SANTIAGO 1

1Surat na hale ki Santiago na sorogoon nin Dios asin ni Jesu-Cristong Kagurangnan. Pangongomusta sa doseng tribu na nasa pagkawarak. 2Mga tugang ko, ikaogma nindo kun magkaigwa kamo nin manlaen-laen na pagbalo, 3huli ta aram nindo na kun an saindong pagtubod nanggagana sa mga siring na pagbalo, an bunga kaiyan iyo an orog nindong pakatagal. 4Magdanay kamong matinios sagkod sa kataposan, tanganing magkaigwa kamo kan bilog na kapanoan, banal asin mayong kakulangan. 5Kun igwa saindong nagkukulang nin kadonongan, mamibi siya sa Dios, huli ta tatawan siya kaiyan; an Dios maugayon saka dai nagsasayuma sa kiisay man. 6Alagad kun namimibi kamo, dapat kamong magtubod saka dai magduwa-duwa, huli ta an nagduduwa-duwa nakakabaing sa alon nin dagat na ipinapadpad kan doros maski saen. 7An siring na tawo dai dapat maghona na maako siya nin anoman sa Kagurangnan, 8huli ta an saiyang isip liwat-liwat dangan dai niya aram kun ano talaga an boot niya. 9An tugang na dukha dapat na mag-ogma kun ilinalangkaw siya nin Dios; 10siring man an tugang na mayaman, kun ibinababa siya nin Dios; huli ta an mayaman mapapara sana arog kan burak nin doot. 11Huli ta minasirang an aldaw kaiba an nakakatutong na init, asin naaalang an doot; an burak kaini nararakdag, dangan an kagayonan napapara. Siring kaiyan an mayaman: magagadan sa tahaw kan saiyang mga kasibotan. 12Paladan an tawong nagdadanay na maimbod sa panahon nin mga pagbalo, huli ta kun matagalan niya iyan, maako siya kan korona nin buhay na ipinanuga nin Dios sa mga namomoot saiya. 13An tawong pinagbabalo dai magsabi na pinagsosogotan siya nin Dios. Huli ta an Dios dai nasosogotan na maggibo nin maraot asin dai masogot sa kiisay man. 14Alagad an tawo pinagsosogotan kun nadadagka siya saka nadadaya kan sadiri niyang maraot na kamawotan. 15Kun an mga maraot na kamawotan na iyan nakagamot na, iyan magbubunga nin kasalan; kun nagtalubo na an kasalan, iyan magbubunga nin kagadanan. 16Dai kamo magpadaya, namomotan kong mga tugang! 17An lambang balaog na marahay asin an lambang tunay na regalo gikan sa langit, hale sa Ama na Kaglalang kan gabos na liwanag sa langit. Sa saiya mayo nin pagliwat o anino nin pagbabago. 18Sa kabotan niya linalang niya kita sa paagi kan tataramon nin katotoohan, tanganing kita an magin orog sa gabos niyang linalang. 19Namomotan kong mga tugang, giromdoma nindo ini: an lambang saro saindo kaipuhan maliksing maghinanyog, alagad maingat sa pagtaram saka maluya sa pag-anggot. 20An kaanggotan nin tawo dai nakakatabang sa matanos na katuyohan nin Dios. 21Kaya bayaan nindo an gabos na karapsakan saka maraot na ugale. Mahuyong akoon nindo an tataramon na itinanom nin Dios sa saindong mga puso, huli ta iyo iyan an maligtas saindo. 22Bako sanang dangogon nindo an tataramon nin Dios kundi gibohon; ta kun dai, kamo man sana an nagdadaya sa sadiri nindo. 23Huli ta an siisay man na naghihinanyog sana kan tataramon alagad dai naggigibo kaiyan, nakakabaing sa tawong nananalming na nahihiling an talagang natural niyang lalawogon. 24Nananalming siya dangan pagtalikod niya sa salming, lingaw na niya tolos kun ano an itsura niya. 25Alagad an tawong nagsisiyasat kan totoong katogonan, na iyo an nagtatao nin katalingkasan, dangan danay na inaadalan iyan—na bako sanang paradangog na malilingawon kundi paragibo man—an siring na tawo bebendisyonan nin Dios sa saiyang gibo. 26An naghohona na siya maki-Dios, alagad dai tataong magpugol kan saiyang dila, nagdadaya sa sadiri niya; an saiyang pagkamaki-Dios mayong halaga. 27Sa Dios Ama, an malinig saka mayong digtang pagkamaki-Dios iyo ini: an pagtabang sa mga ilo asin sa mga babaeng balo sa saindang kasakitan, dangan an pag-ingat sa sadiri na dai madigtaan kan kinaban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\