JUAN 18

1Pakapamibi kaini ni Jesus, naghale siya kaiba an saiyang mga disipulo asin nag-ibong sa sapa nin Cedron. Igwa nin tatamnan sa Cedron na dinumanan ni Jesus saka kan saiyang mga disipulo. 2Tatao kan lugar na idto si Judas, an nagpasaluib ki Jesus, huli ta danay na nagduduman si Jesus kaiba an saiyang mga disipulo. 3Sinundan sinda duman ni Judas kaiba an sarong tropa nin mga soldados saka nagkapirang bantay sa Templo na ipinadara kan mga poon na padi asin kan mga Fariseo. May dara sindang mga armas, mga lampara, saka mga sulo. 4Aram ni Jesus an gabos na mangyayari saiya, kaya sinabat niya sinda saka hinapot, “Siisay an hinahanap nindo?” 5Nagsimbag sinda, “Si Jesus na taga Nazaret.” Nagsabi siya, “Ako si Jesus!” An nagpasaluib na si Judas yaon duman nakatindog kaiba ninda. 6Kan sabihon ni Jesus sainda na iyo siya si Jesus, napasibog sinda saka nagkaturumba. 7Hinapot niya giraray sinda, “Siisay an hinahanap nindo?” “Si Jesus na taga Nazaret,” an simbag ninda. 8Nagsabi si Jesus, “Sinabi ko na saindong ako si Jesus. Kun ako an hinahanap nindo, pabayae nindong maghale ining iba.” 9(Sinabi niya ini tanganing maotob an saiyang itinaram, “Ama, mayong nawara maski saro sa mga itinao mo sako.”) 10Hinugkot ni Simon Pedro an dara niyang espada, dangan tinigbas an oripon kan Halangkaw na Padi. Napalongan kan toong talinga an oripon na idto, na an ngaran Malco. 11Sinabihan ni Jesus si Pedro, “Sarongan an espada mo! Dai ko daw iinomon an kalis na itinao sako kan Ama?” 12Dinakop saka ginapos si Jesus kan mga soldados na Romano sa pamahala kan kapitan asin katabang an mga bantay na Judio, 13dangan dinara siya ki Anas. Si Anas iyo an panugangan ni Caifas, an Halangkaw na Padi kan taon na idto. 14Si Caifas iyo an naghatol sa mga Judio na mas marahay para sainda na saro sanang tawo an magadan para sa bilog na nasyon. 15Nagsunod ki Jesus si Simon Pedro saka an saro pang disipulo. Midbid na marahay kan Halangkaw na Padi an disipulong idto, kaya nakalaog siya kaiba ni Jesus sagkod sa patyo kan harong kan Halangkaw na Padi. 16Alagad nawalat si Pedro sa luwas, sa may trangkahan. Kaya nagbalik sa luwas an disipulo na midbid kan Halangkaw na Padi, kinaolay an babaeng nagbabantay sa trangkahan, kaya pinalaog si Pedro. 17Hinapot si Pedro kan babae, “Bakong saro ka man sa mga disipulo kan tawong iyan?” “Bako,” an simbag ni Pedro. 18Malipot an panahon kaidto kaya an mga sorogoon saka mga bantay nagbaga nin oring asin nagtirindog sa palibot kaini tanganing magpahimbong. Nakitindog man duman si Pedro saka nagpahimbong. 19Hinapot si Jesus kan Halangkaw na Padi dapit sa saiyang mga disipulo asin dapit sa saiyang ipinagtutukdo. 20Nagsimbag si Jesus, “Hayag akong nagtaram sa gabos; danay akong nagtutukdo sa laog kan mga sinagoga asin sa laog kan Templo na pinagtitiponan kan gabos na Judio. Mayo akong itinaram sa hilom. 21Tadaw ta ako an hinahapot mo? Hapota an mga tawong nakadangog sako. Hapota sinda kun ano an itinaram ko. Aram ninda an mga sinabi ko.” 22Pakataram kaini ni Jesus, sinampaling siya kan saro kan mga bantay asin sinabihan, “Arog kaiyan an pagsimbag mo sa Halangkaw na Padi?” 23Nagsimbag si Jesus, “Kun may itinaram akong sala, sabiha kun ano iyan! Alagad kun tama an sinabi (ko), tadaw ta sinampaling mo ako?” 24Dangan nagagapos na ipinadara ni Anas si Jesus ki Caifas, an Halangkaw na Padi. 25Nagtitindog pa duman si Pedro asin nagpapahimbong. Sinabihan siya kan iba duman, “Bakong saro ka man sa mga disipulo kan tawong iyan?” Pinagnegaran ini ni Pedro. “Bako ako,” an sabi niya. 26Dangan hinapot siya kan saro kan mga oripon kan Halangkaw na Padi. An oripon na ini kadugo kan lalaking napalongan ni Pedro nin talinga. “Bakong nahiling taka na kaiba niya duman sa tatamnan?” an hapot niya. 27Pinagnegaran man ini ni Pedro; asin tolos na nagturaok an manok. 28Pagkaagang amay, dinara kan mga Judio si Jesus sa palasyo kan gobernador hale sa harong ni Caifas. Dai naglaog an mga Judio huli ta boot nindang magin malinig tanganing makakakan sinda kan pamanggihan sa Paskwa. 29Kaya linuwas sinda ni Pilato dangan hinapot, “Ano an sumbong nindo tumang sa tawong ini?” 30Nagsimbag sinda, “Kun bakong parakasala an tawong ini, dai mi kutana siya dinara saimo.” 31Nagsabi si Pilato, “Daraha nindo siya, asin hukoman sosog sa sadiri nindong katogonan.” Nagsimbag an mga Judio, “Dai samo itinutugot an maggadan sa kiisay man.” 32(Nangyari ini tanganing maotob an sinabi ni Jesus dapit sa paagi kan saiyang pagkagadan.) 33Naglaog giraray si Pilato sa palasyo, inapod si Jesus saka hinapot, “Ika an hade kan mga Judio?” 34Nagsimbag si Jesus, “Sadiri mong hapot iyan o igwa nin nagtaram saimo dapit sako?” 35Nagsimbag si Pilato, “Ano ako, Judio? An mga kahimanwa mo asin an mga poon na padi an nagdara saimo digdi sako. Ano an ginibo mo?” 36Nagsimbag si Jesus, “An kahadean ko bakong sa kinaban na ini. Kun an kahadean ko yaon sa kinaban na ini, nakilaban kutana an mga sorogoon ko nganing dai ako ikatao sa mga Judio. An kahadean ko bakong sa kinaban na ini!” 37”Kun siring, hade ka palan?” an hapot ni Pilato. Nagsimbag si Jesus, “Ika an nagsasabi na saro akong hade. Namundag ako asin nagdigdi sa kinaban sa pagtaram dapit sa katotoohan. An siisay man na nasa katotoohan naghihinanyog sako.” 38”Ano an katotoohan?” an hapot ni Pilato. Pakataram kaini ni Pilato, nagluwas giraray siya dangan nagsabi sa mga tawo, “Mayo akong nakukuang sala sa saiya. 39Alagad sosog sa saindong kaugalean, danay akong nagpapaluwas nin sarong bilanggo para sa saindo kun Pyesta nin Paskwa. Boot nindong paluwason ko an hade kan mga Judio?” 40Nagkurahaw sinda, “Bakong siya kundi si Barrabas!” (Ining si Barrabas sarong tulisan.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\