SANTIAGO 4

1Ano an ginigikanan kan mga gera asin mga pag-iriwal nindo? Bakong gikan iyan sa maraot nindong mga kamawotan na danay nagraralaban diyan sa saindo? 2Igwa kamong mga minamawot, alagad dai nindo iyan nakakamtan, kaya boot kamong manggadan; may naaaraan kamo alagad dai nindo iyan nakakamtan, kaya nakikiiwal saka nakikilaban kamo. Dai nindo nakakamtan an saindong mga minamawot huli ta dai nindo iyan hinahagad sa Dios. 3Kun minahagad man kamo, dai nindo nakakamtan an saindong hinahagad, huli ta maraot an saindong mga katuyohan; an hinahagad nindo gagamiton para sa mga maraot nindong kamawotan. 4Mga bakong maimbod! Bakong aram nindo na an pakikatood sa kinaban, pakiiwal sa Dios? Kaya an siisay man na boot makipagkatood sa kinaban, kaiwal nin Dios. 5Dai kamo maghona na mayo nin halaga an kasuratan na nagsasabi, “Maimon an Dios manongod sa espiritu na itinao niya sato.” 6Alagad mas dakul na biyaya an itinatao nin Dios, kaya an kasuratan nagsasabi, “Habo an Dios sa mga mapaabaw-abaw, alagad benebendisyonan niya an mga mapakumbaba.” 7Kaya magpasakop kamo sa Dios. Dai kamo magpadaog sa Diablo ta madulag siya saindo. 8Rumani kamo sa Dios asin marani an Dios saindo. Mga parakasala, maghanaw kamo kan mga kamot nindo! Kamong mga parasagin-sagin, linigan nindo an saindong mga puso! 9Magmondo kamo, maghibi saka maghaya; maghibi kamo embes na magngisi, magmondo embes na mag-ogma. 10Magpakumbaba kamo sa atubang nin Kagurangnan, ta ilalangkaw niya kamo. 11Mga tugang, dai kamo magpakaraot sa kapwa. An siisay man na magpakaraot o maghukom sa kapwa niya, nagtataram tumang sa Katogonan asin naghuhukom kaiyan. Kun hinuhukoman mo an Katogonan, dai ka nagsusunod kaiyan, kundi ika na an naghuhukom kaiyan. 12An Dios sana an nagtatao nin togon asin siya sana an naghuhukom. Siya sana an pwedeng magligtas o maglaglag. Alagad siisay ka na naghuhukom sa saimong kapwa? 13Hinanyoga nindo ako, kamong mga nagsasabi, “Ngunyan na aldaw o sa aga, maduman kami sa siring na syudad; duman magnenegosyo kami sa laog nin sarong taon saka mapayaman kami.” 14Dai ngani nindo aram kun ano an mangyayari sa buhay nindo sa aga! An buhay nindo garo sana alopoop na minatunga sa kadikit na oras dangan napapara. 15Kaya an dapat nindong sabihon iyo ini: “Kun itugot nin Kagurangnan, mabubuhay kami asin gigibohon mi ini o iyan.” 16Alagad nagpapaabaw-abaw kamo ngunyan asin naghahambog; maraot iyan. 17An siisay man na tataong maggibo nin marahay alagad dai minagibo kaiyan, nagkakasala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\