JUAN 11

1May sarong lalaking naghelang, si Lazaro na taga Betania, lugar na pinag-eerokan ni Maria asin kan saiyang tugang na si Marta. 2(Ini an Maria na nagbubo nin pahamot sa mga bitis kan Kagurangnan dangan pinahidan niya kan saiyang buhok; tugang niya si Lazaro na naghelang.) 3Kaya pinatogonan si Jesus kan magtugang na babae, “Kagurangnan, an padangat mong katood naghehelang.” 4Kan maaraman ini ni Jesus, nagsabi siya, “An helang na ini dai ikakagadan kundi para sa kamurawayan nin Dios, tanganing an Aki nin Dios magmuraway huli kaiyan.” 5Padangat ni Jesus an magturugang na Marta, Maria, saka Lazaro. 6Alagad maski siring, pinalihis niya pa an duwang aldaw, 7dangan sinabihan an saiyang mga disipulo, “Magbalik na kita sa Judea.” 8Nagsimbag an saiyang mga disipulo, “Rabbi, bakong dai pa nahahaloy boot kang gapoon kan mga tawo duman? Tadaw ta boot mong magbalik duman?” 9Nagsimbag si Jesus, “Bakong doseng oras an bilog na maghapon? Dai nasisingkog an naglalakaw kun aldaw, huli ta nahihiling niya an ilaw sa kinaban na ini. 10Alagad nasisingkog an naglalakaw kun banggi, huli ta mayo saiya an ilaw.” 11Sinabihan pa sinda ni Jesus, “An katood tang si Lazaro natotorog. Maduman ako tanganing pukawon siya.” 12Nagsimbag an mga disipulo niya, “Kagurangnan, kun siya natotorog, mararahay siya.” 13An sinasabi ni Jesus, iyo an pagkagadan ni Lazaro. Alagad sa paghona ninda dapit sa pagpahingalo sa pagkatorog. 14Kaya malinaw na sinabi ni Jesus sainda, “Gadan na si Lazaro. 15Huli saindo ikinakaogma ko na mayo ako duman tanganing magtubod kamo. Magduman kita saiya.” 16Si Tomas (na inaapod Kambal) nagsabi sa kapwa niyang mga disipulo, “Magduman man kita tanganing magadan kita kaiba niya.” 17Pag-abot ni Jesus duman, naaraman niyang apat na aldaw nang nakalubong si Lazaro. 18Mga tolong kilometro sana an distansya kan Betania sa Jerusalem, 19kaya dakul na mga Judio an nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria sa pagranga sainda. 20Kan madangog ni Marta na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat saiya, mantang si Maria nagpawalat sa harong. 21Sinabihan ni Marta si Jesus, “Kun yaon ka digdi, Kagurangnan, dai kutana nagadan an tugang ko! 22Alagad aram ko na maski ngunyan itatao saimo nin Dios an anoman na hagadon mo saiya.” 23”Mabubuhay liwat an tugang mo,” an sabi ni Jesus. 24Nagsimbag si Marta, “Aram ko na mabubuhay siya liwat sa huring aldaw.” 25Nagsabi si Jesus, “Ako an pagkabuhay-liwat asin an buhay. An nagtutubod sako, maski siya magadan, mabubuhay; 26an siisay man na nabubuhay saka nagtutubod sako, dai na nanggad magagadan. Minatubod ka kaini?” 27”Opo, Kagurangnan!” an simbag niya. “Minatubod ako na ika an Cristo, an Aki nin Dios na pinaghahalat na madigdi sa kinaban.” 28Pakasabi kaini ni Marta, nagpuli siya. Inapod niya si Maria saka hininghingan, “Nag-abot na an Maestro asin hinahanap ka.” 29Pagkadangog kaini ni Maria, nagtindog siya saka hidaling nagsabat ki Jesus. 30(Dai pa si Jesus nakakalaog sa baryo; yaon pa siya sa sinabatan saiya ni Marta.) 31An mga tawo duman sa harong na nakikidumamay ki Maria, nagsunod kan mahiling ninda siyang hidaling nagluwas. An paghona ninda maduman siya sa lulubngan nganing magtangis. 