JUDAS 1

1Surat na hale ki Judas na sorogoon ni Jesu-Cristo, asin tugang ni Santiago. Para sa mga tawong inapod, namomotan nin Dios Ama asin iniingatan ni Jesu-Cristo: 2Mag-orog logod diyan saindo an pagkaherak, katoninongan saka pagkamoot. 3Mga namomotan, kanigoan an pagmawot kong magsurat saindo dapit sa kaligtasan nyato gabos. Alagad ngunyan nahihiling ko na dapat kamong suratan sa pagsadol saindo na ipadagos nindo an pakipaglaban para sa pagtubod na itinao nin Dios sa saiyang banwaan makasarong beses asin sagkod lamang. 4Huli ta may nagkapirang tawo na dai nagtutubod sa Dios an hilom na nakaayon sato, mga tawo na kaidto pa nakatalaan nang hukoman, mga mayong dios na ginigibong karompotan an biyaya nin satuyang Dios, asin isinisikwal ninda si Jesu-Cristo, an iyo sanang Kagrogaring saka Kagurangnan ta. 5Maski aram na nindo an gabos na ini, boot kong ipagiromdom saindo kun paanong ilinigtas kan Kagurangnan an mga Israelita sa daga nin Egipto, dangan ginaradan an mga dai nagtubod saiya. 6Giromdoma nindo an mga anghel na dai nagdanay sa laog kan saindang kapangyarihan kundi nagbaya kan sadiri nindang erokan: ginapos sinda nin Dios kan kadenang dai nanggad napapatod saka ibinilanggo sinda sa madiklom na lugar sa ibaba sagkod sa dakulang Aldaw nin Paghukom. 7Giromdoma nindo an Sodoma saka an Gomorra asin an mga kataed na syudad, na naggibo man nin karigsokan saka kadustaan, kaya pinadusahan sa paagi nin kalayong daing kataposan. Ini sarong patanid sa gabos. 8Siring man, an mga tawong ini igwa nin mga pangatorogan na minapakasala sainda tumang sa sadiri nindang hawak, isinisikwal ninda an awtoridad nin Dios, asin inoolog-olog an mga mamuraway na mga linalang sa kalangitan. 9Maski si Miguel na Arkanghel dai nangahas na hatolan an Diablo kan nakikiiwal siya digdi dapit sa bangkay ni Moises, kundi nagsabi sana siya, “Sagweon ka logod kan Kagurangnan!” 10Alagad pinapakaraot kan mga tawong ini an mga bagay na dai ninda nasasabotan. Asin an mga bagay na nasasabotan ninda sa paagi kan saindang instinto, arog kan mayong isip na mga hayop, iyo an magdadara sainda nin kapahamakan. 11Herak man sainda! Huli ta inarog ninda si Cain; dahel sa kwarta, ginibo ninda an salang ginibo ni Balaam. Nagrebelde sinda arog ki Kora, kaya napahamak man sinda arog saiya. 12Sinda mga digta sa saindong mga bangketeng sa magturugang, huli ta sobra sindang magkakan saka magburat. An para sainda sana an inaasikaso ninda. Garo sinda mga panganoron na pinapalid nin doros alagad mayong darang uran. Garo sinda mga kahoy na dai nagbubunga, maski tigbungahan; mga kahoy na ginabot sagkod an gamot asin talagang alang na. 13Garo sinda mga nag-uulantong alon kan dagat na an subo iyo an makasosopog nindang gibo. Garo sinda mga lagalag na bitoon na inandaman na nin Dios nin lugar sa kairaroman nin kadikloman. 14Si Enoc na ikapitong henerasyon hale ki Adan, iyo an nagpropesiya dapit sainda kaidto. Nagsabi siya, “Uya, madatong an Kagurangnan kaiba an saiyang rinibong banal, 15tanganing hukoman saka hatolan an gabos huli sa mga ginibo ninda tumang sa Dios, saka sa mangirhat na tataramon na sinabi kan mga parakasala tumang saiya!” 16An mga tawong ini danay na naggugumod-gumod saka nagbabasol sa iba; sinusunod ninda an saindang maraot na mga kamawotan; mga mapalangkaw sinda, asin sagin-sagin na inoomaw an mga tawo huli sa pakinabang na makukua ninda. 17Alagad mga namomotan, kaipuhan giromdomon nindo an mga sinabi saindo kaidto kan mga apostol ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 18Sinabihan ninda kamo, “Sa huring mga aldaw, matunga an mga tawong mag-oolog-olog saindo; mga tawong nagsusunod kan saindang maraot na mga kamawotan.” 19Iyo ini an mga tawong ginigikanan nin pagkabaranga, mga tawong kinabanon na mayo kan Espiritu. 20Alagad kamo, mga namomotan, magmasarig kamo sa saindong orog kabanal na pagtubod. Mamibi kamo sa paagi kan kapangyarihan kan Espiritu Santo, 21saka magdanay sa pagkamoot nin Dios, mantang naghahalat ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, na sa saiyang pagkaherak, matao saindo kan buhay na daing kataposan. 22Kaherakan nindo an mga nagduduwa-duwa; 23iligtas nindo an iba sa paagi kan pag-agaw sainda sa kalayo. Siring man maherak kamo sa iba, alagad mag-ingat kamo; kaongisan nindo maski an gubing na nadigtaan kan saindang kadustaan. 24Pag-omawon siya na makakaingat saindo sa pagkahulog, asin makakadara saindo na malinig asin maogma sa atubang nin saiyang kamurawayan, 25sa iyo sanang Dios na satong Paraligtas huli ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, mapasaiya an kamurawayan, kamahalan, kapangyarihan saka an awtoridad, bago an gabos na panahon, ngunyan asin sagkod pa man! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\