JUAN 6

1Pakatapos kaini, nagbalyo si Jesus sa ibong kan Danaw nin Galilea (o Danaw nin Tiberias). 2Dakul na tawo an nagsunod saiya, huli ta nahiling ninda an mga ginibo niyang ngangalasan sa pagbolong kan mga naghehelang. 3Nagtukad si Jesus sa sarong bulod dangan nagtukaw duman kaiba kan saiyang mga disipulo. 4An Pyesta nin Paskwa harani na kaidto. 5Nangalagkalag si Jesus asin nahiling niya an dakul na tawo na nagrarani saiya, kaya hinapot niya si Felipe, “Saen kita makakabakal nin kakanon tanganing magkarakan an mga tawong ini?” 6(Sinabi niya ini sa pagbalo ki Felipe, huli ta aram ni Jesus an gigibohon niya.) 7Nagsimbag si Felipe, “Maski sa halagang dos syentos na kwartang plata na kakanon, dai magkakanigo nganing makakakan an gabos na tawong ini dawa tigdirikit sana.” 8Saro kan saiyang mga disipulo, si Andres na tugang ni Simon Pedro, an nagsabi, 9”Igwa nin aking lalaki digdi na may limang tinapay na sebada asin duwang sira. Alagad gurano man iyan sa kadakul na tawong ini?” 10”Patukawa nindo an mga tawo,” an sabi ni Jesus. (Dakul an doot sa lugar na idto.) Nagturukaw an gabos; mga limang ribo an kalalakihan. 11Kinua ni Jesus an limang tinapay, nagpasalamat, dangan ipinanao sa mga tawo na nagtuturukaw duman. Siring man an ginibo niya sa duwang sira. Tinawan an gabos sagkod na boot pa ninda. 12Kan barasog na sinda, sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo, “Tipona nindo an mga natada nganing mayong masayang.” 13Kaya tinipon ninda an mga tada; doseng basket pa an napano hale sa limang tinapay na ipinakakan sa mga tawo. 14Kan mahiling kan mga tawo an milagrong ini na ginibo ni Jesus, nagsabi sinda, “Talagang iyo ini an Propeta na madigdi sa kinaban!” 15Pakahiling ni Jesus na madolok saiya an mga tawo nganing piriton siya na magin hade, naghale siya tolos dangan solong nagpasiring sa kabubuldan. 16Kan banggi na, naglugsot an mga disipulo ni Jesus pasiring sa danaw. 17Naglunad sinda sa sarong sakayan pasiring sa Capernaum. Madiklom na alagad dai pa minaabot si Jesus. 18Makosog an doros kaya nagdarakula an mga alon. 19Mga lima o anom na kilometro nang nagparagaod an mga disipulo, kan mahiling ninda si Jesus na naglalakaw sa ibabaw kan tubig pasiring sa sakayan. Nagkatarakot sinda, 20alagad sinabihan niya sinda, “Dai kamo matakot; ako ini!” 21Maogmang pinasakay siya ninda asin duminoong tolos sinda sa padudumanan ninda. 22Sunod na aldaw, naaraman kan mga tawong nawalat sa ibong kan danaw na mayo na an sakayan na dating nakadoong duman. Aram ninda na dai suminakay si Jesus kaiba kan mga disipulo paghale kan mga ini. 23May mga sakayan na hale sa Tiberias na nagdoong harani sa lugar na pinagkakanan kan mga tawo pakapagpasalamat kan Kagurangnan. 24Kan maaraman kan mga tawo na mayo duman si Jesus, ni an saiyang mga disipulo, naglunad sinda sa mga sakayan dangan nagduman sa Capernaum sa paghanap ki Jesus. 25Kan makua ninda si Jesus sa ibong kan danaw, hinapot siya ninda, “Rabbi, kasuarin ka pa digdi?” 26Nagsimbag si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, hinahanap nindo ako bakong huli ta nahiling nindo an mga milagrong ginibo ko, kundi huli ta nagkabarasog kamo kan tinapay na kinakan nindo. 27Dai kamo magpagal para sa kakanon na nalalapa, kundi para sa kakanon na nagdadanay sagkod sa buhay na daing kataposan, na itatao saindo kan Aki nin Tawo; huli ta sa saiya ibinugtak kan Dios Ama an saiyang tanda.” 28Kaya hinapot siya ninda, “Ano an dapat ming gibohon tanganing maotob mi an kabotan nin Dios?” 29Nagsimbag si Jesus, “An ipinapagibo saindo nin Dios iyo ini: magtubod kamo sa sinugo niya.” 30Nagsabi sinda, “Anong tanda an ikakapahiling mo samo tanganing magtubod kami saimo? Ano an gigibohon mo? 31An samong mga ginikanan nagkakan nin manna sa kalangtadan siring sa nasusurat, ‘Tinawan niya sinda nin tinapay na hale sa langit!’” 32Sinabihan sinda ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, bakong si Moises an nagtao saindo kan tinapay na hale sa langit; an sakuyang Ama iyo an nagtatao saindo kan tunay na tinapay hale sa langit. 33Huli ta an tinapay nin Dios iyo an naghilig hale sa langit na nagtatao nin buhay sa kinaban.” 