HEBREYO 9

1An enot na tipan igwang mga pagsusundon sa pagsamba, asin igwa nin sarong santwaryo na gibo nin tawo. 2Pinatindog an tolda na may duwang kabtang, an enot na kabtang kaiyan inapod Banal na Lugar na iyo an namumugtakan kan kandelero, asin kan lamesa kaiba an mga tinapay na idinolot sa Dios. 3Nasa likod kan ikaduwang kurtina an ikaduwang kabtang na inapod Kabanal-banaleng Lugar. 4Nasa laog kaini an bulawan na altar na pinagtututongan kan insenso, saka yaon man digdi an Kaban nin Tipan na napapatos nin bulawan. Sa laog kan kaban igwa nin dulay na bulawan na namumugtakan kan manna; yaon man an nagdahon na sugkod ni Aaron saka an duwang gapo na nasusuratan kan mga togon. 5Sa ibabaw kan kaban iyo an mga kerubin, na nagpapamidbid na yaon duman an Dios. Unat an mga pakpak ninda na nakatahob sa takop. Alagad bako ngunyan an panahon sa pagpaliwanag kan mga bagay na ini. 6Arog kaiyan an pagkakahusay kan mga bagay na nasambit. Aroaldaw, an mga padi minalaog sa enot na kabtang kan tolda sa pag-otob kan saindang mga katongdan. 7Alagad duman sa ikaduwang kabtang, an Halangkaw na Padi sana an nakakalaog, sarong beses sa taon. Minadara siya sa laog nin dugo kan hayop na idinodolot niya sa Dios para sa sadiri niyang mga kasalan asin para sa kasalan kan mga tawo, kasalan na nagibo ninda alagad dai aram na kasalan palan. 8Kaya maliwanag na itinutukdo sato kan Espiritu Santo na an agihan pasiring sa Kabanal-banaleng Lugar dai pa nabubuksan mantang yaon pa an enot na kabtang kan tolda. 9Ini gabos sarong tanda na ipinapanongod sa panahon ngunyan. An boot sabihon, an mga regalo saka mga atang na idinodolot sa Dios dai nakakapalinig sa konsyensya kan nagsasamba saiya. 10An gibo nindang iyan manonongod sana sa kakanon, inomon, saka manlaen-laen na rito nin paglinig, na gabos sana para sa hawak asin mahalaga sana sagkod na dai pa ibinubugtak nin Dios an sarong bagong sistema. 11Alagad nagdigdi na si Cristo bilang Halangkaw na Padi kan marahay na mga bagay na nagdatong na. An tolda na pinaglilingkodan niya mas kadakula saka mas marahay; iyan bakong gibo nin tawo, na an boot sabihon, mayo digdi sa kinaban. 12Kan si Cristo maglaog nin saro sanang beses duman sa Kabanal-banaleng Lugar sa tolda, bakong dugo nin kanding o baka an idinolot niyang atang, kundi an sadiri niyang dugo nganing makamtan an kaligtasan na daing kataposan para sato. 13Kun an pagwirik kan dugo nin kanding, toro saka abo nin tinutong na ogbon na baka nakakalinig sa mga tawong maati, 14orog pang nakakalinig an dugo ni Cristo, na huli sa daing kataposan na Espiritu, nagdolot kan saiyang buhay bilang daing digtang atang sa Dios, sa paglinig kan satuyang konsyensya sa mga gibong mayo nin halaga tanganing makapaglingkod kita sa Dios na buhay. 15Kaya si Cristo iyo an tagapagultanan nin bagong tipan, tanganing an mga inapod nin Dios mag-ako nin mayong kataposan na pamana na ipinanuga nin Dios. Nangyayari ini huli kan pagkagadan ni Cristo na nagtubos sa mga tawo kan mga kasalan na naginibo ninda sa irarom kan enot na tipan. 16Kun igwang testamento, dapat patunayan na an tawong naggibo kaiyan nagadan na. 17Huli ta an testamento mayong halaga mantang an tawong naggibo kaiyan buhay pa; may halaga sana iyan kun siya gadan na. 18Kaya, maski an enot na tipan nagkahalaga sana huli ta igwa nin dugo. 19Ipinahayag ngona ni Moises sa mga tawo an mga pagboot kan Katogonan. Pakatapos, nagkua siya nin dugo kan mga toro saka mga kanding, sinalakan niya iyan nin tubig dangan winirikan an libro kan Katogonan patin an gabos na tawo sa paagi kan paggamit nin telang lana saka sarong sanga nin isopo. 20Dangan nagsabi siya, “Iyo ini an dugo kan tipan na ipinapakuyog saindo nin Dios.” 21Siring man, winirikan ni Moises kan dugo an tolda sagkod an gabos na kagamitan sa pagsamba. 22Sosog sa Katogonan, haros gabos na bagay nalilinigan kan dugo; kun mayong dugong pinapabulos, mayo man nin kapatawadan nin mga kasalan. 23Kaya an mga bagay na ini kaipuhan sa paglinig kan mga bagay na kaagid sana kan nasa langit; alagad an mga langitnon na bagay nangangaipo nin mas marahay na mga atang ki kan mga ini. 24Dai naglaog si Cristo sa Santwaryo na gibo sana kan tawo asin kaagid sana kan tunay na santwaryo; naglaog siya sa langit mismo, saen nakikiatubang siya sa Dios para sato. 25An Halangkaw na Padi minalaog sa Kabanal-banaleng Lugar taon-taon na may darang dugo nin hayop. Alagad dai naglaog si Cristo tanganing iatang an sadiri niya nin dakul na beses. 26Ta kun arog kaiyan, dakul na beses man kutana siyang nagtios poon na lalangon an kinaban. Alagad sarong beses sana nanggad siyang nagpahiling ngunyan na madali nang umabot an kataposan kan panahon, tanganing paraon an mga kasalan sa paagi kan pag-atang kan sadiri niya. 27Itinalaan na sarong beses sana magadan an lambang tawo, dangan an paghukom. 28Siring man si Cristo inatang saro sanang beses para sa paghale kan mga kasalan kan dakul na tawo. Maabot siya giraray, bako nang sa paghale kan kasalan, kundi sa pagligtas kan mga naghahalat saiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\