JUAN 12

1Anom na aldaw bago an Paskwa, nag-abot si Jesus sa Betania, an banwaan ni Lazaro, an tawong binuhay niya liwat. 2Nag-andam sinda duman nin pamanggihan para saiya. Si Marta an naglingkod; si Lazaro saro kan mga kasabay ni Jesus magkakan. 3Nagkua si Maria nin kabangang litro nin mahalon na pahamot na nardo saka inula iyan sa mga bitis ni Jesus. Dangan pinahidan niya ini kan saiyang buhok. Napano kan hamot an bilog na harong. 4Saro kan mga disipulo ni Jesus, si Judas Iscariote na iyo an mapasaluib saiya, nagsabi, 5”Tadaw ta dai na sana ipinabakal an pahamot na iyan sa halagang tres syentos na kwartang plata, saka itao sa mga dukha an kabaklan?” 6Sinabi niya ini bakong huli ta may pagkamakulog siya sa mga dukha, kundi huli ta parahabon siya. Siya an nagkakapot kan supot nin kwarta, kaya nakakakua siya kan ilinalaog digdi. 7Alagad nagsabi si Jesus, “Pabayae sana nindo siya! Tagama niya iyan para sa aldaw kan paglubong sako. 8Danay na nasa kaibahan nindo an mga dukha, alagad bako akong danay na kaiba nindo.” 9Nabaretaan kan dakul na Judio na si Jesus nasa Betania, kaya nagduman sinda, bako sana huli saiya, kundi tanganing mahiling man ninda si Lazaro na binuhay niya liwat. 10Kaya nagplano an mga poon na padi na gadanon man si Lazaro, 11nin huli ta dakul na Judio an nagbaya sainda asin nagtubod ki Jesus dahel saiya. 12Sunod na aldaw, naaraman kan dakul na tawong nagdatong para sa Pyesta nin Paskwa na maabot si Jesus sa Jerusalem. 13Kaya nagkua sinda nin mga sanga nin palma saka sinabat siya sa luwas kan syudad. Nagkurahaw sinda, “Osana! Paladan an minadatong sa ngaran nin Kagurangnan! Osana sa Hade nin Israel!” 14Nakakua si Jesus nin ogbon na asno asin saiyang linunadan; siring sa nasusurat, 15”Dai ka matakot, syudad nin Sion! Uya, an saimong hade nagdadatong, nakalunad sa sarong ogbon na asno!” 16An mga bagay na ini dai nasabotan kan saiyang mga disipulo kaidto; alagad kan si Jesus pinagmuraway na, naromdoman ninda na an gabos na ini sinurat dapit saiya asin ini ginibo sa saiya. 17An mga tawong nakahiling kan buhayon liwat ni Jesus si Lazaro dangan paluwason sa lulubngan, nag-osipon kan pangyayaring ini. 18Kaya nagsabat saiya an mga tawo huli ta nabaretaan ninda ining ngangalasan na ginibo niya. 19Dangan nagpasarabi-sabi an mga Fariseo, “Mayo na kitang magiginibo! Hilinga ta pinagsusunod na siya kan bilog na kinaban!” 20May mga Griyego man na nagduman sa Jerusalem para sa pyesta tanganing magsamba. 21Dinolok ninda si Felipe na taga Betsaida sa Galilea, dangan nakiolay saiya, “Boot ming mahiling si Jesus.” 22Sinabi ini ni Felipe ki Andres, kaya nagduman sindang duwa ki Jesus saka inosip ninda ini saiya. 23Nagsabi si Jesus, “Nag-abot na an oras na papamurawayon an Aki nin Tawo. 24Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kun an sarong banhi nin trigo dai mahulog sa daga saka magadan, danay na saro sana iyan. Alagad kun iyan magadan, mamumunga iyan nin dakul. 25An siisay man na namomoot na magligtas kan saiyang buhay, mawawaraan kaiyan; alagad an siisay man na naoongis sa saiyang buhay sa kinaban na ini, magkakamit kaiyan para sa buhay na daing kataposan. 