JUAN 15

1”Ako an tunay na poon nin ubas; an sakong Ama an paraataman. 2Pinuputol niya sa sako an lambang sanga na dai nagbubunga; tinatakrasan niya an lambang sanga na nagbubunga tanganing orog na magdakul an bunga. 3Nalinigan na kamo huli sa tataramon na sinabi ko saindo. 4Magdanay kamo sako asin magdadanay ako saindo. Dai mamumunga an sangang suhay sa poon. Arog man kamo kaiyan; dai kamo mamumunga kun kamo magsuhay sako. 5”Ako an poon, kamo an mga sanga. An magdanay sako, asin ako saiya, mamumunga nin dakul; huli ta kun suhay kamo sako, mayo kamong magiginibo. 6An dai magdanay sako iaapon saka naaalang arog kan sanga. An siring na mga sanga tinitipon dangan isinusugba sa kalayo. 7Kun magdanay kamo sako, asin magdanay saindo an mga tataramon ko, makakamtan nindo an anoman na hagadon nindo. 8Napapamuraway an sakong Ama kun namumunga kamo nin dakul; iyan nagpapatotoo na kamo mga disipulo ko. 9Namomotan ko kamo siring kan pagkamoot sako kan Ama ko; magdanay kamo sa pagkamoot ko. 10Kun kinukuyog nindo an sakong mga togon, magdadanay kamo sa pagkamoot ko, siring na kinukuyog ko an mga togon kan sakong Ama asin nagdadanay ako sa saiyang pagkamoot. 11”Sinasabi ko saindo an mga bagay na ini tanganing mapasaindo an kaogmahan ko asin magsupay an saindong kaogmahan. 12An togon ko iyo ini: magkaminorootan kamo arog kan pagkamoot ko saindo. 13Mayo nin pagkamoot na mas dakula pa ki sa pagkamoot nin sarong tawo na minadusay kan saiyang buhay para sa mga katood niya. 14Mga katood ko kamo kun gibohon nindo an mga ipinagboboot ko saindo. 15Dai ko na kamo aapodon na mga sorogoon, huli ta an sorogoon dai nakakaaram kan ginigibo kan saiyang kagurangnan. Aapodon ko kamong mga katood, huli ta sinabi ko saindo an gabos kong nadangog sa sakong Ama. 16Bako kamo an nagpili sako; ako an nagpili asin nagsugo saindo na maglakaw saka na mamunga kamo, patin magdanay an bunga nindong iyan. Huli kaini, itatao saindo kan Ama an anoman na hagadon nindo saiya sa ngaran ko. 17Kaya an togon ko saindo iyo ini: magkaminorootan kamo. 18”Kun ikinakaongis kamo kan kinaban, dapat nindong giromdomon na ako an enot na ikinaongis kaiyan. 19Kun kamo taga kinaban, mamomotan kamo kan kinaban bilang sadiri kaiyan. Alagad pinili ko kamo hale sa kinaban, kaya bako na kamong sadiri kaiyan; ini an dahelan kun tadaw ta ikinakaongis kamo kan kinaban. 20Giromdoma an itinaram ko saindo: ‘Mayong oripon na mas dakula pa ki sa saiyang kagurangnan.’ Kun pinasakitan ninda ako, papasakitan man ninda kamo; kun kinuyog ninda an sakong mga katukdoan, kukuyogon man ninda an mga katukdoan nindo. 21Alagad gigibohon ninda ini gabos saindo dahel sako, huli ta dai ninda midbid an nagsugo sako. 22Dai kutana sinda nagkasala kun dai ako nagdigdi asin nagtaram sainda. Kaya ngunyan, mayo na sindang sarahotan kan saindang kasalan. 23An naoongis sako naoongis man sa sakong Ama. 24Dai kutana sinda nagkasala kun dai ko ginibo sainda an mga bagay na dai pa naginibo nin siisay man. Alagad nahiling ninda an mga ginibo ko asin ikinakaongis ninda ako saka an sakong Ama. 25Nangyayari ini tanganing maotob an nasusurat sa saindang Katogonan, ‘Ikinaongis ako ninda na mayo nin anoman na dahelan.’ 26”Alagad maabot an Parasurog, an Espiritu nin katotoohan na hale sa Ama. Susugoon ko siya saindo hale sa Ama asin magpapatotoo siya dapit sako. 27Kamo man magpapatotoo dapit sako, huli ta kaiba ko kamo poon pa sa kapinonan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\