibo kan mga pading ini kaagid sana asin anino kan nasa langit. Arog man kaiyan si Moises. Kan gigibohon na niya an tolda, sinabihan siya nin Dios, “Sunodon mo nanggad an plano na ipinahiling ko saimo sa bukid.” 6Alagad an paglingkod na itinao ki Jesus mas marahay ki sa itinao sainda. Siring man, an bagong tipan nin Dios, na si Jesus an tagapagultanan, mas marahay huli ta hinaman iyan sosog sa mas marahay pang mga panuga. 7Kun mayo nin kakulangan an enot na tipan, dai na kutana kaipuhan an ikaduwang tipan. 8Alagad nakakua nin sala an Dios sa saiyang banwaan kan siya magsabi: “Nagdadangadang an mga aldaw, an sabi kan Kagurangnan, na makikipagtipan ako sa banwaan nin Israel, asin sa banwaan nin Juda. 9Bako iyan arog kan tipan na ginibo ko sa saindang mga ginikanan kan aldaw na kabiton ko sinda paluwas sa daga nin Egipto. Dai sinda nagin maimbod sa tipan na ginibo ko sainda, kaya pinabayaan ko sinda. 10Ngunyan, ini an gigibohon kong tipan sa banwaan nin Israel, pakalihis kan mga aldaw na idto, an sabi nin Kagurangnan: Ibubugtak ko an sakong mga katogonan sa saindang mga isip, isusurat ko an mga iyan sa saindang mga puso. Ako magigin Dios ninda; sinda an magigin banwaan ko. 11Dai nin siisay man sainda na magtutukdo sa saindang kapwa, o kaipuhan magtaram pa sa saiyang tugang, ‘Midbidon mo an Kagurangnan.’ Huli ta sinda gabos makakamidbid sako, magpoon sa pinakasadit sainda sagkod sa pinakadakula. 12Papatawadon ko an saindang mga kasalan; lilingawan ko an saindang mga karatan.” 13Kan magtaram an Dios dapit sa bagong tipan, ginibo niyang daan an enot na tipan; an anoman na nagdadaan asin nawawaraan nin halaga, madali nang mapara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\