JUAN 17

1Pakataram kaini ni Jesus, nagtingkalag siya sa langit asin nagsabi, “Ama, nag-abot na an oras. Pamurawaya an saimong Aki tanganing pamurawayon ka kan Aki. 2Huli ta tinawan mo an Aki nin kapangyarihan sa gabos na tawo, tanganing magtao nin buhay na daing kataposan sa gabos na itinao mo saiya. 3An buhay na daing kataposan iyo ini: na mamidbidan ka ninda, an iyo sanang tunay na Dios, saka si Jesu-Cristo na sinugo mo. 4Pinamuraway taka digdi sa kinaban; tinapos ko na an ipinagibo mo sako. 5Kaya, Ama, tawan sako ngunyan an kamurawayan na yaon sako kan kaiba mo ako bago lalangon an kinaban. 6”Ipinamidbid taka sa mga tawong itinao mo sako hale sa kinaban. Sadiri mo sinda, dangan itinao mo sinda sako. Kinuyog ninda an mga tataramon mo; 7ngunyan aram na ninda na an gabos na itinao mo sako hale saimo. 8Itinukdo ko sainda an gabos na nanodan ko saimo, asin inako ninda. Aram man ninda na ako totoong gikan saimo, saka nagtutubod sinda na sinugo mo ako. 9”Ipinapamibi ko sinda, bakong an kinaban, kundi an gabos na itinao mo sako huli ta sinda sadiri mo. 10An gabos na sadiri ko saimo, an gabos na sadiri mo sakuya; napapamuraway ako huli sainda. 11Ngunyan madiyan na ako saimo; mayo na ako sa kinaban, alagad mawawalat sinda sa kinaban. O Banal na Ama, huli kan kapangyarihan kan saimong ngaran, pangatamana an mga itinao mo sako, tanganing magkasararo sinda siring na kita saro. 12Kan ako kaiba pa ninda, ilinikay ko sinda huli sa kapangyarihan kan ngaran mo, an ngaran na itinao mo sako. Binantayan ko sinda asin mayo sainda nin nawara, pwera kan saro na talagang mawawara, tanganing maotob an kasuratan. 13Alagad ngunyan madiyan na ako saimo; sinasabi ko an mga bagay na ini sa kinaban tanganing mapasainda an kapanoan nin kaogmahan na nasa sako. 14Itinukdo ko sainda an saimong tataramon, alagad ikinaongis sinda kan kinaban, huli ta bako sindang taga kinaban, siring na ako bakong taga kinaban. 15Dai ko hinahagad saimo na haleon mo sinda sa kinaban, kundi ilikay mo sinda sa Maraot. 16Bako sindang taga kinaban, arog sako na bakong taga kinaban. 17Pakabanalon mo sinda sa katotoohan; an tataramon mo katotoohan. 18Sinusugo ko sinda sa kinaban arog kan pagsugo mo sako sa kinaban. 19Huli sa sainda, kinokonsagra ko an sakong buhay, tanganing sinda man makonsagra sa katotoohan. 20”Bako sana sinda an ipinapamibi ko; ipinapamibi ko man an mga minatubod sako huli kan ipinahayag ninda. 21Ipinapamibi kong magkasararo logod sinda gabos; siring na ika, Ama, yaon sako asin ako yaon saimo, asin sinda man magin saro sa satuya, tanganing magtubod an kinaban na sinugo mo ako. 22Itinao ko sainda an kamurawayan na itinao mo sako, tanganing sinda magin saro siring na kita saro; 23ako yaon sainda, ika yaon sako, nganing sinda magin saro nanggad. Sa paaging ini maaaraman kan kinaban na sinugo mo ako asin namomotan mo sinda siring kan pagkamoot mo sako. 24”Ama, mawot ko na sinda man na itinao mo sako makaiba ko kun saen ako, nganing mahiling ninda an kamurawayan na itinao mo sako; huli ta namotan mo ako bago lalangon an kinaban. 25O Amang matanos, dai ka midbid kan kinaban, alagad midbid taka; aram kan mga ini na sinugo mo ako. 26Ipinamidbid taka sainda asin padagos na ipapamidbid, tanganing an pagkamoot mo sako mapasainda asin ako man mapasainda.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\