SANTIAGO 2

1Mga tugang ko, bilang paratubod sa satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, an Kagurangnan nin kamurawayan, dai kamo magpalaen nin tawo. 2Halimbawa naglaog sa saindong pagtiripon an sarong mayaman na nakasingsing nin bulawan saka nakagubing nin magayon, asin an sarong dukha na girisi an gubing. 3Kun orog na galangan nindo an tawong magayon an gubing, dangan sabihan nindo siya, “Digdi ka tabi sa pinakamarahay na tukawan,” alagad an dukhang tawo sabihan nindo, “tindog sana diyan, o tukaw digdi sa pamitisan ko,” 4may pinapalaen kamo asin naghuhukom kamo na gikan sa maraot na kaisipan. 5Paghinanyog kamo, mga namomotan kong tugang! Pinili nin Dios an mga dukha kaining kinaban na magin mayaman sa pagtubod saka paramana kan kahadean na ipinanuga niya sa mga namomoot saiya. 6Alagad dai nindo ginagalangan an mga dukha! Siisay an nag-aapi saindo saka minaguyod saindo sa atubangan nin mga hukom? Bakong an mga mayaman? 7Bakong sinda man an nagraraot kan marahay na ngaran na itinao saindo nin Dios? 8Tama an saindong gibo kun inootob nindo an katogonan nin Dios na nasa kasuratan, “Kamotan mo an saimong kapwa siring sa sadiri mo.” 9Alagad kun may pinapalaen kamo, nagkakasala kamo; kinokondenar kamo kan Katogonan bilang mga paralapas. 10An siisay man na naglalapas kan saro sanang pagboot, naglalapas kan gabos na togon. 11Huli ta an Dios na nagsabi, “Dai ka magdorog sa bako mong agom,” iyo man an nagsabing, “Dai ka maggadan.” Kaya maski dai kamo magdorog sa bako nindong agom, kun makagadan kamo, linalapas nindo an Katogonan. 12Magtaram kamo asin maggibo bilang mga tawong huhukoman kan katogonan na iyo an nagtatao sato nin katalingkasan. 13Huli ta an mga bakong maheherakon, mayong pagkaherak na huhukoman nin Dios; alagad an mga maheherakon, maheherakan man sa oras nin paghukom. 14Mga tugang, anong pakinaban(g) kan tawo na minasabing igwa siya nin pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling na mga gibo? Ikakaligtas daw siya kan pagtubod na iyan? 15Halimbawa igwa nin sarong tugang na lalaki o babae na nangangaipo nin gubing o nin kakanon. 16Ano an karahayan kun sabihan lang nindo siya, “Lakaw na sa katoninongan! Magkaigwa ka man logod nin gubing asin kakanon,” kun dai man nindo siya tatawan kan saiyang kaipuhan? 17Siring man kaiyan an pagtubod: kun igwa nin pagtubod alagad dai man nahihiling sa gibo, an pagtubod na iyan gadan. 18Alagad igwa nin masabi, “Igwa ka nin pagtubod; ako igwa nin gibo.” An sakuyang simbag iyo ini: “Pahilingan sako kun paanong magkaigwa ka nin pagtubod na mayo nin gibo; ipapahiling ko man saimo an sakuyang pagtubod sa paagi kan sakong mga gibo.” 19Minatubod ka na igwa nin saro sanang Dios? Marahay! An mga demonyo minatubod man—pinagtatakigan pa sa takot. 20Boot mong maaraman, o tawong lolong, na gadan an pagtubod na mayong gibo? 21Bakong si Abraham na satong ginikanan nagin matanos, huli kan saiyang mga ginibo, kan idolot niya sa altar si Isaac na saiyang aki? 22Dai mo nasasabotan? An pagtubod ni Abraham may kaibang gibo; an pagtubod niya nagkaigwa nin kapanoan huli kan saiyang ginibo. 23Kaya naotob an kasuratan na nagsabi, “Si Abraham nagtubod sa Dios; huli kan saiyang pagtubod ibinilang siyang matanos nin Dios.” Kaya inapod si Abraham na katood nin Dios. 24Kaya nahihiling nindo na an tawo nagigin matanos huli kan saiyang mga gibo, bakong huli kan saiyang pagtubod sana. 25Siring man an nangyari ki Rahab, an maraot na babae. Nagin matanos siya huli kan saiyang mga gibo, kan padagoson niya sa saiyang harong an mga espiyang Israelita dangan tabangan sindang umagi sa ibang dalan paghale ninda. 26Kaya kun gadan an hawak na suhay sa espiritu, gadan man an pagtubod na dai nahihiling sa gibo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\