LUKAS 10

1Pakatapos kaini, nagpili pa an Kagurangnan nin setenta y dos na lalaki. Sinugo niya sindang manduwa-duwa na mangenot saiya sa mga banwa asin sa mga lugar na dudumanan niya. 2Sinabihan niya sinda, “Dakul an anihon, alagad dikit an paraani; kaya makimaherak kamo sa kagsadiri kan anihon na magsugo nin mga paraani sa saiyang anihon. 3Lakaw kamo! Sinusugo ko kamo siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lobo. 4Dai kamo magdara nin pitaka, bag o sandalyas; dai kamo magtaong galang sa kiisay man sa dalan. 5Paglaog nindo sa arin man na harong, magsabi ngona kamo, ‘An Katoninongan mapasa harong na ini.’ 6Kun an nag-eerok diyan mamomoton sa katoninongan, magdadanay saiya an katoninongan; kun bako, mabalik iyan saindo. 7Diyan kamo mag-erok sa harong na iyan; magkakan kamo saka mag-inom kan anoman na itao saindo, huli ta an trabahador maninigong bayadan. Dai kamo magburubalyo sa manlaen-laen na harong. 8Paglaog nindo sa arin man na banwaan na mag-ako saindo, kakanon nindo an anoman na itao saindo. 9Bolongon nindo an mga naghehelang sa banwaan na iyan asin sabihan nindo sinda, ‘Harani na saindo an Kahadean nin Dios.’ 10Alagad kun maglaog kamo sa arin man na banwaan asin dai kamo akoon, maglakaw kamo sa mga kalye saka magsabi kamo, 11‘Maski an alpog digdi sa saindong banwaan na nakadukot sa samong mga bitis, pinapagpag mi bilang patanid saindo. Alagad saboton nindo ini: harani na an Kahadean nin Dios!’ 12Sinasabihan ko kamo na sa Aldaw nin Paghukom mas magian an padusang itatao nin Dios sa Sodoma ki sa banwaan na iyan! 13”Herak man saimo, Corazin! Herak man saimo, Betsaida! Huli ta kun an mga milagrong ginibo diyan saindo ginibo sa Tiro saka sa Sidon, haloy na kutanang nagsulot nin sako asin nagtukaw sa abo an mga tawo duman sa pagpahiling na sinda nagbakle! 14Kaya sa Aldaw nin Paghukom mas magian an padusang itatao sa mga taga Tiro asin Sidon ki sa saindo. 15Asin ika, Capernaum, boot mong iitaas sagkod sa langit? Ihuhulog ka sa impyerno!” 16Dangan nagsabi si Jesus sa saiyang mga disipulo, “An naghihinanyog saindo, naghihinanyog sako; an minasikwal saindo, minasikwal sako; an minasikwal sako, minasikwal sa nagsugo sako.” 17Maogmang nagbalik an setenta y dos asin nagsabi, “Kagurangnan, dawa an mga demonyo nagkuyog samo kan pagbotan mi sinda sa ngaran mo!” 18Sinabihan sinda ni Jesus, “Nahiling ko si Satanas na nahulog na garo kikilat hale sa langit. 19Tinawan ko kamo nin kapangyarihan sa pagbatay sa mga halas saka sa mga uyang asin sa pagdaog kan gabos na kaiwal, kaya dai kamo maaano. 20Alagad mag-ogma kamo bakong huli ta nagkukuyog saindo an mga maraot na espiritu kundi huli ta nasusurat sa langit an saindong mga ngaran.” 21Kan oras man sanang idto si Jesus napano nin kaogmahan kan Espiritu Santo dangan nagsabi, “Ama, Kagurangnan nin langit asin daga, nagpapasalamat ako saimo huli ta ipinahiling mo sa mga mangmang an mga bagay na tinago mo sa mga madonong saka sa mga may inadalan. Opo, Ama, huli ta ini an pinagmarahay mo. 22”Itinao sako kan sakong Ama an gabos na bagay. Mayong nakakamidbid sa Aki kundi an Ama sana; mayo man nin nakakamidbid sa Ama kundi an Aki sana asin an boot kan Aking makamidbid sa Ama.” 23Dangan nag-atubang si Jesus sa saiyang mga disipulo asin sinabihan sinda na mayong ibang nakakadangog, “Paladan kamo ta nahihiling nindo an mga nahihiling nindo ngunyan! 