LUKAS 1

1Ginagalangan kong Teofilo: Dakul na an nagsurat nin maigot dapit sa mga bagay na nangyari sa tahaw nyato. 2Isinurat ninda an mga bagay na inosip sato kan mga nakahiling kaiyan poon sa kapinonan, asin nagtukdo kan Marahay na Bareta. 3Ngunyan, ginagalangan na Teofilo, pakatapos kong adalan an gabos poon sa kapinonan, pinagmarahay ko man na isurat an pasurunod-sunod na nangyari para saimo, 4tanganing maaraman mo an bilog na katotoohan dapit sa gabos na itinukdo na saimo. 5Kan si Herodes an hade sa Judea, may sarong padi na an ngaran Zacarias na kabilang sa grupo ni Abias. An agom niyang si Isabel gikan man sa kapadian na kapagarakian ni Aaron. 6An mag-agom na ini parehong banal; nagkukuyog sinda kan gabos na katogonan asin pagboot nin Kagurangnan. 7Alagad mayo sindang aki huli ta baog si Isabel asin pareho sindang gurang nang marahay. 8Turno kaidto kan mga pading grupo ni Zacarias na maglingkod sa templo. Sarong aldaw, si Zacarias iyo an padi na naglingkod sa atubang nin Dios. 9Kaugalean nin mga padi na magripa tanganing aramon kun siisay an matutong kan insenso sa altar; asin si Zacarias an napili. Kaya naglaog siya sa templo nin Kagurangnan. 10Sa oras nin pagtutong kan insenso, namimibi sa luwas an dakul na tawo. 11Nagpahiling saiya an sarong anghel nin Kagurangnan na nagtitindog sa too kan altar nin insenso. 12Kan mahiling ni Zacarias an anghel, nakubhanan siya asin inabtan nin makuring takot. 13Alagad sinabihan siya kan anghel, “Dai ka matakot, Zacarias! Dinangog nin Dios an pamibi mo; mangangaki nin lalaki an saimong agom, asin Juan an ingangaran mo sa aki. 14Dakulang kaogmahan an maabot saimo, asin dakul an maoogma sa saiyang pagkamundag, 15huli ta siya magigin dakulang tawo sa atubang nin Kagurangnan. Dai siya mainom nin arak o anoman na maisog na inomon. Mapapano siya kan Espiritu Santo maski nasa tulak pa sana siya kan saiyang ina. 16Kadakul na mga aki nin Israel an ibabalik niya sa Kagurangnan na saindang Dios. 17Maeenot siya sa Kagurangnan, may kosog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias, tanganing an mga ama makiolian sa mga aki, asin tanganing pabalikon an mga tawong masombikal sa kadonongan kan mga matanos. Aandamon niya para sa Kagurangnan an sarong banwaan.” 18Hinapot ni Zacarias an anghel, “Paano ko maaaraman ini? Gurang na ako asin gurang na an sakong agom?” 19Nagsimbag an anghel, “Ako si Gabriel na naglilingkod sa atubang nin Dios. Sinugo ako nganing taraman ka asin darahon saimo an marahay na baretang ini. 20Alagad huli ta dai ka nagtubod sa mga sinabi ko na mangyayari pag-abot kan talaan na panahon, mapopola ka sagkod sa aldaw na maotob an mga itinaram ko saimo.” 21An mga tawo nagparahalat ki Zacarias. Nagngalas sinda huli ta haloyon siya duman sa laog kan templo. 22Kan magluwas na siya, dai na siya nakakataram, mga senyas na sana an ginamit niya; kaya aram nindang nakahiling siya nin bisyon sa laog kan Templo. Poon kaidto, nagin pola si Zacarias. 23Kan tapos na an panahon kan paglingkod ni Zacarias sa Templo, nagpuli siya. 24Dai nahaloy nangidam an agom niyang si Isabel; dai ini nagluwas-luwas sa harong sa laog nin limang bulan. 25An sabi ni Isabel, “Ngunyan naherakan ako nin Kagurangnan; ginibo niya ini nganing mahale an kasopogan ko!” 26Kan ikaanom nang bulan kan pagbados ni Isabel, an anghel na si Gabriel sinugo nin Dios sa sarong banwaan nin Galilea, na an ngaran Nazaret, 27sa sarong birhen na ikinasal ki Jose na gikan sa kapagarakian ni David, asin an ngaran kan birhen Maria. 28Nagdolok ki Maria an anghel dangan nagsabi, “An katoninongan mapasaimo, paladan na babae! An Kagurangnan yaon saimo!” 29Natikbahan si Maria kan mga tataramon na ini asin pinag-isip-isip niya kun ano an kahulogan kaiyan. 30Kaya sinabihan siya kan anghel, “Dai ka matakot, Maria, huli ta nawiwilihan ka nin Dios. 31Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki; Jesus an ingangaran mo saiya. 32Magigin dakula siya saka aapodon na Aki kan Kahorohalangkaweng Dios. Itatao saiya nin Kagurangnan na Dios an trono ni David na saiyang ginikanan. 33Maghahade siya sa kapagarakian ni Jacob sagkod lamang; an saiyang kahadean mayo nin kataposan!” 34”Paanong mangyari ini ta ako sarong birhen?” an hapot ni Maria. 