JUAN 19

1Dangan ipinakua ni Pilato si Jesus asin ipinahampak. 2Naggibo an mga soldados nin sarong korona nin sangang matonok dangan ikinorona saiya; sinulotan siya nin gubing na kolor purpura. 3Rinanihan siya ninda saka sinabihan, “Mabuhay an Hade kan mga Judio!” Dangan pinagparasampaling siya ninda. 4Nagluwas giraray si Pilato dangan nagsabi sainda, “Iaatubang ko giraray siya saindo tanganing ipahiling saindo na mayo akong nakukuang sala saiya.” 5Pakatapos, nagluwas si Jesus na nakokoronahan nin tonok saka nagugubingan nin purpura. Sinabihan sinda ni Pilato, “Uya an lalaki!” 6Pagkahiling ki Jesus kan mga poon na padi asin kan mga bantay, nagkurahaw sinda, “Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus!” Sinabihan sinda ni Pilato, “Kuaha nindo siya asin ipako nindo sa krus, huli ta mayo akong nakukuang sala saiya.” 7Nagsimbag an mga tawo, “Sosog sa samong katogonan, dapat siyang magadan, huli ta nagsabi siyang Aki siya nin Dios.” 8Kan madangog ini ni Pilato, orog siyang natakot. 9Naglaog giraray siya sa palasyo dangan hinapot si Jesus, “Taga saen ka?” Alagad dai nagsimbag si Jesus. 10Sinabihan siya ni Pilato, “Dai ka masimbag sako? Dai mo aram na igwa ako nin kapangyarihan na magpaluwas saimo asin magpapako saimo sa krus?” 11Nagsimbag si Jesus, “Mayo ka kutana nin kapangyarihan sako kun dai iyan itinao saimo nin Dios. Kaya mas dakula an kasalan kan nagdara sako saimo.” 12Kan madangog ini ni Pilato, orog siyang naghanap nin paagi na mapaluwas si Jesus. Alagad nagkurahaw an mga tawo. “Kun paluwason mo siya, bako kang katood ni Cesar! An siisay man na nagsasabing hade siya, kaiwal ni Cesar!” 13Pagkadangog kaini ni Pilato, dinara niya sa luwas si Jesus asin nagtukaw sa tukawan kan hukom sa lugar na inaapod “Platapormang Gapo,” (sa tataramon na Hebreyo, “Gabbatha.”) 14Mag-aalas dose na nin odto kaidto kan bisperas nin Paskwa. Nagsabi si Pilato sa mga Judio, “Uya an hade nindo!” 15Alagad nagkurahaw sinda, “Gadanon siya! Gadanon siya! Ipako siya sa krus!” Hinapot sinda ni Pilato, “Boot nindong ipako ko sa krus an saindong hade?” Nagsimbag an mga poon na padi, “Mayo kami nin ibang hade kundi si Cesar!” 16Pakatapos, itinao ni Pilato si Jesus sainda nganing ipako sa krus. Kaya kinua ninda si Jesus. 17Nagluwas siya, pasan an saiyang krus pasiring sa lugar na inaapod “Lugar nin Bungo,” (sa tataramon na Hebreyo, “Golgota.”) 18Duman, ipinako ninda siya sa krus, kaiba an duwa pang tawo—an saro sa too niya, an saro sa wala. 19Nagsurat si Pilato nin sarong paisi na arog kaini an sinasabi: “Si Jesus na taga Nazaret, an Hade kan mga Judio,” dangan ipinabugtak ini sa itaas na parte kan krus. 20Dakul na Judio an nakabasa kaini, huli ta an lugar na pinagpakoan ki Jesus bakong harayo sa syudad. An paisi isinurat sa tataramon na Hebreyo, Latin saka Griyego. 21Sinabihan si Pilato kan mga poon na padi, “Dai mo isurat na ‘Hade kan mga Judio,’ kundi, ‘An tawong ini nagsabi, Ako an Hade kan mga Judio.’” 