32Pag-abot ni Maria duman ki Jesus, nagluhod siya sa pamitisan niya saka nagsabi, “Kagurangnan, kun uya ka digdi, dai kutana nagadan an tugang ko!” 33Natanyog an puso ni Jesus kan mahiling niyang nagtatangis si Maria pati an mga tawong kaiba niya; namatean niya an labi-labing kamondoan. 34”Saen nindo siya ilinubong?” an hapot ni Jesus. Nagsimbag sinda, “Madya, Kagurangnan, asin hilinga.” 35Nagtangis si Jesus. 36Kaya nagsabi an mga tawo, “Totoong padangat niya si Lazaro!” 37Alagad may nagkapirang nagsabi, “Bakong pinamuklat niya an mga mata nin sarong buta? Dai man daw niya mahihimo na dai magadan si Lazaro?” 38Natanyog giraray an puso ni Jesus; nagrani siya sa lulubngan, sa lungib na natatakpan nin sarong gapo. 39”Halea nindo an gapo!” an sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta na tugang kan gadan, “Kagurangnan, may parong na an bangkay huli ta apat na aldaw na siyang gadan!” 40Alagad sinabihan siya ni Jesus, “Bakong sinabihan taka, na kun magtubod ka, mahihiling mo an kamurawayan nin Dios?” 41Hinale ninda an gapo. Nagtingkalag si Jesus dangan nagsabi, “Ama, nagpapasalamat ako saimo, ta dinadangog mo ako. 42Aram ko na danay mo akong dinadangog, alagad sinasabi ko ini dahel sa mga tawong uya digdi nganing magtubod sinda na sinugo mo ako.” 43Pakasabi niya kaini, kuminurahaw siya, “Lazaro, lumuwas ka!” 44Luminuwas an gadan; an saiyang mga kamot asin mga bitis nabobodbodan nin telang panlubong, asin an saiyang lalawogon napapatos nin panyo. Nagsabi si Jesus, “Halea nindo an mga bodbod niya tanganing makalakaw.” 45Dakul sa mga tawong nagdalaw ki Maria an nakahiling kan ginibo ni Jesus, kaya nagtubod sinda saiya. 46Alagad an iba sainda nagduman sa mga Fariseo saka inosip an ginibo ni Jesus. 47Kaya tinipon kan mga Fariseo asin kan mga poon na padi an mga kaayon kan Konseho, saka hinapot sinda, “Ano an gigibohon ta? Naggigibo nin dakul na ngangalasan an tawong ini! 48Kun pabayaan ta sana siya, matubod saiya an gabos. Madigdi an mga Romano dangan rurumpagon ninda an satong Templo saka an satong nasyon!” 49Alagad an saro sainda, si Caifas an Halangkaw na Padi kan taon na idto, nagsabi, “Mayo kamong naaraman! 50Dai nindo nasasabotan na mas marahay para saindo na sarong tawo sana an magadan para sa banwaan, ki sa marumpag an bilog na nasyon?” 51Sinabi niya ini bakong sa sadiri niyang kabotan. Bilang Halangkaw na Padi kan taon na idto, nagpropesiya siya na magagadan si Jesus para sa nasyon 52asin bako sanang para sa nasyon, kundi tanganing tiponon man an gabos na nagkawaragas na mga aki nin Dios. 53Poon kaidto nagplano sinda kun paano nindang ikapagadan si Jesus. 54Kaya dai na naglakaw na hayag si Jesus sa Judea. Naghale siya duman dangan nagpasiring sa Efraim, sarong banwaan na harani sa kalangtadan. Nag-erok siya duman kaiba an saiyang mga disipulo. 55Harani na an Pyesta nin Paskwa. Dakul na tawo hale sa manlaen-laen na banwaan an nagduman sa Jerusalem bago magpaskwa, nganing mag-otob kan rito nin paglinig. 56Hinanap ninda si Jesus. Kan nagtitiripon na sinda sa Templo, nagharapotan sinda, “Ano an paghona nindo? Magdigdi daw siya sa pyesta o dai?” 57An mga poon na padi asin an mga Fariseo nagboot na an siisay man na nakakaaram kun haen si Jesus, magsumbong sainda tanganing ikapadakop ninda siya


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\