JUAN 3

1May sarong lider na Judio na an ngaran Nicodemo; kaayon siya kan mga Fariseo. 2Sarong banggi, nagduman siya ki Jesus saka nagsabi, “Rabbi, aram nyamo na saro kang paratukdo na sinugo nin Dios, huli ta mayo nin siisay man na makakagibo kan mga milagrong ginigibo mo kun mayo saiya an Dios.” 3Sinabihan siya ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan taka, an dai mamundag liwat, dai makakahiling kan Kahadean nin Dios.” 4Hinapot siya ni Nicodemo, “Paano pa mamumundag liwat an sarong tawo na gurang na? Pwede pa daw siyang makalaog sa tulak kan saiyang ina nganing mamundag giraray?” 5Nagsimbag si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan taka, an dai mamundag sa tubig saka sa Espiritu, dai makakalaog sa Kahadean nin Dios. 6An namumundag sa laman, laman; an namumundag sa Espiritu, espiritu. 7Dai ka magngalas na sinasabihan taka, ‘Kaipuhan na mamundag ka liwat.’ 8An doros minahuyop kun saen an boot kaiyan; nadadangog mo an sagiwsiw kaiyan, alagad dai mo aram kun saen iyan hale o saen maduman. Arog kaiyan an nangyayari sa gabos na namumundag sa Espiritu.” 9”Paano mangyayari ini?” an hapot ni Nicodemo. 10Nagsimbag si Jesus, “Saro kang bantog na maestro sa Israel. Ano ta dai mo ini nasasabotan? 11Sa katotoohan sinasabihan taka, itinataram mi an samong naaaraman asin pinapatotoohan mi an samong nahiling, alagad dai nindo inaako an patotoo mi. 12Dai ngani kamo minatubod sako kun sinasabihan ko kamo kan mga bagay na kinabanon; paano kamong magtubod kun sabihan ko kamo kan mga bagay na langitnon? 13Mayo pa nin nakasakat sa langit kundi an Aki nin Tawo na naghilig hale sa langit.” 14Siring na initaas ni Moises an bronseng halas sa sarong palo duman sa kalangtadan, siring man kaipuhan na iitaas an Aki nin Tawo, 15tanganing an siisay man na magtubod saiya magkamit nin buhay na daing kataposan. 16Huli ta namoot na gayo an Dios sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na magtubod saiya dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing kataposan. 17Huli ta dai sinugo nin Dios sa kinaban an saiyang Aki tanganing hukoman an kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. 18An siisay man na minatubod sa Aki nin Dios dai huhukoman; alagad an dai minatubod hinukoman na, huli ta dai siya nagtubod sa bugtong na Aki nin Dios. 19Arog kaini an paagi kan paghukom; nagdigdi an ilaw sa kinaban, alagad orog na namotan kan tawo an kadikloman ki sa liwanag, huli ta maraot an mga gibo ninda. 20An siisay man na naggigibo nin maraot naoongis sa ilaw. Dai siya minadolok sa liwanag tanganing dai mailawan an mga maraot niyang gibo. 21Alagad an siisay man na naggigibo kan katotoohan minadolok sa ilaw, tanganing mahayag an saiyang mga gibo sosog sa kabotan nin Dios. 22Pakatapos kaini, nagduman si Jesus asin an saiyang mga disipulo sa probinsya nin Judea. Nag-erok siya duman nin dikit na panahon kaiba ninda, saka nagbunyag. 23Si Juan nagbubunyag man sa Enon, na harani sa Salim, huli ta matubig sa lugar na idto. Nagduman saiya an mga tawo asin binunyagan niya sinda. 24(Nangyari ini kan dai pa nabibilanggo si Juan.) 25An iba kan mga disipulo ni Juan nakipagdiskutiran sa sarong Judio dapit sa rito nin paglinig. 26Kaya nagduman sinda ki Juan saka nagsabi, “Rabbi, naromdoman mo idtong tawong kaiba mo duman sa ibong kan Jordan na ipinamidbid mo? Nagbubunyag na siya ngunyan, asin nagduduman saiya an gabos na tawo!” 27Sinabihan sinda ni Juan, “Mayo nin maaako an tawo pwera kan itatao saiya nin Dios. 28Saksi ko kamo na nagsabi akong bako ako an Cristo, kundi sinugo akong mag-enot saiya. 29An nobya para sa nobyo; an katood kan nobyo na nagtitindog asin nagdadangog saiya naoogma nin marahay sa tingog kan nobyo. Kaya nagsusupay an kaogmahan ko ngunyan. 30Kaipuhan siyang magdakula, alagad ako kaipuhan na magsadit.” 31An naggikan sa itaas nangongorog sa gabos; an gikan sa daga taga daga, asin an itinataram niya mga bagay dapit sa daga. Alagad an naggikan sa langit nangongorog sa gabos. 32Pinapatotoohan niya an nahiling niya saka nadangog, alagad mayong minaako kan patotoo niya. 33An minaako kan saiyang patotoo minapahayag na totoo an sinasabi nin Dios. 34Huli ta an sinugo nin Dios nagtataram kan mga tataramon nin Dios; dai sinusukol an pagtao nin Dios kan saiyang Espiritu. 35Namomotan kan Ama an Aki, asin an gabos na bagay itinatao niya sa kamot kan Aki. 36An nagtutubod sa Aki may buhay na daing kataposan; alagad an dai nagtutubod sa Aki dai magkakamit nin buhay, kundi mapapasaiya an padusa nin Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\