JUAN 20

1Madurudiklom pa kan Domingong aga, nagduman na si Maria Magdalena sa lulubngan. Nahiling niyang hinale na an gapong isenera sa pintoan kan lulubngan. 2Nagdalagan siya pasiring ki Simon Pedro asin sa disipulo na padangat ni Jesus saka nagsabi, “Kinua ninda sa lulubngan an Kagurangnan; dai mi aram kun saen ninda siya ibinugtak!” 3Kaya si Pedro saka an padangat na disipulo nagduman tolos sa lulubngan. 4Nagdalagan sindang duwa, alagad an disipulo orog na marikas ki Pedro kaya enot na nakaabot sa lulubngan. 5Nagduko siya asin nahiling niya an mga telang lino, alagad dai siya naglaog. 6Kasunod niyang nag-abot si Simon Pedro na naglaog tolos sa lulubngan. Nahiling man niya an mga telang lino, 7asin an panyo na ipinatos sa payo ni Jesus na nalulukot na suhay. 8Dangan naglaog man an disipulo na naenot sa lulubngan; nahiling niya idto asin nagtubod siya. 9(Dai pa ninda nasabotan an kasuratan na nagsasabing dapat siyang mabuhay liwat.) 10Dangan nagpuli sindang duwa. 11Nagtindog na nagtatangis si Maria sa luwas kan lulubngan, asin mantang nagtatangis, duminuko siya tanganing maghiling sa laog kan lulubngan. 12Nakahiling siya nin duwang anghel na nakaputi, nagtutukaw sa dating namugtakan kan bangkay ni Jesus: saro sa pamayohan asin saro sa pamitisan. 13Hinapot siya kan mga anghel, “Babae, tadaw ta nagtatangis ka?” Nagsimbag siya, “Huli ta kinua ninda an sakong Kagurangnan asin dai ko aram kun saen ninda siya ibinugtak!” 14Pakataram kaini, nagsalingoy siya asin nahiling niya si Jesus na nagtitindog duman; alagad dai niya aram na si Jesus idto. 15Hinapot siya ni Jesus, “Babae, tadaw ta nagtatangis ka? Siisay an hinahanap mo?” Sa paghona na siya an hardinero, nagsabi si Maria saiya, “Kun kinua mo siya, sabihi ako kun saen mo siya ibinugtak ta kukuahon ko siya.” 16Nagsabi si Jesus, “Maria!” Nag-atubang siya ki Jesus dangan nagsabi sa tataramon na Hebreyo, “Rabboni!” (An kahulogan kaini, “Maestro.”) 17Sinabihan siya ni Jesus, “Dai mo ako pagkapotan ta dai pa ako nakakasakat duman sa sakong Ama. Alagad dumuman ka sa mga tugang ko saka sabihan mo sinda na masakat na ako duman sa sakong Ama asin saindong Ama, sa sakong Dios asin saindong Dios.” 18Kaya nagduman si Maria Magdalena dangan sinabihan an mga disipulo na nahiling niya an Kagurangnan. Inosipan niya sinda na an Kagurangnan iyo an nagsabi saiya kan mga bagay na ini. 19Pagkabanggi kan Domingo man sanang idto, nagtiripon an mga disipulo. Binaratan an mga pintoan kan harong na pinagtitiriponan ninda huli sa takot ninda sa mga Judio. Dangan naglaog si Jesus, puminatahaw sainda saka nagsabi, “Mapasaindo an katoninongan.” 20Pakataram kaini, ipinahiling niya sainda an saiyang mga kamot saka hirog. An mga disipulo napano nin kaogmahan pagkahiling ninda sa Kagurangnan. 21Nagsabi giraray sainda si Jesus, “Mapasaindo an katoninongan. Siring na ako sinugo kan Ama, sinusugo ko man kamo.” 22Pakataram kaini, hinangosan niya sinda saka sinabihan, “Akoa nindo an Espiritu Santo. 23An kiisay man na kasalan na saindong patawadon, napapatawad; an kiisay man na kasalan na dai nindo patawadon, dai napapatawad.” 24Si Tomas (na inaapod Kambal), saro kan doseng disipulo, dai ninda kaiba kan mag-abot si Jesus. 25Kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, “Nahiling mi an Kagurangnan!” Alagad sinabihan sinda ni Tomas, “Sagkod dai ko nahihiling an labot kan mga pako sa saiyang mga kamot asin ikalaog diyan an sakong muro, dangan an sakong kamot sa saiyang hirog, dai ako matubod.” 26Pakalihis nin sarong semana, nagtiripon giraray an mga disipulo duman sa laog kan harong; kaiba na ninda si Tomas. An mga pintoan binaratan, alagad naglaog si Jesus, puminatahaw sainda saka nagsabi, “Mapasaindo an katoninongan.” 27Dangan sinabihan niya si Tomas, “Hilinga an sakong mga kamot asin bugtakan digdi an saimong muro; dangan laogan an kamot mo sa sakong hirog. Dai ka magduwa-duwa kundi magtubod!” 28Nagsabi si Tomas, “Kagurangnan ko asin Dios ko!” 29Sinabihan siya ni Jesus, “Minatubod ka huli ta nahihiling mo ako? Paladan an mga minatubod maski dai nakakahiling sako!” 30Dakul pang ngangalasan an ginibo ni Jesus na nahiling kan saiyang mga disipulo alagad dai nasusurat sa librong ini. 31Alagad an mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo an Cristo, an Aki nin Dios, na sa paagi kan pagtubod nindo saiya, magkaigwa kamo nin buhay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\