24Huli ta sinasabihan ko kamo, na dakul na propeta asin mga hade an nagmawot na makahiling kan nahihiling nindo, alagad dai nakahiling kaiyan; nagmawot sindang makadangog kan nadadangog nindo alagad dai nakadangog kaiyan.” 25Dangan sarong abogado an nagtindog nganing baloon si Jesus. Hinapot niya si Jesus, “Maestro, ano an dapat kong gibohon nganing makamtan ko an buhay na daing kataposan?” 26Sinimbag siya ni Jesus, “Ano an nasusurat sa Katogonan? Ano an pakasabot mo kaiyan?” 27Nagsimbag an lalaki, “Kamotan mo an Kagurangnan mong Dios sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong kosog, asin sa bilog mong isip; kamotan mo man an saimong kapwa siring kan pagkamoot mo sa sadiri mo.” 28”Tama an simbag mo,” an sabi ni Jesus. “Giboha iyan asin mabubuhay ka.” 29Alagad, huli ta boot magpakamatanos an lalaki, hinapot niya giraray si Jesus, “Siisay an sakong kapwa?” 30Nagsimbag si Jesus, “Sarong lalaki an naglulugsot hale sa Jerusalem pasiring sa Jerico. Hinipaan siya nin mga parahabon, hinubaan saka kinulogan dangan binayaan na haros gadan. 31Natagbo na may nag-aging padi sa dalan na idto. Alagad kan mahiling niya an lalaki, liniklikan niya ini. 32Nag-agi man duman an sarong Levita. Kan mahiling niya an lalaki, nagpadagos sana siya sa paglakaw sa ibong na gilid kan dalan. 33Alagad nag-agi duman an sarong Samaritano. Kan mahiling niya an lalaki, naherak siya nin marahay. 34Dinolok niya ini, an mga lugad hinugasan nin lana saka arak dangan binugkos. Pakatapos, ilinunad niya an lalaki sa hayop niyang pinaglulunadan saka dinara sa sarong harong na sakatan asin duman niya inataman. 35Sunod na aldaw, kan mahale na an Samaritano, tinawan niya nin duwang denaryo an kagsadiri kan harong na sakatan saka sinabihan, ‘Atamana siya; pagbalik ko, babayadan taka kan anoman na magagasto mo.’” 36Dangan hinapot ni Jesus an abogado, “Sa paghona mo, siisay sa tolong ini an nakipagkapwa-tawo sa lalaking hinipaan kan mga parahabon?” 37Nagsimbag an abogado, “Idtong naherak saiya.” Sinabihan siya ni Jesus, “Kun siring, lakaw asin giboha an ginibo niya.” 38Si Jesus asin an saiyang mga disipulo nagpadagos sa paglakaw sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae, na an ngaran Marta, an nagpadagos ki Jesus sa saiyang harong. 39Ini si Marta may tugang na babae na an ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan Kagurangnan dangan nagdangog kan saiyang katukdoan. 40Alagad si Marta nasibot sa paglingkod; kaya nagdolok siya ki Jesus asin nagsabi, “Kagurangnan, dai ka naheherak na pinapabayaan sana akong magtrabahong solo kan tugang ko? Pakisabihi man siyang tabangan ako.” 41Alagad sinimbag siya kan Kagurangnan, “Marta, Marta, nasisibot ka asin nahahadit dapit sa dakul na bagay, 42alagad saro sanang bagay an kaipuhan. Napili ni Maria an mas marahay, asin dai iyan hahaleon saiya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\