JUAN 9

1Kan naglalakaw si Jesus, may nahiling siyang lalaki na ipinangaking buta. 2Hinapot siya kan mga disipulo, “Rabbi, siisay an nagkasala ta namundag na buta an tawong iyan, siya o an mga magurang niya?” 3Nagsimbag si Jesus, “Namundag na buta an tawong iyan bakong huli ta nagkasala siya o an mga magurang niya, kundi tanganing ikapahayag an kapangyarihan nin Dios sa saiya. 4Dapat na gibohon ta an ipinapagibo kan nagsugo sako, mantang aldaw pa; maabot an banggi asin mayo na nin makakapagtrabaho. 5Mantang yaon ako sa kinaban, ako an ilaw kan kinaban.” 6Pakataram niya kaini, naglutab si Jesus sa daga, asin sa linutaban naggibo siya nin laboy; dangan ilinahid sa mga mata kan buta. 7Nagsabi siya sa buta, “Dumuman ka sa tangke nin tubig sa Siloe, dangan maglabar ka duman.” (An boot sabihon kan Siloe, “Sinugo.”) Ginibo ini kan lalaki, asin pagbalik niya nakakahiling na siya. 8An mga kataraed niya saka an mga nakahiling saiya kaidto na nakikilimos nagharapotan, “Bakong iyo ini an buta na dating nakikilimos?” 9”Iyo.” An iba nagsabi, “Bako! Kalalawogon lang niya,” an sabi kan iba. Alagad nagsimbag an lalaki, “Ako an dating buta.” 10Hinapot ninda siya, “Tano ta nakakahiling ka na?” 11Nagsimbag siya, “An lalaking inaapod Jesus naggibo nin laboy, dangan ilinahid idto sa sakong mga mata saka sinabihan akong dumuman sa Siloe asin manlabar. Kaya nagduman ako; pakalabar ko nakahiling na ako.” 12Naghapot sinda, “Haen siya?” “Dai ko aram,” an simbag niya. 13Dinara ninda sa mga Fariseo an lalaking dating buta. 14Aldaw na Sabbath kaidto kan maggibo si Jesus nin laboy asin binolong an buta. 15Hinapot man kan mga Fariseo an lalaki kun paano ta nakakahiling na siya. Sinabihan niya sinda, “Linahidan niya nin laboy an sakong mga mata. Pakatapos, naglabar ako. Ngunyan nakakahiling na ako.” 16An iba kan mga Fariseo nagsabi, “Bakong hale sa Dios an tawong naggibo kaiyan huli ta dai niya kinukuyog an togon dapit sa Sabbath.” Alagad an iba nagsabi, “Paanong makagibo nin ngangalasan na arog kaini an sarong parakasala?” Sinda mismo dai nagkaoroyon. 17Kaya hinapot giraray kan mga Fariseo an lalaki, “Ano an masasabi mo dapit sa nagpamuklat kan saimong mga mata?” “Propeta siya,” an simbag niya. 18Alagad dai nagtubod an mga Judio na siya buta kaidto, kaya ipinaapod ninda an mga magurang niya. 19Dangan hinapot sinda, “Iyo ini an aki nindo na sinasabi nindong namundag na buta? Tadaw ta nakakahiling na siya ngunyan?” 20Nagsimbag an saiyang mga magurang, “Aram mi na siya an samong aki, na namundag siyang buta. 21Alagad dai mi aram kun tadaw ta nakakahiling na siya ngunyan, o kun siisay an nagpamuklat kan saiyang mga mata. Siya an hapoton nindo. Nasa edad na siya kaya tatao na siyang magsimbag!” 22Ini an sinabi kan saiyang mga magurang huli sa takot sa mga Judio; huli ta pinagkaoroyonan na kan mga Judio na pahaleon sa sinagoga an siisay man na magpatotoong si Jesus iyo an Cristo. 23Ini an dahelan kun tadaw ta sinabi kan saiyang mga magurang, “Siya an hapoton nindo; nasa edad na siya!” 24Kaya ipinaapod giraray ninda an dating buta asin sinabihan, “Sa ngaran nin Dios magsabi ka kan totoo! Aram ming parakasala an tawong nagbolong saimo.” 25Nagsimbag an lalaki, “Dai ko aram kun siya parakasala o bako. An aram ko, dati akong buta, alagad ngunyan nakakahiling na ako.” 26Nagsabi sinda, “Ano an ginibo niya saimo? Paano niya napamuklat an saimong mga mata?” 27Nagsimbag siya, “Sinabihan ko na kamo, alagad habo kamong magdangog. Tadaw ta boot nindong madangog giraray? Boot man nindong magin disipulo niya?” 28Minuda siya ninda saka sinabihan, “Ika an disipulo niya; alagad kami mga disipulo ni Moises. 29Aram mi na nagtaram an Dios ki Moises; alagad dai mi aram kun saen hale an tawong iyan!” 30Nagsimbag an lalaki, “Iyan an makangangalas! Dai palan nindo aram kun saen siya hale alagad napamuklat niya an mga mata ko! 31Aram ta na dai dinadangog nin Dios an mga parakasala, kundi an nagsasamba sana saka nag-ootob kan saiyang kabotan. 32Poon sa kapinonan kan kinaban dai pa lamang nabaretaan na may nakapamuklat kan mata nin tawong namundag na buta. 33Kun bakong hale sa Dios an tawong iyan, dai siyang maggiginibo.” 34Sinimbag ninda siya, “Namundag kang makasalan, asin ngunyan boot mo kaming tukdoan?” Kaya pinahale siya ninda sa sinagoga. 35Nabaretaan ni Jesus na pinahale sa sinagoga an lalaki. Kan matuparan siya ni Jesus, hinapot siya, “Minatubod ka sa Aki nin Tawo?” 36Nagsimbag an lalaki, “Siisay siya? Sabihi ako, tanganing magtubod ako saiya!” 37”Nahiling mo na siya,” an simbag ni Jesus, “siya an kaolay mo ngunyan.” 38”Minatubod ako, Kagurangnan!” an sabi kan lalaki. Dangan sinamba niya si Jesus. 39Nagsabi si Jesus, “Nagdigdi ako sa kinaban sa paghukom, tanganing makahiling an mga buta asin mabuta an mga nakakahiling.” 40Nadangog ini kan nagkapirang Fariseo sa harani niya, kaya hinapot ninda siya, “An boot mong sabihon buta man kami?” 41Nagsimbag si Jesus, “Kun kamo mga buta, dai kutana kamo nin kasalan. Alagad huli ta sinasabi nindong nakakahiling kamo, nangangahulugan iyan na nagkakasala kamo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\