34Nagsabi sinda ki Jesus, “Kagurangnan, danay mo kaming pagtawan kan tinapay na iyan.” 35”Ako an tinapay nin buhay,” an sabi ni Jesus. “An magdolok sako dai na magugutom; an magtubod sako dai na mapapaha. 36Alagad sinabihan ko kamo na dai kamo nagtutubod sako maski nahiling na nindo ako. 37Madolok sako an gabos na itinatao sako nin Ama. An siisay man na magdolok sako dai ko isisikwal, 38huli ta naghilig ako hale sa langit nganing gibohon an kabotan kan nagsugo sako, bakong an kabotan ko. 39An kabotan niya iyo ini: na mayong mawara maski saro sa mga itinao niya sako, kundi buhayon ko sinda liwat sa huring aldaw. 40Boot kan Ama na an gabos na nakakahiling asin nagtutubod sa Aki magkamit kan buhay na daing kataposan; bubuhayon ko sinda sa huring aldaw.” 41Naggumod-gumod an mga tawo huli ta nagsabi siya, “Ako an tinapay na naghilig hale sa langit.” 42Nagsabi sinda, “Bakong iyo ini si Jesus na aki ni Jose? Midbid ta an saiyang ama asin ina. Ano ta nagsasabi siyang hale siya sa langit?” 43Kaya tinaraman sinda ni Jesus, “Dai kamo magumod-gumod. 44Mayong makakadolok sako apwera na sana kun irani siya sako kan Ama na nagsugo sako; asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. 45Nasusurat sa libro kan mga propeta, ‘Tutukdoan nin Dios an gabos na tawo.’ An nakadangog sa ama saka nakanood, minadolok sako. 46Dai iyan nangangahulugan na igwa nang nakahiling sa Ama; an naghale sa Dios iyo sana an nakahiling sa Ama. 47Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an nagtutubod igwa nin buhay na daing kataposan. 48Ako an tinapay nin buhay. 49An saindong mga ginikanan nagkakan kan manna sa kalangtadan, asin nagkagaradan sinda. 50Alagad iyo ini an tinapay na naghilig hale sa langit, asin an magkakan kaini dai magagadan. 51Ako an buhay na tinapay na naghilig hale sa langit. Mabubuhay sagkod pa man an magkakan kaini. An tinapay na itatao ko nganing mabuhay an kinaban iyo an sakong hawak.” 52Huli kan mga sinabi niyang ini, nagkariribok an mga tawo. “Paanong ikatao kan tawong ini an saiyang hawak tanganing kakanon ta?” an hapot ninda. 53Kaya nagsabi si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kun dai kamo magkakan kan hawak kan Aki nin Tawo asin mag-inom kan dugo niya, dai kamo magkakaigwa nin buhay. 54An magkakan kan hawak ko saka mag-inom kan dugo ko igwa nin buhay na daing kataposan, asin bubuhayon ko sa huring aldaw. 55Huli ta an hawak ko tunay na kakanon; an dugo ko tunay na inomon. 56An magkakan kan hawak ko saka mag-inom kan dugo ko magdadanay sako; ako magdadanay saiya. 57An buhay na Ama an nagsugo sako; asin nabubuhay ako huli saiya. Kaya an magkakan sako mabubuhay huli sako. 58Iyo ini an tinapay na naghilig hale sa langit. An magkakan kaini mabubuhay sagkod pa man! Bako ining arog kaidtong kinakan kan saindong mga ginikanan na nagkagaradan.” 59Sinabi ini ni Jesus kan siya nagtukdo sa sinagoga duman sa Capernaum. 60Kan nadangog ini kan kadaklan kan saiyang mga disipulo, nagsarabi sinda, “Masakit an mga tataramon na ini; siisay an makakaako kaiyan?” 61Aram ni Jesus na naggumod-gumod an saiyang mga disipulo dapit kaini kaya sinabihan niya sinda, “huli kaining mga sinabi ko, babayaan na nindo ako? 62Ano daw kun mahiling nindong nagsasakat an Aki nin Tawo paduman sa dati niyang erokan? 63An Espiritu iyo an nagtatao nin buhay; dai ini magigibo kan laman. An mga ipinagtaram ko saindo, Espiritu asin buhay. 64Alagad an iba saindo dai nagtutubod.” (Poon pa sa kapinonan, aram na ni Jesus kun siisay an dai matubod, asin kun siisay an mapasaluib saiya.) 65Nagsabi pa siya, “Iyan an dahelan kun tadaw ta sinabihan ko kamo na mayong makakadolok sako kun habo an Ama.” 66Poon kaidto, dakul na disipulo niya an nagbaya asin dai na nag-iba saiya. 67Kaya sinabihan ni Jesus an dose, “Mabaya man kamo?” 68Nagsimbag si Simon Pedro, “Kagurangnan, kiisay kami maduman? Yaon saimo an mga tataramon nin buhay na daing kataposan. 69Minatubod kami asin aram mi na ika an Banal na gikan sa Dios.” 70Nagsimbag si Jesus, “Bakong ako an nagpili saindong dose? Alagad diablo an saro saindo!” 71An pinapanongdan niya kaini iyo si Judas na aki ni Simon Iscariote. Huli ta si Judas, maski saro sa doseng disipulo, iyo an mapasaluib saiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\