JUAN 16

1”Sinasabi ko ini saindo tanganing dai kamo mawaraan nin pagtubod. 2Papahaleon kamo sa mga sinagoga; maabot nanggad an panahon na an siisay man na maggadan saindo maghohona na an gibong iyan sarong paglingkod sa Dios. 3An mga bagay na ini gigibohon saindo kan mga tawo huli ta dai ninda namidbid an Ama o ako. 4Alagad sinasabi ko ini saindo tanganing kun umabot na an panahon na gibohon ninda iyan, magiromdoman nindo na sinabi ko na ini saindo. “Dai ko kamo sinabihan kan mga bagay na ini kaidto, huli ta kaiba pa ako nindo. 5Alagad ngunyan maduman na ako sa nagsugo sako; alagad mayo lamang saindo nin minahapot kun saen ako maduman. 6Ngunyan ta sinabi ko na ini saindo, napano nin kamondoan an saindong mga puso. 7Alagad sinasabihan ko kamo kan katotoohan: marahay para saindo na maghale ako, huli ta kun dai ako maghale, dai madigdi saindo an Parasurog. Alagad kun maghale ako, susugoon ko siya saindo. 8Pag-abot niya, papatunayan niya sa mga tawo na nasasala sinda dapit sa kasalan, sa katanosan, asin sa paghukom nin Dios: 9sa kasalan huli ta dai sinda nagtutubod sako; 10sa katanosan, huli ta mabalik na ako sa Ama, kaya dai na nindo ako mahihiling; 11sa paghukom, huli ta hinukoman na an kagsakop kaining kinaban. 12”Dakul pa an sasabihon ko saindo, alagad dai pa nindo masasabotan ngunyan. 13Pag-abot kan Espiritu nin katotoohan, tatabangan niya kamo nganing masabotan nindo an gabos na katotoohan. Dai siya magtataram sa sadiri niyang kabotan, kundi itataram niya saindo an saiyang nadadangog, saka ipapahayag saindo an mga bagay na maabot. 14Papamurawayon niya ako, huli ta hale sako an ipapahayag niya saindo. 15An gabos na sadiri kan sakong Ama sadiri ko; kaya sinabi ko na hale sako an ipapahayag saindo kan Espiritu. 16”Dikit na sanang panahon, asin dai na ako nindo mahihiling; dangan pakalihis nin dikit na panahon, mahihiling giraray nindo ako.” 17Nag-orolay-olay an nagkapira kan mga disipulo, “Ano daw an boot niyang sabihon? Sabi niya, dikit na sanang panahon, asin dai ta na siya mahihiling, dangan pakalihis nin dikit na panahon, mahihiling ta giraray siya, huli ta maduman daa siya sa Ama. 18Ano an boot sabihon kan sinabi niyang, ‘dikit na sanang panahon?’ Dai ta nasasabotan an saiyang pinagtataram!” 19Aram ni Jesus na boot sindang maghapot saiya, kaya sinabihan niya sinda, “Nagsabi akong ‘dikit na sanang panahon, asin dai na ako nindo mahihiling, dangan pakalihis nin dikit na panahon, mahihiling giraray nindo ako.’ Bakong iyo iyan an pinag-oorolayan nindo? 20Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, magtatangis kamo saka magmomondo, alagad an kinaban mag-oogma; magmomondo kamo, alagad mariribayan iyan nin kaogmahan. 21Kun an sarong babae madali nang mangaki, namomondo siya, huli ta an kulog kan saiyang pangaki nag-abot na. Alagad pakapangaki, dai na niya naroromdoman an kulog, huli sa kaogmahan na namundag an sarong omboy sa kinaban. 22Arog kamo kaiyan: mamondo kamo ngunyan, alagad mahihiling ko kamo liwat, asin an saindong puso mapapano nin kaogmahan na dai maaagaw saindo nin siisay man. 23”Pag-abot kan aldaw na iyan, mayo na kamo nin hahagadon sako. Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an anoman na hagadon nindo sa Ama sa ngaran ko, itatao saindo. 24Sagkod ngunyan mayo pa kamong hinagad saiya sa ngaran ko. Humagad kamo ta maako kamo, tanganing magsupay an saindong kaogmahan. 25”Sinabi ko saindo an mga bagay na ini sa paagi nin mga parabola. Alagad maabot an panahon na dai na ako magamit nin mga parabola, kundi hayag na mataram ako saindo dapit sa Ama. 26Sa aldaw na iyan, mahagad kamo saiya sa ngaran ko; dai ko sinasabi na mamimibi ako sa Ama para saindo, 27huli ta namomotan kamo kan Ama. Namomotan niya kamo huli ta namomotan nindo ako asin minatubod kamo na gikan ako sa Ama. 28Gikan mananggad ako sa Ama saka nagdigdi ako sa kinaban; ngunyan mahale na ako sa kinaban tanganing magbalik sa Ama.” 29Nagsabi an mga disipulo, “Ngunyan hayag ka nang magtaram ta dai ka na naggagamit nin mga parabola. 30Nasasabotan na nyamo ngunyan na aram mo an gabos na bagay; dai na kaipuhan na hapoton ka pa nin siisay man. Huli kaini minatubod kami na gikan ka sa Dios.” 31Nagsimbag si Jesus, “Minatubod na kamo ngunyan? 32Maabot an panahon—asin uya na ngunyan—na magkakasiriblag kamo, mapuruli kamo sa saindong mga harong, dangan babayaan nindo akong nagsosolo. Alagad dai ako nagsosolo, huli ta kaiba ko an Ama. 33Sinabi ko ini saindo tanganing magkaigwa kamo nin katoninongan huli kan saindong pakikisumaro sako. Magkakaigwa kamo nin kasakitan digdi sa kinaban; alagad pakosoga an saindong boot, huli ta nadaog ko an kinaban!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\