JUAN 8

1[Nagpuli an lambang saro, alagad si Jesus nagduman sa Bukid nin mga Oliba. 2Pagkaagang amay, nagbalik si Jesus sa Templo. Pinagtiriponan siya kan mga tawo; nagtukaw siya saka tinukdoan sinda. 3Dangan may dinara saiya an mga paratukdo kan Katogonan asin an mga Fariseo na sarong babae na nadakop na nakikidorog sa bakong agom. Pinatindog ninda an babae sa tahaw, 4dangan sinabihan si Jesus, “Maestro, an babaeng ini nadakop na nakikidorog sa bakong agom. 5Sosog sa Katogonan ni Moises, dapat gapoon sagkod na magadan an mga arog saiya. Ano an masasabi mo?” 6Ihinapot ninda ini sa pagbalo saiya, tanganing igwa sinda nin ikasumbong tumang saiya. Nagduko si Jesus saka nagsurat sa daga sa paagi kan saiyang muro. 7Padagos sindang naghapot saiya, kaya nagtanos si Jesus dangan nagsabi, “An siisay man saindo na mayong kasalan, iyo an enot na gumapo saiya.” 8Nagduko giraray siya dangan padagos na nagsurat sa daga. 9Pagkadangog sa sinabi ni Jesus, saro-sarong naghale an mga tawo, poon sa pinakagurang. Mayong nawalat kundi si Jesus asin an babae na nasa atubangan niya. 10Nagtanos si Jesus dangan hinapot an babae, “Haen na sinda? Mayong nagkondenar saimo?” 11”Mayo,” an simbag kan babae. Sinabihan siya ni Jesus, “Dai taka man kinokondenar. Lakaw na asin dai ka na magkasala.”] 12Nagtaram giraray si Jesus sa mga tawo, “Ako an ilaw kan kinaban. An minasunod sako magkakaigwa kan ilaw nin buhay asin dai na siya maglalakaw sa kadikloman.” 13Sinabihan siya kan mga Fariseo, “Nagsasaksi ka para saimo; mayo nin halaga an pagsaksi mo.” 14Nagsimbag si Jesus, “Maski nagsasaksi ako para sako, totoo an sinasabi ko, huli ta aram ko kun saen ako hale o kun saen ako maduman. Alagad dai nindo aram an sakong hinalean o an sakong padudumanan. 15Naghuhukom kamo arog kan paghukom nin tawo. Dai ako naghuhukom sa kiisay man. 16Alagad kun ako maghukom, tama an sakong paghukom, huli ta bakong ako sana an naghuhukom; kaiba ko an Ama na nagsugo sako. 17Nasusurat sa saindong Katogonan na an patotoo nin duwang saksi, totoo. 18Nagsasaksi ako para sako; siring man nagsasaksi sako an Ama na nagsugo sako.” 19Kaya hinapot siya ninda, “Haen an saimong ama?” Nagsimbag si Jesus, “Dai ako nindo midbid, ni an sakong Ama. Kun midbid nindo ako, midbid man kutana nindo an sakong Ama.” 20Sinabi ni Jesus an mga bagay na ini kan nagtutukdo siya sa Templo, harani sa lugar na namumugtakan kan lalagan kan limos. Mayong nangahas na magdakop saiya, huli ta dai pa nag-abot an saiyang oras. 21Sinabihan pa sinda ni Jesus, “Mahale ako; hahanapon nindo ako, alagad magagadan kamo sa saindong mga kasalan. Dai kamo makakaduman sa dudumanan ko.” 22Kaya nagsabi an mga Judio, “Mahugot daw siya, kaya nagsabi siyang dai kita makakaduman sa dudumanan niya?” 23Nagtaram si Jesus, “Kamo taga digdi sa ibaba; ako taga duman sa itaas. Kamo taga digdi sa kinaban; ako bako. 24Kaya sinabi ko saindo na magagadan kamo sa saindong mga kasalan. Kun dai kamo magtubod na talagang ‘Ako Iyo Ako,’ magagadan kamo sa saindong mga kasalan.” 25Hinapot ninda siya, “Siisay ka?” Nagsimbag si Jesus, “Ako iyo an sinabi ko na saindo poon pa sa kapinonan. 26Dakul akong sasabihon asin ihuhukom dapit saindo. Alagad totoo an sinasabi kan nagsugo sako. An nadangog ko saiya iyo an ipinapahayag ko sa kinaban.” 27Dai ninda nasabotan na nagtaram siya sainda dapit sa Ama. 28Kaya sinabihan sinda ni Jesus, “Kun iitaas na nindo an Aki nin Tawo, maaaraman nindo na ‘Ako Iyo Ako’; maaaraman man nindo na mayo akong ginigibo sa sadiri kong kabotan; kundi sinasabi ko sana an itinukdo sako kan Ama. 29Kaiba ko an nagsugo sako; dai niya ako pinapabayaan; huli ta danay na ginigibo ko an ikinakaogma niya.” 30Pagkadangog ninda kaini, dakul an nagtubod saiya. 