JUAN 10

1”Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an tawong minalaog sa toril na dai minaagi sa pintoan kundi minasakat sa kudal, sarong parahabon asin tulisan. 2Alagad an tawong minaagi sa pintoan iyo an pastor kan mga karnero. 3Binubuksan kan bantay an pintoan para sa pastor na an tingog midbid kan mga karnero. Inaapod niya an ngaran kan mga karnero dangan ginigiyahan niya pagluwas sa toril. 4Pakapaluwasa niya, minaenot siya sainda, dangan minasunod saiya an mga karnero, huli ta midbid ninda an tingog niya. 5Dai sinda minasunod sa dayuhan, ata ngani dinudulagan ninda, huli ta dai ninda midbid an tingog kan dayuhan.” 6Inosipon sainda ni Jesus an parabolang ini, alagad dai ninda nasabotan an boot niyang sabihon. 7Kaya nagsabi giraray sainda si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, ako an pintoan na inaagihan kan mga karnero. 8An gabos na naenot sako parahabon asin tulisan, kaya dai sinda dinadangog kan mga karnero. 9Ako an pintoan; an siisay man na minalaog na minaagi sako, makakaligtas; malaog siya saka maluwas asin makakakua siya nin sabsabon. 10An parahabon minadigdi sana nganing manghabon, manggadan saka mangraot. Nagdigdi ako tanganing magkaigwa sinda nin kapanoan nin buhay. 11”Ako an marahay na pastor. An marahay na pastor minadusay kan saiyang buhay para sa mga karnero. 12Alagad an parapatandan minadulag kun nakakahiling nin lobo. Binabayaan niya an mga karnero, palibhasa bako siyang pastor asin bako niyang sadiri an mga karnero. Kaya tinatabag kan lobo an mga karnero asin winawarak an mga iyan. 13Minadulag an parapatandan, palibhasa parapatandan sana siya, kaya mayo siyang pagmakulog sa mga karnero. 14Ako an marahay na pastor. Midbid ako kan Ama asin midbid ko an Ama; siring man, midbid ko an sakong mga karnero asin midbid ninda ako. Idinudusay ko an sakong buhay para sa mga karnero. 16Igwa akong ibang mga karnero na mayo sa toril na ini. Kaipuhan na ilaog ko man sinda; madangog sinda sa tingog ko. Kaya magigin saro an ariponpon asin saro an pastor. 17”Namomotan ako kan Ama huli ta idinudusay ko an sakong buhay tanganing makamtan ko liwat iyan. 18Mayo nin siisay man na makakakua kan sakuyang buhay. Idinudusay ko iyan sa sadiri kong kagustohan. Igwa ako nin deretso na magdusay kan sakong buhay asin sa pagbawi giraray kaiyan. Ini an pagboot sako kan sakuyang Ama.” 19Nagkaigwa na naman nin pagkabaranga sa mga Judio huli kan mga tataramon niyang ini. 20Dakul sainda an nagsabi, “Igwa siya nin demonyo asin nabubua na siya. Tadaw ta nagdadangog kamo saiya?” 21Alagad an iba nagsabi, “Dai makakapagtaram nin arog saiya an tawong may demonyo. Makakapamuklat daw kan mga buta an demonyo?” 22Pyesta kaidto sa Jerusalem kan Pagkonsagra kan Templo. 23Tiglipotan kaidto asin naglalakaw si Jesus duman sa Templo, sa Balkon ni Solomon. 24Pinalibotan siya kan mga tawo saka hinapot, “Nuarin mo kami sasabihan kun ika mananggad an Cristo? Sabihan samo an totoo.” 25Nagsimbag si Jesus, “Sinabihan ko na kamo, alagad habo kamong magtubod sako. An mga ginigibo ko sa ngaran kan sakong Ama nagpapatotoo dapit sako. 26Alagad dai kamo nagtutubod dahel ta bako kamong kabilang sa mga karnero ko. 27Nagdadangog sako an mga karnero ko; midbid ko sinda asin sinusunod ninda ako. 28Tinatawan ko sinda nin buhay na daing kataposan, asin dai nanggad sinda mawawara; mayo nin makakaagaw sainda sako. 29An sakuyang Ama na iyo an nagtao sainda sako, pinakadakula sa gabos; mayo nin makakaagaw sainda sa sakong Ama. 30Ako asin an Ama saro.” 31Nagpurot giraray nin mga gapo an mga tawo nganing gapoon si Jesus. 32Kaya sinabihan niya sinda, “Kadakul kan karahayan na ipinahiling ko saindo sosog sa ipinagboot sako kan Ama; arin kaiyan an dahelan ta boot nindo akong gapoon?” 33Sinimbag ninda si Jesus, “Dai mi ika gagapoon huli sa mga marhay mong gibo, kundi huli ta naglanghad ka sa Dios! Tawo ka sana, alagad nagsasabi kang ika Dios!” 34Nagsimbag si Jesus, “Bakong nasusurat sa Katogonan nindo, ‘Mga dios kamo?’ 35Mga dios an apod kan Katogonan sa mga pinaniwalaan kan tataramon nin Dios asin dai pwedeng masudyaan an sinasabi sa kasuratan. 36Pinili ako kan Ama asin sinugo digdi sa kinaban. Paanong makapagsabi kamong naglalanghad ako sa Dios sa pagsabi kong Aki ako nin Dios? 37Kun dai ko ginigibo an mga gibo kan sakong Ama, dai kamo magtubod sako. 38Alagad kun ginigibo ko iyan, maski dai kamo magtubod sako, magtubod kamo sa mga ginigibo ko tanganing maaraman nindo na an Ama yaon sako asin ako yaon sa Ama.” 39Boot giraray nindang dakopon si Jesus, alagad nakadulag siya. 40Nagbalik giraray si Jesus duman sa ibong kan Salog nin Jordan, sa lugar na pinagbunyagan ni Juan kaidto asin duman siya nag-ontok. 41Dakul an nagdolok saiya asin nagsabi, “Mayo si Juan nin ginibong mga ngangalasan, alagad totoo an gabos na sinabi niya dapit sa tawong ini.” 42Dakul na tawo duman an nagtubod ki Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\