JUAN 13

1Bisperas na kan Pyesta nin Paskwa. Aram ni Jesus na nag-abot na an oras na mahale siya digdi sa kinaban tanganing magbalik sa Ama. Namomotan niyang danay an saiyang mga pinili na uya sa kinaban; namotan niya sinda sagkod sa kataposan. 2Namamanggi si Jesus asin an saiyang mga disipulo. Ipinasabong na kan demonyo ki Judas, aki ni Simon Iscariote, an pagpasaluib ki Jesus. 3Aram ni Jesus na itinao saiya kan Ama an gabos na bagay; aram man niya na gikan siya sa Dios asin mabalik siya sa Dios. 4Mantang namamanggi sinda, nagtindog si Jesus, naghuba kan pang-ibabaw niyang gubing saka naghagkos nin twalya. 5Linagan niya nin tubig an sarong palanggana saka saro-saro niyang hinanawan an mga bitis kan mga disipulo, dangan pinahidan niya kan twalyang yaon sa saiyang habayan. 6Pagdolok niya ki Simon Pedro, nagsabi ini, “Kagurangnan, hahanawan mo an sakong mga bitis?” 7Nagsimbag si Jesus, “Dai mo pa masasabotan ngunyan an ginigibo ko, alagad masasabotan mo ngapit.” 8Nagsimbag si Simon Pedro, “Sagkod pa man dai ka mahanaw kan sakong mga bitis!” “Kun dai ko hanawan an mga bitis mo,” sabi ni Jesus, “Bako taka nang disipulo.” 9Nagsimbag si Simon Pedro, “Kagurangnan, kun siring bako sana an mga bitis ko, kundi pati an sakong mga kamot saka payo!” 10Nagsabi si Jesus, “An bagong mangarigos, malinig na, kaya dai na kaipuhan hugasan an bilog niyang hawak, pwera kan saiyang mga bitis. Malinig na kamo, alagad bakong gabos.” 11(Huli ta aram ni Jesus kun siisay an mapasaluib saiya; kaya nagsabi siyang sinda malinig na, alagad bakong gabos.) 12Pakahanawi ni Jesus kan saindang mga bitis, isinulot niya giraray an hinuba niyang gubing dangan nagbalik sa lamesa. “Nasasabotan nindo kun ano an ginibo ko saindo?” an hapot niya. 13”Inaapod ako nindong Maestro asin Kagurangnan. Tama kamo, huli ta iyo man mananggad ako. 14Kun ako na saindong Kagurangnan asin Maestro naghanaw kan mga bitis nindo, dapat man kamong magpaharanaw-hanaw an kan saindong mga bitis. 15Tinawan ko kamo nin arogan, tanganing gibohon nindo an ginibo ko saindo. 16Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mayong oripon na mas dakula ki sa saiyang kagurangnan; mayong sinugo na mas dakula ki sa nagsugo saiya. 17Kun nasasabotan na nindo an mga bagay na ini, paladan kamo kan saindong gibohon. 18”Bakong kamo gabos an sinasambit ko; midbid ko an mga pinili ko. Alagad kaipuhan maotob an nasasabi sa kasuratan, ‘Ipinasaluib ako kan tawong kahiras ko kan tinapay ko.’ 19Sinasabi ko na ini saindo ngunyan, tanganing kun mangyari na ini, magtubod kamo na talagang ‘Ako Iyo Ako’. 20Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an minaako sa sinugo ko, minaako sako; asin an minaako sako, minaako sa nagsugo sako.” 21Pakasabi kaini ni Jesus, napurisaw siya asin nagsabi, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, saro saindo an mapasaluib sako.” 22Naghirilingan an mga disipulo huli ta dai ninda aram kun siisay an boot niyang sabihon. 23Saro sa mga disipulo, an padangat ni Jesus, nakatukaw sa kataed niya. 24Pinasabot siya ni Simon Pedro saka sinabihan, “Sabihan daw samo kun siisay an boot niyang sabihon.” 25Kaya nagsandig siya sa daghan ni Jesus saka naghapot, “Siisay, Kagurangnan, an boot mong sabihon?” 26Nagsimbag si Jesus, “An tawan ko kan idodotdot kong tinapay, iyo siya.” Dangan nagkua siya nin tinapay, idinotdot ini saka itinao ki Judas na aki ni Simon Iscariote. 27Kan maako na ni Judas an tinapay, naglaog saiya si Satanas. Sinabihan siya ni Jesus, “An gigibohon mo, giboha tolos!” 28Mayo ni saro kan mga nasa lamesa an nakasabot kun tadaw ta sinabi niya idto ki Judas. 29Huli ta si Judas an nagkakapot kan supot nin kwarta, naghona an iba sainda na pinapabakal si Judas kan kaipuhan ninda sa pyesta, o pinapalimos siya sa mga dukha. 30Pakakakan ni Judas kan tinapay, naghale tolos siya. Banggi na kaidto. 31Pakahale ni Judas, nagsabi si Jesus, “Ngunyan pinapamuraway an Aki nin Tawo, asin sa saiya napapamuraway an Dios. 32Kun napapamuraway an Dios sa saiya, an Aki nin Tawo papamurawayon man nin Dios sa saiya. Asin gigibohon niya iyan tolos. 33Mga aki ko, dikit na sanang panahon akong makakaiba nindo. Hahanapon nindo ako; alagad sinasabi ko saindo ngunyan an sinabi ko sa mga Judio, ‘Dai kamo makakaduman sa padudumanan ko.’ 34Tinatawan ko kamo nin bagong togon: magkaminorootan kamo. Magkaminorootan kamo arog kan pagkamoot ko saindo. 35Kun magkaminorootan kamo, maaaraman kan gabos na kamo mga disipulo ko.” 36Hinapot ni Simon Pedro si Jesus, “Saen ka maduman, Kagurangnan?” “Dai ka makakasunod ngunyan sa padudumanan ko, alagad masunod ka sako ngapit,” an simbag ni Jesus. 37Naghapot si Pedro, “Kagurangnan, tadaw ta dai ako makakasunod saimo ngunyan? Idudusay ko an sakong buhay para saimo!” 38Sinimbag siya ni Jesus, “Idudusay mo an saimong buhay para sako? Sa katotoohan sinasabihan taka, bago magturaok an manok, tolong beses mo akong nenegaran.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\