JUAN 7

1Pakatapos kaini, linibot ni Jesus an Galilea; habo siyang maglibot sa Judea, huli ta pinaghuhumotan siyang gadanon kan mga Judio duman. 2Harani na an Pyesta kan mga Harong-harong. 3Kaya sinabihan si Jesus kan mga tugang niya, “Bayae na an lugar na ini asin dumuman ka sa Judea, tanganing mahiling man kan mga disipulo mo duman an mga ginigibo mo. 4Dai tinatago kan tawo an mga ginigibo niya kun boot niyang mabantog. Ginigibo mo man sana an mga bagay na ini, magpamidbid ka na logod sa bilog na kinaban!” 5(Huli ta maski an mga tugang niya dai nagtutubod saiya.) 6Nagsimbag si Jesus, “Bako pa ini an oras ko, alagad para saindo, maski anong oras tama. 7Dai kamo ikakaongis kan kinaban, alagad ikinakaongis ako, huli ta pinapatotoohan ko an mga maraot na gibo kan kinaban. 8Kamo na sana an magduman sa pyesta. Dai ako maduman, huli ta bako pa ini an oras ko.” 9Kaya nagpawalat siya sa Galilea. 10Pakahale kan mga tugang ni Jesus pasiring sa pyesta, nagduman man siya, alagad sa hilom sana. 11Hinanap siya kan mga Judio duman. “Haen siya?” an hapot ninda. 12Siya an pinag-orolayan kan katawohan. An iba nagsabi, “Marahay siyang tawo”; alagad an iba man nagsabi, “Bako, linoloko niya an mga tawo.” 13Alagad mayo saindang nakapagtaram nin hayag dapit saiya, huli ta takot sinda sa mga Judio. 14Kan nasa kabangaan na an pyesta, naglaog si Jesus sa Templo dangan nagtukdo. 15Napangalas an mga Judio asin nagsabi, “Tadaw ta madonong an tawong ini na dai man siya nin inadalan?” 16Nagsimbag si Jesus, “An itinutukdo ko bakong hale sako, kundi sa Dios na nagsugo sako. 17Maiisihan nin siisay man na boot mag-otob kan ipinagboboot nin Dios, kun an itinutukdo ko hale sa Dios, o kun nagtataram ako sa sadiri ko sanang kabotan. 18An nagtataram sa sadiri niyang kabotan, boot magpaomaw. Alagad an nagmamawot na omawon an nagsugo saiya nagsasabi kan totoo asin bakong putikon. 19Bakong itinao saindo ni Moises an Katogonan? Alagad mayo saindo nin minakuyog kaiyan. Tadaw ta boot nindo akong gadanon?” 20Nagsimbag an mga tawo, “May demonyo ka! Siisay man an boot gumadan saimo?” 21”Saro pa sanang ngangalasan an ginibo ko alagad napangalas na kamo gabos!” an sabi ni Jesus. 22”Huli ta ipinagboot saindo ni Moises na serkomsisyonon an saindong mga aki (bako ngani siya an nagpoon kaiyan kundi an saindong mga ginikanan), ginigibo nindo iyan maski sa aldaw na Sabbath. 23Kun siniserkomsisyon an sarong aking lalaki maski sa aldaw na Sabbath nganing masunod an pagboot ni Moises, tadaw ta naaanggot kamo sako ta binolong ko sa aldaw na Sabbath an sarong naghehelang? 24Dai kamo maghukom huli kan nahihiling nindo sa luwas; maghukom kamo nin matanos.” 25Nagsabi an ibang taga Jerusalem, “Bakong siya an boot nindang gadanon? 26Hilinga ta nagtataram siya nin hayag, alagad mayo nin minatuyaw saiya! Aram na daw kan mga lider na siya na an Cristo! 