26An boot maglingkod sako dapat magsunod sako, tanganing kun saen ako, duman man an naglilingkod sako. Oomawon kan Ama ko an siisay man na naglilingkod sako.” 27”Ngunyan napupurisaw an sakong kalag. Ano an sasabihon ko? Masabi daw ako, ‘Ama, ligtasan ako sa oras na ini’? Dai! Huli ta ini an dahelan kun tadaw ta nagdigdi ako—tanganing agihan ko an oras na ini nin kasakitan. 28Ama, pamurawayon mo an saimong ngaran!” Dangan nadangog an sarong tingog hale sa langit na nagsabi, “Pinamuraway ko na asin papamurawayon ko giraray iyan.” 29Nadangog ini kan mga tawong nagtitindog duman. Nagsabi an iba, “Nagdaguldol!” Nagsabi man an iba, “May anghel na nagtaram saiya!” 30Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “Ipinadangog an tingog na ini dahel saindo, bakong dahel sako. 31Panahon na nganing hukoman an kinaban. Ngunyan isisikwal na an kagsakop kaining kinaban. 32Kun ako iitaas na hale sa daga, titiponon ko sa sako an gabos na tawo.” 33(Sinabi niya ini nganing ipahayag kun paano siya magagadan.) 34Nagsimbag an mga tawo, “Sinasabi sa Katogonan na an Cristo magdadanay sagkod pa man. Tadaw ta sinasabi mong dapat iitaas an Aki nin Tawo? Siisay ining Aki nin Tawo?” 35Nagsimbag si Jesus, “Dikit na panahon na sanang makakaiba nindo an ilaw. Maglakaw na kamo mantang kaiba pa ninda (nindo) an ilaw, tanganing dai kamo maabotan kan diklom. Dai aram kan naglalakaw sa diklom kun saen siya maduman. 36Kaya ngani, tumubod kamo sa ilaw mantang yaon pa iyan saindo, tanganing magin kamong mga aki nin ilaw.” Pakasabi ni Jesus kaini, naghale siya dangan tinagoan niya sinda. 37Dai pa nanggad nagtubod an mga tawo saiya, maski nahiling nindang ginibo niya an dakul na milagro, 38tanganing maotob an sinabi ni Propeta Isaias, “Kagurangnan, siisay an nagtubod sa samong bareta? Siisay an pinahilingan nin Kagurangnan kan saiyang kapangyarihan?” 39Kaya dai sinda nagtubod huli ta sinabi pa ni Isaias, 40”Binuta sinda nin Dios, pinatagas niya an saindang mga payo, tanganing dai sinda makahiling, asin dai sinda makasabot, patin dai makabalik sako, nganing paomayan ko sinda.” 41Sinabi ini ni Isaias huli ta nahiling niya an kamurawayan ni Jesus, kaya nagtaram siya dapit saiya. 42Alagad, dakul na lider kan mga Judio an nagtubod ki Jesus; alagad dai sana ninda ini ipinahayag huli ta takot sinda sa mga Fariseo—tibaad isikwal sinda kan mga ini sa sinagoga. 43Orog nindang namomotan an pag-omaw kan mga tawo ki sa pag-omaw nin Dios. 44Nagtaram si Jesus sa makosog na tingog, “An minatubod sako, minatubod bako sana sako kundi sa nagsugo man sako. 45An nakakahiling sako, nakakahiling man sa nagsugo sako. 46Nagdigdi ako bilang ilaw sa kinaban, tanganing an mga minatubod sako dai magdanay sa kadikloman. 47An nagdadangog kan sakong mga tataramon asin dai minakuyog kaiyan, dai ko hinuhukoman. Huli ta dai ako nagdigdi sa paghukom kan kinaban, kundi sa pagligtas kaiyan. 48May mahukom sa kiisay man na magsikwal sako asin dai mag-ako kan sakong mga tataramon: an mga tataramon na ipinahayag ko iyo an mahukom saiya sa huring aldaw! 49Huli ta dai ako nagtaram sa sadiri kong kabotan; an Ama na nagsugo sako iyo an nagboot kun ano an dapat kong itaram saka itukdo. 50Aram ko na an saiyang pagboot nagtatao nin buhay na daing kataposan. Kaya an ipinapasabi kan Ama, iyo an sinasabi ko.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\