JUAN 4

1Nabaretaan kan mga Fariseo na mas dakul an nagigin disipulo ni Jesus asin nagpapabunyag saiya ki sa ki Juan. 2(Sa katunayan, bako man si Jesus an nagbubunyag kundi an saiyang mga disipulo.) 3Kan maaraman ini ni Jesus, naghale siya sa Judea asin nagbalik sa Galilea. 4Pagbalik niya, kaipuhan sa Samaria siya mag-agi. 5Nag-abot siya sa Sicar, sarong banwaan nin Samaria. Harani ini sa dagang ipinamana ni Jacob sa aki niyang si Jose. 6Yaon duman an bubon ni Jacob. Huli ta pagal si Jesus sa pagbaklay, nagtukaw siya sa gilid kan bubon. Mag-aalas dose na nin odto. 7May uminabot na sarong Samaritana na masakdo. Nagsabi saiya si Jesus, “Painoma man ako.” 8(Mayo duman an saiyang mga disipulo huli ta nagbakal nin kakanon sa banwaan.) 9Nagsimbag an Samaritana, “Saro kang Judio asin ako Samaritana, tadaw ta naghahagad ka sako nin inomon?” (An mga Judio dai nakikilabot sa mga Samaritano.) 10Nagsimbag si Jesus, “Kun aram mo sana an balaog nin Dios asin kun siisay an naghahagad saimo nin inomon, ika kutana an mahagad saiya. Tatawan ka kutana niya kan tubig na nagtatao nin buhay.” 11Nagsabi an babae, “Saen ka makua nin tubig na nagtatao nin buhay? Mayo ka man nin pangsakdo dangan hararom an bubon. 12Mas dakula ka pa daw ki Jacob na samong ginikanan na iyo an nagtao samo kan bubon na ini? Nag-inom siya digdi asin an saiyang mga aki saka an saiyang mga hayop.” 13Nagsimbag si Jesus, “An siisay man na uminom kan tubig digdi, mapapaha giraray; 14alagad an siisay man na uminom kan tubig na itatao ko, dai na nanggad mapapaha. Huli ta an tubig na itatao ko magigin sarong burabod na magtatao saiya nin buhay na daing kataposan.” 15”Tawe man ako kan tubig na iyan, tanganing dai na nanggad ako mapaha asin dai na ako magsakdo digdi,” an sabi kan babae. 16Sinabihan siya ni Jesus, “Apoda an agom mo asin balik digdi.” 17”Mayo akong agom,” an sabi kan babae. “Tama ka,” an sabi ni Jesus, 18”huli ta nagin agom ka nin limang lalaki asin an kasaroan mo ngunyan bako mong agom. Totoo an sinabi mo.” 19Nagsabi an babae, “Nahihiling ko na saro kang propeta. 20An samong mga ginikanan nagsamba sa Dios sa bukid na ini, alagad kamong mga Judio nagsasabi na sa Jerusalem sana dapat na magsamba sa Dios.” 21Sinabihan siya ni Jesus, “Magtubod ka sako, babae, ta nagdadangadang an panahon na sasambahon nindo an Ama bako sanang sa bukid na ini o sa Jerusalem. 22Kamong mga Samaritano, dai nindo midbid an saindong sinasamba, alagad midbid mi an samong sinasamba, huli ta an kaligtasan gikan sa mga Judio. 23Alagad maabot an panahon, asin uminabot na ngani, na an tunay na mga parasamba masamba sa Ama sa espiritu asin sa katotoohan. An pagsambang ini iyo an boot kan Ama. 24An Dios Espiritu, kaya an mga nagsasamba saiya dapat na magsamba sa espiritu asin sa katotoohan.” 25Nagsabi an babae, “Aram kong maabot an Mesias na inaapod Cristo. Pag-abot niya, ipapahayag niya sato an gabos.” 26Sinabihan siya ni Jesus, “Ako iyo siya, ako na kaolay mo.” 27Kan oras na iyan, nag-abot an saiyang mga disipulo. Nagngaralas sinda huli ta nakikiolay si Jesus sa sarong babae. Alagad mayo sainda nin nangahas na maghapot sa babae, “Ano an boot mo?” o ki Jesus, “Tadaw ta nakikiolay ka saiya?” 