27Pagdigdi kan Cristo mayong makakaaram kun saen siya mahale. Alagad aram ta kun saen hale an tawong ini.” 28Kaya makosog an tingog ni Jesus kan magtukdo siya sa Templo, “Midbid daw nindo ako? Aram daw talaga nindo kun saen ako hale? Dai ako nagdigdi sa sadiri kong kabotan. An nagsugo sako totoo, asin dai nindo siya midbid. 29Alagad midbid ko siya, huli ta hale ako saiya saka sinugo niya ako.” 30Boot nindang dakopon siya, alagad mayong nangahas magdakop saiya, huli ta bako pa idto an oras niya. 31Alagad dakul an nagtubod saiya. Nagsabi sinda, “Pag-abot kan Cristo, makagibo daw siya nin mga ngangalasan labi pa kan ginibo kan tawong ini?” 32Nadangog kan mga Fariseo an orolay kan mga tawo dapit ki Jesus, kaya sinda asin an mga poon na padi nagpadara nin nagkapirang mga bantay sa Templo nganing dakopon si Jesus. 33Nagsabi si Jesus, “Dikit pang panahon akong makakaiba nindo, dangan mabalik na ako sa nagsugo sako. 34Hahanapon nindo ako, alagad dai nindo ako makukua; huli ta dai kamo makakaduman sa dudumanan ko.” 35Nag-orolay-olay an mga Judio, “Saen daw siya maduman ta dai ta daa siya makukua? Maduman daw siya sa mga Judio sa Grecia nganing tukdoan niya an mga Griyego? 36Ano an boot sabihon kan sinabi niyang, ‘Hahanapon nindo ako, alagad dai nindo ako makukua, huli ta dai kamo makakaduman sa dudumanan ko’?” 37Sa huring aldaw kan pyesta na iyo an pinakamahalagang aldaw, nagtindog si Jesus saka nagtaram nin makosog, “An napapaha dumolok sako asin uminom. 38Siring sa sinasabi sa kasuratan, ‘Hale sa puso kan nagtutubod sako, mabulos an tubig na nagtatao nin buhay.’” 39Sinabi niya ini manongod sa Espiritu na aakoon kan mga minatubod saiya. Sa panahon na idto dai pa itinatao an Espiritu, huli ta dai pa pinagmuraway si Jesus. 40An nagkapirang nakadangog ki Jesus nagsabi, “Talagang iyo na ini an Propeta!” 41Sabi man kan iba, “Iyo ini an Cristo!” Alagad an iba nagsabi, “Dai magikan sa Galilea an Cristo! 42Bakong sinabi sa kasuratan na an Cristo magikan sa kapagarakian ni David, mamumundag sa Betlehem na banwaan ni David?” 43Kaya manlaen-laen an mga paghona kan tawo dapit saiya. 44Boot siyang dakopon kan nagkapira, alagad mayong nangahas na magdakop saiya. 45An mga bantay sa Templo nagbalik sa mga Fariseo asin sa mga poon na padi. “Tadaw ta dai nindo siya dinara digdi?” an hapot kan mga ini sa mga bantay. 46Nagsimbag sinda, “Mayo pa lamang nin nakapagtaram arog saiya!” 47”Sagkod kamo nadaya man niya?” an hapot sainda kan mga Fariseo. 48”May naaraman kamong lider o Fariseo na nagtubod saiya? 49Mayo, kundi an mga tawo sanang dai tatao kan Katogonan. Kaya minamaldisyon sinda nin Dios!” 50An saro kan mga Fariseo iyo si Nicodemo; siya an nagdalaw ki Jesus kaidto. Nagsabi siya sainda, 51”Sosog sa satong Katogonan, dai pwedeng hukoman an sarong tawo kun dai ngona siya dangogon o aramon kun ano an saiyang naginibo.” 52Nagsimbag sinda, “Taga Galilea ka man? Adalan mo an mga kasuratan ta mahihiling mo na mayong propetang magikan sa Galilea.” Not in Bicolano Central


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\