SANTIAGO 5

1Hinanyoga nindo ako, mga mayaman! Magtangis saka maghaya kamo sa mga kasakitan na madatong saindo! 2Lapa na an saindong mga kayamanan, nginotngot na an saindong mga gubing. 3Tinakla na an saindong bulawan saka plata; an taklang iyan iyo an magigin saksi tumang saindo, saka garo kalayong matunaw kan saindong hawak. Nagparapayaman kamo sa mga huring aldaw na ini. 4Dai nindo binayadan an mga nagtatrabaho sa saindong mga oma. Dangoga nindo an saindang mga reklamo! An mga kinurahaw ninda nadangog nin Dios, an Kagurangnan nin mga hukbo. 5An saindong buhay digdi sa daga gabos sana sa luho dangan kaogmahan. Nagpataba kamo para sa aldaw kan pagbuno. 6Kinondenar nindo saka ginadan an mga tawong mayong sala, asin dai sinda minatumang saindo. 7Kaya, mga tugang, maging matinios kamo sagkod na mag-abot an Kagurangnan. Hilinga nindo an paratanom na matinios na naghahalat kan mahalagang bunga kan daga; matinios na naghahalat kan enot asin huring uran! 8Kaya kamo man dapat na magin matinios! Pakosoga an saindong boot, huli ta madali na an aldaw kan pag-abot nin Kagurangnan. 9Mga tugang, dai kamo maghinanakit sa kapwa tanganing dai kamo hukoman. An Hukom madali nang mag-abot! 10Mga tugang, giromdoma nindo an mga propeta na nagtaram sa ngaran nin Kagurangnan. Aroga nindo an saindang pagkamatinios asin pakatagal sa tahaw nin kasakitan. 11Inaapod tang paladan an mga nakatagal. Nadangog na nindo an dapit sa pagkamatinios ni Job; asin nahiling nindo an katuyohan nin Kagurangnan, na an Kagurangnan maboot saka maheherakon. 12Orog sa gabos, mga tugang, dai kamo magsumpa kun nanunuga kamo; dai kamo magsumpa sa ngaran kan langit, o kan daga, o kan ano pa man na bagay. Kundi magsabi sana kamo nin “Iyo” kun iyo; asin “Dai” kun dai, tanganing dai kamo hukoman nin Dios. 13Igwa diyan saindo na napupurisaw? Dapat siyang mamibi. Igwa diyan saindong maogma? Mag-awit nin mga pag-omaw. 14May naghehelang diyan saindo? Dapat niyang ipaapod an mga kamagurangan kan simbahan, tanganing ipamibi ninda siya dangan lahidan kan lana sa ngaran nin Kagurangnan. 15An pamibi na may pagtubod an mapaomay kan tawong naghehelang. Papaomayan siya nin Kagurangnan asin kun nagkasala siya, papatawadon siya. 16Kaya ikumpisal nindo sa saindong kapwa an saindong mga kasalan; ipamibi nindo an saindong kapwa, tanganing maomayan kamo. Dakula an nagigin bunga kan pamibi nin sarong matanos na tawo. 17Si Propeta Elias sarong tawo na arog sato. Maigot siyang namibi na dai mag-uran, asin dai nag-uran sa laog nin tolong taon saka anom na bulan. 18Dangan namibi giraray siya; naghulog an uran, asin an daga nagtao nin bunga. 19Mga tugang ko, kun an saro saindo nakasuhay sa katotoohan, dangan an saro saindo nakapabalik saiya, 20giromdomon nindo na an siisay man na nakapabalik sa sarong parakasala, makakaligtas kan kalag kan parakasalang iyan sa kagadanan, dangan makakatahob nin dakul na kasalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\