28Dangan binayaan kan babae an saiyang dulay, nagbalik sa banwaan, saka sinabihan an mga tawo duman, 29”Madya kamo! Hilinga nindo an tawong nagparasabi sako kan gabos kong naginibo. Siya na daw an Cristo?” 30Kaya nagduman an mga tawo ki Jesus. 31Kan oras na iyan, inalok si Jesus kan mga disipulo na magkakan. 32Alagad nagsimbag siya, “Igwa ako nin kakanon na dai nindo aram.” 33Kaya nag-orolay-olay an mga disipulo, “Tibaad igwa nin nagdarang kakanon saiya.” 34Sinabihan sinda ni Jesus, “An kakanon ko iyo an pag-otob kan kabotan kan nagsugo sako, asin an paghaman kan ipinagibo niya. 35Bakong may kasabihan kamo, ‘Apat na sanang bulan dangan tig-ani na?’ Alagad pangalagkalag kamo sa kaomahan: hinog na an anihon, tama nang anihon! 36An siisay man na nag-aani tatandanan; tinitipon niya an mga inani para sa buhay na daing kataposan. Kaya parehong maogma an paratanom saka an paraani! 37Digdi nagigin totoo an kasabihan, ‘Iba an nagtatanom, iba man an nag-aani!’ 38Sinugo ko kamo nganing mag-ani kan dai nindo pinagpagalan; iba an nagpagal, alagad kamo an nakikinabang kan saindang pinagpagalan.” 39Dakul na Samaritano sa banwaan na idto an nagtubod ki Jesus huli ta an babae nagsabi, “Sinabi niya sako an gabos kong naginibo.” 40Pagdolok kan mga Samaritano ki Jesus, nakimaherak sinda saiya na mag-ontok ngona siya duman; kaya nagduwa pang aldaw siya duman. 41Dakul pa an nagtubod pakadangog ninda kan mga tataramon ni Jesus. 42Sinabihan ninda an babae, “Minatubod na kami, bakong huli kan mga sinabi mo, kundi huli ta nadangog mi siya mismo. Naaraman mi na siya talaga an Paraligtas kan kinaban.” 43Pakalihis nin duwang aldaw, naghale si Jesus duman dangan nagpadagos sa Galilea. 44Huli ta si Jesus man sana an nagsabi na an propeta dai ginagalangan sa sadiri niyang banwaan. 45Pag-abot niya sa Galilea, inako siya kan mga tawo, huli ta nahiling ninda an gabos niyang ginibo sa Jerusalem kan Pyesta nin Paskwa. 46Dangan nagbalik si Jesus sa Cana nin Galilea, saen ginibo niyang arak an tubig. Igwa duman nin sarong opisyal kan gobyerno na may aking lalaki na naghehelang sa Capernaum. 47Kan madangog niya na si Jesus nag-abot sa Galilea hale sa Judea, nagduman siya saiya dangan nakimaherak na magduman si Jesus sa Capernaum nganing bolongon an aki niyang naghihingagdan. 48Sinabihan siya ni Jesus, “Kun dai kamo makahiling nin mga tanda asin mga ngangalasan dai kamo matubod.” 49Alagad nagsabi an opisyal, “Kagurangnan, magduman na kita bago magadan an aki ko!” 50Sinabihan siya ni Jesus, “Puli na; marahay na an aki mo!” Nagtubod an lalaki sa itinaram ni Jesus kaya nagpuli. 51Kan nagdadangadang na an opisyal sa saiyang harong, sinabat siya kan saiyang mga sorogoon dangan sinabihan, “Marahay na an aki mo!” 52Hinapot niya sinda kun anong oras narahay an saiyang aki. “Ala una nin hapon kasuodma, nahale an saiyang kalentura.” an sabi ninda. 53Nagiromdoman kan ama na iyo man idto an oras kan sabihan siya ni Jesus, “Marahay na an aki mo.” Huli kaini, siya asin an bilog niyang pamilya nagtubod ki Jesus. 54Iyo ini an ikaduwang milagro na ginibo ni Jesus pagbalik niya sa Galilea hale sa Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\