22Alagad nagsimbag si Pilato, “An sinurat ko, sinurat ko na.” 23Pakapakoan ki Jesus sa krus kan mga soldados, kinua ninda an saiyang mga gubing saka pinag-apat, tigsararong parte sinda. Alagad dai ninda binaranga an pang-irarom niyang bado. An badong ini mayong takip; saro sana ining pedasong hinabol. 24Kaya nag-olay-olay an mga soldados, “Dai ta ini pagtabason; pagripahan ta na sana kun siisay an makakakua kaiyan.” Nangyari ini tanganing maotob an kasuratan, “Pinagbaranga ninda an sakong mga gubing; pinagripahan ninda an sakong bado.” Ini an ginibo kan mga soldados. 25Nakatindog harani sa krus ni Jesus an saiyang ina, saka an tugang na babae kan saiyang ina, si Maria na agom ni Cleofas, asin si Maria Magdalena. 26Kan mahiling ni Jesus an saiyang ina, asin an disipulo na padangat niya sa kataed kaini, sinabihan niya an saiyang ina, “Babae, uya an saimong aki!” 27Dangan sinabihan niya an disipulo, “Uya an saimong ina!” Poon kaidto, inako kan disipulo an ina ni Jesus sa saiyang harong. 28Pakatapos kaini, huli ta aram na ni Jesus na tapos na an gabos, asin tanganing maotob an kasuratan, nagsabi siya, “Napapaha ako.” 29Igwa duman nin mangko na pano nin suka; ibinuntog ninda duman sa suka an sarong espongha, itinugod ini sa sarong sanga nin isopo dangan idinuhol sa ngoso niya. 30Pakasupsop ni Jesus kan suka, nagsabi siya, “Tapos na!” Dangan idinuko niya an saiyang payo asin nautsan siya. 31An aldaw na idto bisperas nin Paskwa kaya habo an mga Judio na mawalat sa krus an mga bangkay sa aldaw na Sabbath huli ta banal na aldaw ini. Kaya hinagad ninda ki Pilato na ipabari niya an mga tabay kan mga ipinako sa krus dangan haraleon duman an mga bangkay. 32Kaya nagduman an mga soldados saka binarari an mga tabay kan duwang ipinako kaiba ni Jesus. 33Alagad pagrani ninda ki Jesus, nahiling nindang gadan na ini, kaya dai na ninda binari an saiyang mga tabay. 34Alagad ginarod kan saro sainda an hirog ni Jesus; buminulos tolos an dugo asin tubig. 35(An nakahiling kan nangyaring ini iyo an nag-osipon dapit kaini, tanganing magtubod man kamo. Totoo an pagsaksi niya asin aram niyang katotoohan an sinasabi niya.) 36Nangyari ini tanganing maotob an kasuratan, “Mayong mababari ni saro kan saiyang mga tolang.” 37Igwa pang nasasabi sa kasuratan, “Hihilingon ninda an saindang ginarod.” 38Pakatapos kaini, si Jose na taga Arimatea nakiolay ki Pilato na tugotan siyang kuahon an bangkay ni Jesus. (Si Jose disipulo ni Jesus, alagad hilom sana, huli ta natakot siya sa mga Judio.) Tinugotan siya ni Pilato, kaya nagduman siya dangan kinua an bangkay. 39Nag-iba saiya si Nicodemo, an tawo na nagdolok ki Jesus sarong banggi kaidto, na may darang mga treynta kilos na pahamot na sinaralak na mira saka aloe. 40Kinua ninda an bangkay ni Jesus, asin sosog sa kaugalean kan mga Judio, pinatos ninda idto nin mga telang lino na inibahan kan mga dara nindang pahamot. 41Igwa duman nin sarong tatamnan harani sa lugar na pinagpakoan ki Jesus na igwang bagong lulubngan na dai pa ginagamit. 42Huli ta bisperas na kan Sabbath, saka harani an lulubngan na idto, duman na ninda ilinubong an bangkay ni Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\