31Dangan sinabihan ni Jesus an mga tawong nagtutubod saiya, “Kun danay na magkuyog kamo kan sakong katukdoan, tunay ko kamong mga disipulo; 32maaaraman nindo an katotoohan, asin an katotoohan an mapatalingkas saindo.” 33Nagsimbag sinda, “Gikan kami ki Abraham asin dai pa kami nagin oripon nin siisay man. Tadaw ta nagsasabi kang magigin talingkas kami?” 34Nagsimbag si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an lambang nagkakasala oripon nin kasalan. 35An oripon bakong kaayon sa sarong pamilya sagkod lamang, alagad an sarong aki kaayon sa pamilya sagkod lamang. 36Kaya kun talingkasan kamo kan Aki, magigin kamong tunay na talingkas. 37Aram kong kapagarakian kamo ni Abraham. Alagad boot nindo akong gadanon, huli ta habo kamo kan sakong katukdoan. 38Itinataram ko an ipinahiling sako kan sakong Ama; alagad ginigibo nindo an nadangog nindo sa saindong ama.” 39Nagsimbag sinda, “Si Abraham an samong ama.” “Kun mga aki kamo ni Abraham, naggigibo man kutana kamo kan mga bagay na ginibo ni Abraham,” an sabi ni Jesus. 40”Alagad boot nindo akong gadanon, huli ta nagtataram ako kan katotoohan na nadangog ko sa Dios. Bakong arog kaini an ginibo ni Abraham. 41Ginigibo nindo an ginibo kan saindong ama.” Nagsimbag sinda, “Bako kaming mga aki sa luwas. An Dios iyo an samong Ama.” 42Nagsimbag si Jesus, “Kun an Dios an saindong Ama, mamomoot kamo sako, huli ta gikan ako sa Dios. Dai ako nagdigdi sa sadiri kong kabotan; sinugo niya ako. 43Tadaw ta dai nindo nasasabotan an sinasabi ko? Huli ta habo kamong magdangog kan sakong tataramon. 44Mga aki kamo kan saindong ama, an Diablo; kun ano an boot niya iyo an ginigibo nindo. Paragadan siya poon pa sa kapinonan asin kaiwal niya an katotoohan, huli ta dai nanggad siya nagtataram kan katotoohan. Nasa naturalesa niya an pagputik huli ta putikon siya asin siya an ama nin kaputikan. 45Alagad huli ta katotoohan an sinasabi ko, dai kamo minatubod sako. 46Siisay saindo an makakapatotoo na nagkasala ako? Kun katotoohan an sinasabi ko, tadaw ta dai kamo minatubod sako? 47An hale sa Dios naghihinanyog kan mga tataramon nin Dios; dai kamo naghihinanyog, huli ta bako kamong hale sa Dios.” 48Sinabihan si Jesus kan mga Judio, “Bakong tama an samong sinabi na Samaritano ka asin may demonyo?” 49Nagsabi si Jesus, “Mayo ako nin demonyo. Inoomaw ko an sakuyang Ama, alagad pinagbabasang-basang nindo ako. 50Dai ako naghahanap kan sadiri kong kaomawan. May naghahanap kaiyan para sako asin siya an mahukom. 51Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an magkuyog kan sakong tataramon dai nanggad magagadan.” 52Nagsimbag an mga Judio, “Ngunyan aram na nyamo na igwa ka nin demonyo! Nagadan si Abraham saka an mga propeta, alagad nagsasabi kang an siisay man na magkuyog kan saimong tataramon dai nanggad magagadan. 53Mas dakula ka pa ki sa samong ama na si Abraham? Nagadan siya, siring man an mga propeta. Ano an paghona mo, siisay ka man?” 54Nagsimbag si Jesus, “Kun hinahanap ko an sadiri kong kaomawan, mayo nin halaga an kaomawan na iyan. An nag-oomaw sako iyo an sakong Ama, na sinasabi nindo na saindong Dios. 55Dai nindo siya midbid, alagad midbid ko siya. Kun magsabi akong dai ko siya midbid, magigin akong putikon arog saindo. Alagad midbid ko siya; inootob ko an saiyang tataramon. 56Naogma an saindong amang si Abraham kan maaraman na mahihiling niya an aldaw kan pagdigdi ko; nahiling niya asin naogma siya.” 57Huli kaini, sinabihan siya kan mga Judio, “Mayo pa nganing singkwenta an edad mo, ngunyan masabi kang nahiling mo na si Abraham?” 58Nagsimbag si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, na bago namundag si Abraham, ‘Ako iyo na’.” 59Kaya nagpurot sinda nin mga gapo na igagapo saiya, alagad nagtago si Jesus saka luminuwas sa Templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\