SANTIAGO 3

1Mga tugang ko, dai dapat na magkaigwa diyan saindo nin dakul na paratukdo, huli ta aram nindo na kaming mga paratukdo huhukoman nin orog na makuri ki sa iba. 2Kita gabos nakakaginibo nin mga sala. An tawong dai nasasala sa saiyang pagtaram sarong tawong perpekto; nakakapugol man siya kan saiyang bilog na pagkatawo. 3Kun binubusalan ta an ngoso nin kabayo, napapasunod ta iyan saen man nyato boot na padumanon. 4Hilinga man nindo an mga barko; maski dakula ini nin marahay asin ipinapadpad kan makosog na doros, pwede iyan mapabirik saen man iyan boot padumanon kan kapitan sa paagi kan sadit sanang timon. 5Siring man kaini an dila: sadit sana iyan alagad nakakapaghambog dapit sa darakulang bagay. Isipa nindo kun gurano kadakulang kadlagan an nasusulo kan sadit na kalayo! 6An dila garo kalayo. Iyan sarong kinaban nin karatan na kabtang kan satong hawak na nakakadigta kan bilog tang hawak! An kalayo kan dila gikan sa impyerno; kinakalayohan kaiyan an bilog nyatong pagkatawo. 7Napapagaro kan tawo asin napagaro na an ibang mga linalang—mga lalaw na hayop saka mga gamgam, mga nagkakamang na hayop asin mga sira— 8alagad mayo pa nin tawong nakapagaro kan dila. Iyan sarong maraot na dai nag-oontok, pano nin hudong na nakakagadan! 9Ginagamit ta iyan sa pag-omaw sa satong Kagurangnan asin Ama, siring man sa pagmuda kan satong kapwa, na linalang na kabaing nin Dios. 10Mga pag-omaw asin pagmuda minaluwas sa saro sanang ngoso. Dai dapat ini mangyari, mga tugang ko. 11May mahamis daw na tubig saka mapait na tubig na dungan na minabulos hale sa parehong burabod? 12Mga tugang ko, magbunga daw nin oliba an kahoy na higera? O an ubas nin higera? Dai! Siring man, an burabod na ginigikanan nin maasgad na tubig dai gigikanan nin tubig na tabang. 13Siisay an madonong saka may pakasabot diyan saindo? Huli kan matanos niyang pamumuhay, patotoohan niya iyan sa paagi kan saiyang mga gibo, sa kapakumbabaan asin kadonongan. 14Alagad kun sa puso nindo igwa nin pag-ori, kapaitan saka kapasloan, dai kamo mag-orgulyo asin dai kamo magkasala sa katotoohan. 15An siring na kadonongan bakong hale sa langit kundi sa kinaban, sa laman asin sa demonyo. 16Huli ta kun haen an pag-ori asin kapasloan, yaon man an karibokan saka gabos na karatan. 17Alagad an kadonongan na hale sa itaas, enot sa gabos malinig, dangan matoninong, mahuyo, makikatood, maheherakon saka marahay an mga gibo; mayo iyan nin pagduwa-duwa o pagsagin-sagin. 18Asin an katanosan iyo an bunga kan itinanom sa katoninongan kan mga parapatoninong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\