JUAN 14

1Sinabihan sinda ni Jesus, “Dai kamo maghadit. Magtubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. 2Sa harong kan sakong Ama dakul an kwarto; maduman ako sa pag-andam nin lugar para saindo. Dai ko ini sasabihon saindo, kun bako ining totoo. 3Pakaduman ko saka pakaandam ko nin lugar para saindo, mabalik ako dangan ipag-iiba ko na kamo, nganing kun saen ako, duman man kamo. 4Aram nindo an dalan pasiring sa lugar na padudumanan ko.” 5Nagsabi saiya si Tomas, “Kagurangnan, dai mi aram kun saen ka maduman; paano ming maaraman an dalan?” 6Sinimbag siya ni Jesus, “Ako an dalan, an katotoohan asin an buhay; dai nin makakaduman sa Ama, kun bakong huli sako. 7Kun ako midbid nindo, midbid man kutana nindo an sakong Ama; poon ngunyan midbid na nindo siya, asin nahiling na nindo siya.” 8Nagsabi saiya si Felipe, “Kagurangnan, pahilingan man samo an Ama asin tama na iyan para samo.” 9Nagsimbag si Jesus, “Felipe, haloy na nindo akong kaiba-iba, alagad dai mo pa ako midbid? An nakahiling sako, nakahiling na sa Ama. Tadaw ta nagsasabi kang ipahiling ko saindo an Ama? 10Dai ka minatubod na ako nasa Ama asin an Ama nasa sako? An mga sinasabi ko saindo, dai ko sinasabi sa sadiri kong kabotan. An Ama, na nasa sako iyo an naggigibo kan saiyang mga gibo. 11Magtubod kamo na ako, nasa Ama asin an Ama nasa sako. Kun dai, magtubod kamo sako huli sa mga ginigibo ko. 12Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an minatubod sako magibo man kan mga ginigibo ko—labi pa kaiyan an magigibo niya huli ta maduman ako sa Ama. 13Gigibohon ko an anoman na hagadon nindo sa ngaran ko, tanganing mapamuraway an Ama sa Aki. 14Kun maghagad kamo nin anoman sa ngaran ko, gigibohon ko iyan. 15”Kun namomotan nindo ako, kukuyogon nindo an sakong mga togon. 16Mamimibi ako sa Ama na itao niya saindo an saro pang Parasurog na magigin kaiba nindo sagkod pa man. 17Siya an Espiritu nin katotoohan na dai maaako kan kinaban. Alagad midbid nindo siya, huli ta nagdadanay siya asin nag-eerok saindo. 18”Dai ko kamo papabayaan paghale ko; babalikan ko kamo. 19Dikit na sanang panahon, dai na ako mahihiling kan kinaban. Alagad mahihiling nindo ako; huli ta buhay ako, mabubuhay man kamo. 20Pag-abot kan aldaw na iyan, maaaraman nindo na ako nasa sakong Ama, kamo nasa sako, asin ako nasa saindo. 21”An mag-ako kan sakong mga togon asin magkuyog kaiyan, namomoot sako. An namomoot sako mamomotan kan sakong Ama; mamomotan ko man siya asin mapamidbid ako saiya.” 22Hinapot siya ni Judas (bako si Iscariote), “Kagurangnan, tadaw ta samo ka mapamidbid asin bakong sa kinaban?” 23Nagsimbag si Jesus, “An namomoot sako, makuyog kan sakong itinukdo. Mamomotan siya kan sakong Ama; an Ama asin ako maduman saka maerok sa kaibahan niya. 24An dai namomoot sako, dai nagkukuyog kan sakong mga itinukdo. An tataramon na nadadangog nindo bakong sako; kundi sa sakong Ama na nagsugo sako. 25”Ipinahayag ko na saindo an mga bagay na ini mantang kaiba pa ako nindo. 26Alagad an Parasurog, an Espiritu Santo na ipapadara kan Ama sa ngaran ko, iyo an matukdo saindo kan gabos na bagay, dangan maparomdom saindo kan gabos na sinabi ko saindo. 27”Katoninongan iwinawalat ko saindo; an sakong katoninongan itinatao ko saindo. Bako iyan arog kan pagtao kan kinaban. Dai kamo mahadit ni matakot. 28Nadangog nindo akong nagsabi saindo na mahale ako alagad mabalik ako saindo. Kun namotan nindo ako, maoogma kamo huli ta maduman ako sa Ama; huli ta an Ama mas dakula sako. 29Sinasabi ko na ini saindo ngunyan, tanganing kun mangyari na iyan, magtubod kamo. 30Dai na ako magtataram nin haloy saindo, huli ta maabot na an kagsakop kaining kinaban. Mayo siyang kapangyarihan sako, 31alagad dapat maaraman kan kinaban na namomotan ko an Ama; iyan an dahelan kun tadaw ta ginigibo ko an ipinagboboot niya sako. “Madya, magduman na kita!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\