35Nagsimbag an anghel, “Mahilig saimo an Espiritu Santo asin lilindongan ka kan kapangyarihan kan Kahorohalangkaweng Dios. Kaya banal an ipapangaki mo na aapodon Aki nin Dios. 36Natatandaan mo an pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dai siya mangangaki, alagad nangidam siya maski ngani gurang na nin marahay. Ngunyan anom na bulan na siyang bados, 37huli ta mayo nin imposible sa Dios.” 38Nagsabi si Maria, “Oripon ako nin Kagurangnan; mangyari logod sako sosog sa saimong tataramon.” Dangan binayaan siya kan anghel. 39Pakalihis nin nagkapirang aldaw, nag-andam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubuldan nin Juda. 40Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya ki Isabel. 41Pagkadangog ni Isabel kan pagtaong galang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, 42asin nagtaram nin makosog, “Paladan ka sa gabos na babae asin paladan an aki na dinadara mo sa saimong tulak! 43Siisay ako na pagsongkoon kan ina nin sakong Kagurangnan? 44Huli ta pakadangog ko kan saimong pagtaong galang, huminiro sa kaogmahan an aki sa sakuyang tulak. 45Paladan ka ta nagtubod kang maootob an sinabi saimo nin Kagurangnan!” 46Nagsabi si Maria, “An sakong puso nag-oomaw sa Kagurangnan; 47an sakong kalag nag-oogma sa Dios na sakong Paraligtas; 48huli ta hiniling niya an kapakumbabaan nin saiyang oripon! Poon ngunyan aapodon akong paladan kan gabos na kapagarakian, 49huli ta an Makakamhan guminibo para sako nin dakulang mga bagay; asin Banal an saiyang ngaran. 50An saiyang pagkaherak yaon sa may pagkatakot saiya, sa gabos na henerasyon. 51Nagpahiling siya nin kosog nin saiyang kamot, winarak niya an mga mapaabaw-abaw sagkod an gabos nindang kaisipan. 52Pinababa niya sa mga trono an mga mapangyari, asin ilinangkaw an mga mapakumbaba. 53Binasog niya nin mga marahay na bagay an mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan an mga mayaman. 54Tinabangan niya an Israel na saiyang banwaan, sa paggiromdom kan saiyang pagkaherak, 55siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, ki Abraham asin sa gabos niyang kapagarakian sagkod pa man.” 56Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel sa laog nin mga tolong bulan, dangan nagpuli na siya. 57Nag-abot an oras kan pangaki ni Isabel, asin nangaki siya nin sarong lalaki. 58Nabaretaan kan saiyang mga kataed asin mga kadugo an dakulang balaog na iwinaras saiya nin Kagurangnan asin nag-ogma sinda sa kaibahan niya. 59Sa ikawalong aldaw kan aki, nagduman sinda tanganing serkomsisyonon siya. Ngangaranan kutana nindang Zacarias an aki, sunod sa ngaran nin saiyang ama, 60alagad nagsabi an saiyang ina, “Bako! Juan an ingangaran saiya.” 61”Tadaw? Mayo ka man nin kadugo na arog kaiyan an ngaran!” an sabi ninda. 62Kaya pinasabot ninda an ama kan aki sa paghapot kun ano an boot niyang ingaran sa aki. 63Naghagad si Zacarias nin masusuratan asin ini an isinurat niya, “Juan an saiyang ngaran.” Nagngalas sinda gabos! 64Kan oras man sanang idto nakataram na liwat si Zacarias; asin inomaw niya an Dios. 65Inabtan nin takot an saindang mga kataed, asin nakalakop sa gabos na kabubuldan nin Juda an bareta dapit sa nangyaring ini. 66Pinag-isip-isip ini kan gabos na nakadangog; nagsarabi sinda, “Magigin ano daw an aking ini?” Huli ta malinaw na nasa saiya an kapangyarihan nin Kagurangnan. 67Napano kan Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan, asin nagpropesia, 68”Omawon an Kagurangnan, an Dios nin Israel! Huli ta dinalaw niya asin ilinigtas an saiyang banwaan. 69Nagpadara siya sato nin sarong mapangyaring Paraligtas, sarong gikan ki David na saiyang sorogoon. 70Nanuga siya kaidto sa paagi kan saiyang mga banal na propeta 71na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal, asin sa kapangyarihan kan mga naoongis sato. 72Nanuga siyang maheherakan niya an satong mga ginikanan, asin gigiromdomon an banal niyang tipan. 73An sinumpaan niyang panuga sa satong ama na si Abraham, na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal, nganing mapaglingkodan ta siya na mayong takot, 75sa kabanalan asin katanosan, sa gabos na aldaw nin satong pagkabuhay. 76”Asin ika, aki ko, aapodon na propeta nin Kahorohalangkaweng Dios; huli ta maeenot ka sa Kagurangnan nganing andamon an saiyang lalakawan, 77ipamidbid sa saiyang banwaan an kaligtasan, asin an kapatawaran kan saindang mga kasalan. 78Huli sa pagkaherak nin satuyang Dios, papabanaagon niya sato hale sa itaas an aldaw nin kaligtasan, 79nganing maliwanagan an mga nasa kadikloman asin nasa anino nin kagadanan, nganing giyahan kita sa dalan nin katoninongan.” 80Nagdakula an aki asin nagkosog sa espiritu. Nag-erok siya sa kalangtadan sagkod sa aldaw na magpamidbid siya sa Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\