JUAN 5

1Pakatapos kaini, nagduman si Jesus sa Jerusalem para sa sarong pyesta kan mga Judio. 2Duman sa Jerusalem, sa may Trangkahan kan Karnero, igwa nin sarong tangke nin tubig na sa Hebreyo inaapod Betesda. Igwa ini nin limang balkon. 3Naghihigda duman an dakul na naghehelang—mga buta, pilay, asin paralitiko. Naghahalat sinda kan paghiro kan tubig, 4huli ta igwa nin panahon na minahilig sa tangke an anghel nin Kagurangnan asin hinihiro an tubig. An maenot na bumuntog sa tubig pakahiroa kaiyan, naoomayan. 5Yaon duman an sarong lalaki na treynta y otsong taon nang naghehelang. 6Nahiling siya ni Jesus; aram niya na haloy nang naghihigda duman an lalaki. Hinapot ini ni Jesus, “Boot mong marahay?” 7Nagsimbag an naghehelang, “Mayo nin mabuntog sako pakahiroa kan tubig; pagrani ko igwa na nin naeenot sako.” 8Sinabihan siya ni Jesus, “Tindog, kuaha an saimong banig asin lakaw.” 9Biglang narahay an naghehelang; kinua niya an saiyang banig dangan naglakaw. Nangyari ini sa aldaw na Sabbath. 10Kaya tinaraman kan mga Judio an lalaking narahay, “Sabbath ngunyan; dai tugot sa Katogonan na magdara ka kan saimong banig.” 11Alagad nagsimbag siya, “Sinabihan ako kan nagbolong sako na darahon ko an sakong banig asin maglakaw ako.” 12Hinapot siya ninda, “Siisay an nagsabi saimo na darahon mo an saimong banig asin maglakaw ka?” 13Alagad dai midbid kan lalaki kun siisay an nagbolong saiya, huli ta kadakul kan mga tawo duman saka huminale na si Jesus. 14Pakatapos, nahiling siya ni Jesus sa Templo saka sinabihan, “Marahay ka na! Dai ka na magkasala, ta tibaad mas maraot an mangyari saimo.” 15Dangan naghale an lalaki asin sinabihan niya an mga Judio na si Jesus an nagbolong saiya. 16Kaya hiningowang pasakitan si Jesus kan mga Judio huli ta nagbolong siya sa aldaw na Sabbath. 17Sinabihan sinda ni Jesus, “An sakong Ama nagtatrabaho sagkod ngunyan; siring man ako.” 18Orog na pinaghumotan siyang gadanon kan mga Judio huli ta bako sanang linapas niya an katogonan dapit sa Sabbath, kundi huli ta nagsabi pa siya na an Dios iyo an saiyang Ama; kaya ipinapahiling niyang kapantay siya nin Dios. 19Sinabihan sinda ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mayong ginigibo an Aki sa sadiri niyang kabotan; an ginigibo niya sana iyo idtong nahihiling niyang ginigibo kan Ama. Kun ano an ginigibo kan Ama, iyo man an ginigibo kan Aki. 20Huli ta namomotan kan Ama an Aki, ipinapahiling niya sa Aki an gabos na ginigibo niya. Labi pa kaini an mga gibong ipapahiling niya sa Aki, tanganing magngaralas kamo. 21Siring na binubuhay liwat kan Ama an mga gadan, siring man bubuhayon kan Aki an boot niyang buhayon. 22Dai naghuhukom an Ama sa kiisay man. Itinao niya sa Aki an bilog na kapangyarihan sa paghukom, 23tanganing galangan kan gabos an Aki, arog kan paggalang ninda sa Ama. An dai minagalang sa Aki dai man minagalang sa Ama na nagsugo saiya. 24”Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an nagdadangog kan mga tataramon ko, asin nagtutubod sa nagsugo sako, igwa nin buhay na daing kataposan. Dai na siya huhukoman kundi nahale na siya sa kagadanan pasiring sa buhay. 25Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, maabot an panahon—yaon na ngani—na madadangog kan mga gadan an tingog kan Aki nin Dios asin an mga magdangog saiya mabubuhay. 26Siring man an Ama iyo an ginigikanan nin buhay; siring man an Aki ginibo niyang gigikanan nin buhay. 27Tinawan pa niya an Aki nin kapangyarihan sa paghukom, huli ta siya an Aki nin Tawo. 28Dai kamo magngalas kaini, huli ta maabot an panahon na madadangog kan gabos na gadan an tingog niya 29asin maruluwas sinda sa saindang mga lulubngan: an mga naggibo nin marahay mabubuhay liwat para sa buhay na daing kataposan, asin an naggibo nin maraot mabubuhay liwat para sa padusa. 30”Sa sadiri kong kapangyarihan mayo akong magiginibo. Naghuhukom ako sosog sana sa itinataram sako nin Dios, kaya an paghukom ko matanos; dai ko ginigibo an kabotan ko kundi an kabotan kan nagsugo sako. 31”Kun ako an magsaksi dapit sako, mayong halaga an sakong pagsaksi. 32Alagad igwa nin nagsasaksi dapit sako asin aram kong totoo an sinasabi niya. 33Ipinahapot nindo si Juan asin nagsaksi siya sa katotoohan. 34Bako ta kaipuhan ko an pagsaksi nin tawo, kundi sinasabi ko sana ini tanganing makaligtas kamo. 35Si Juan kabaing sa sarong ilaw na naglalaad saka nagliliwanag. Sa halipot na panahon naoyonan nindo an saiyang liwanag. 36Alagad igwa nin nagsasaksi sako na labi pa sa pagsaksi ni Juan: an mga gibo na ipinapagibo sako kan sakuyang Ama an nagsasaksi na sinugo niya ako. 37An Ama na nagsugo sako nagsasaksi man dapit sako. Dai pa nindo nadangog an tingog niya o nahiling an saiyang lalawogon. 38An saiyang tataramon dai nagdadanay saindo, huli ta dai kamo minatubod sako na sinugo niya. 39Pinag-aadalan nindo an mga Kasuratan, huli ta naghohona kamong diyan makukua an buhay na daing kataposan. An mismong mga kasuratan an nagpapatotoo dapit sako! 40Alagad habo kamong magdolok sako nganing magkaigwa kamo nin buhay. 41”Bakong kaomawan nin tawo an hanap ko. 42Alagad midbid ko kamo; aram kong mayo kamong pagkamoot sa Dios. 43Nagdigdi ako sa ngaran kan sakuyang Ama, alagad habo nindo akong akoon. Kun may ibang tawo na magdigdi sa sadiri niyang ngaran, aakoon nindo siya. 44Paano kamong magtubod na nagpapaoromaw-omaw kamo asin dai nindo hinahanap an kaomawan na hale sa Dios? 45Dai kamo maghona na ako an masumbong saindo sa sakong Ama; si Moises na pinaglalaoman nindo an masumbong saindo. 46Kun talagang nagtubod kamo ki Moises, nagtubod man kutana kamo sako, huli ta nagsurat siya dapit sako. 47Alagad kun dai kamo nagtutubod kan mga isinurat niya, paano kamong magtubod sa mga sinasabi ko?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\