LUKAS 11

1Sarong aldaw, namimibi si Jesus sa sarong lugar. Pakatapos niya, sinabihan siya kan saro kan saiyang mga disipulo, “Kagurangnan, tukdoe man kaming mamibi, arog ki Juan na nagtukdo sa saiyang mga disipulo.” 2Sinabihan sinda ni Jesus, “Kun mamibi kamo, ini an sabihon nindo: ‘Ama, sambahon an ngaran mo, dumatong logod an Kahadean mo. 3Itao mo samuya an samong kakanon sa aroaldaw. 4Patawada kami kan samong mga kasalan, siring kan pagpatawad nyamo sa mga nagkasala samuya. Hare kami pabayae na madaog nin sogot.’” 5Sinabihan pa niya sinda, “Halimbawa sarong matangang banggi nagduman ka sa saimong katood saka nagsabi ka saiya, ‘Katood, pasublia ako nin tolong tinapay. 6Nag-abot kaya an sakong katood na nasa pagbaklay asin mayo akong ipapakakan saiya.’ 7Ini naman an simbag saimo kan katood mong nasa laog kan harong, ‘Dai mo ako pagribokan! Sarado na an pintoan asin nakahigda na kami kan mga aki ko. Dai ako makakabangon tanganing tawan ka kan kaipuhan mo.’ 8Sinasabihan ko kamo, maski habo siyang magbangon nganing tawan ka kan hinahagad mo, mabangon na sana siya asin matao bakong huli ta magkatood kamo kundi huli sa kapipirit mo. 9Kaya sinasabihan ko kamo: maghagad kamo asin tatawan kamo; maghanap asin makukua nindo; tumuktok asin bubuksan kamo. 10Huli ta an lambang naghahagad, maako; an naghahanap, makakakua; asin an nagtutuktok, binubuksan. 11Siisay na ama an matao nin halas sa saiyang aki kun sira an hinahagad kaini? (nin gapo kun tinapay an hinahagad?) 12O matao daw nin uyang kun sugok an hinahagad? 13Kun kamo nganing mga maraot, tataong magtao nin marahay na mga bagay sa saindong mga aki, an Ama pa daw nindong langitnon an dai magtao kan Espiritu Santo sa mga naghahagad saiya?” 14Nagpapaluwas si Jesus nin sarong polang demonyo sa sarong lalaki; pakaluwas kan demonyo, nakataram an lalaki. Nagngalas an mga tawo, 15alagad an nagkapira sainda nagsabi, “Nagpapaluwas siya nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, na prinsipe kan mga demonyo.” 16An iba, sa pagbalo saiya, naghagad saiya nin tanda hale sa langit. 17Alagad aram ni Jesus an nasa isip ninda kaya sinabihan niya sinda, “Marurumpag an arin man na kahadean na nababanga; mawawasak an pamilya na dai nagkakaoroyon an mga kaayon. 18Kaya kun nababanga man si Satanas, paanong magdadanay an saiyang kahadean? Huli ta nagsasabi kamo na nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. 19Kun nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kiisay na kapangyarihan nagpapaluwas an saindong mga disipulo? Kaya sinda an nagpapatotoo na nasasala kamo! 20Alagad kun nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan nin Dios, nagpapatotoo ini na nag-abot na an Kahadean nin Dios saindo. 21”Kun an sarong makosog na lalaki na sangkap kan gabos na armas, nagbabantay kan sadiri niyang harong, an saiyang mga sadiri dai maaano. 22Alagad kun labanan siya nin sarong mas makosog ki sa saiya dangan madaog siya, kukuahon an gabos na armas na pinagsasarigan niya saka babarangaon an mga nasamsam. 23”An siisay man na bakong kampi sako, tumang sako; an dai sako nagtatabang magtipon, nagwawarak. 24”Kun minaluwas sa tawo an sarong maraot na espiritu, minaduman iyan sa mamarang mga lugar sa paghanap nin mapapahingaloan. Kun dai siyang nakukua, minasaboot siya nin siring, ‘Mabalik ako sa harong na pinaghalean ko.’ 25Pagbalik niya, maaabotan niya an harong na malinig asin husay. 26Dangan minaluwas siya giraray saka minaagda nin pito pang espiritu na mas maraot ki sa saiya; sinda gabos minaerok sa tawong iyan. Kaya nagigin mas maraot pa ki sa dati an kamugtakan kan tawong iyan.” 27Mantang nagtataram si Jesus, sarong babae sa kadaklan an nagsabi saiya sa makosog na tingog, “Paladan an babaeng nangaki asin nagpasuso saimo!” 28Alagad nagsimbag si Jesus, “Orog na paladan an mga nagdadangog kan tataramon nin Dios asin nag-ootob kaiyan!” 29Mantang nagsusurosoan an mga tawo sa palibot ni Jesus, nagpadagos siya nin pagtaram, “An henerasyon na ini sarong maraot na henerasyon! Naghahagad sinda nin tanda, alagad mayong tanda na itatao sainda kundi an tanda ni Propeta Jonas. 30Siring na si Jonas nagin tanda para sa mga taga Nineve, siring man an Aki nin Tawo magigin tanda para sa henerasyon na ini. 31Sa Aldaw nin Paghukom matindog an Reyna kan Sheba asin ipapakondenar niya an henerasyon na ini, huli ta siya ngani naghale pa sa pinakaharayong poro kan kinaban tanganing madangog sana an kadonongan ni Solomon. Alagad uya digdi an mas dakula pa ki Solomon! 32Sa Aldaw nin Paghukom matindog an mga taga Nineve asin ipapakondenar an henerasyon na ini, huli ta sinda nagbakle kan maghulit sainda si Jonas. Alagad uya digdi an mas dakula pa ki Jonas! 33”Mayo nin minapagkot nin ilawan dangan tinatago o tinatahoban, kundi ibinubugtak iyan sa talagang bugtakan tanganing an liwanag mahiling kan mga tawong minalaog. 34An mga mata mo iyo an ilaw kan saimong hawak. Kun malinaw an mga mata mo, an bilog mong hawak pano nin kaliwanagan; alagad kun malabog an saimong mga mata, an hawak mo pano nin kadikloman. 35Kaya mag-ingat ka ta tibaad an liwanag na yaon saimo kadikloman. 36Huli ta kun an bilog mong hawak pano nin liwanag asin mayo nin kabtang na madiklom, an bilog mong hawak magigin maliwanag siring na naiilawan ka kan liwanag nin ilaw.” 37Pakataram ni Jesus, may sarong Fariseo na nag-alok saiya na magkakan sa harong niya, kaya nagduman siya. 38Nagngalas an Fariseo kan mahiling niya na dai naghanaw si Jesus bago magkakan. 39Kaya sinabihan siya kan Kagurangnan, “Kamong mga Fariseo, hinuhugasan nindo an luwas kan saindong tasa asin pinggan, alagad an puso nindo pano nin kadahasan saka karatan. 40Mga lolong! Dai nindo aram na an Dios na naggibo kan nasa luwas, iyo man an naggibo kan nasa laog? 41Kaya itao nindo sa mga dukha an mga nasa laog kan mga tasa saka mga plato nindo, asin an gabos magigin malinig para saindo. 42”Herak man saindo, mga Fariseo! Nagtatao kamo nin himoloan para sa Dios maski kan mga tinanom na panrekado, siring kan pamyenta, anis patin iba pa, alagad pinapabayaan nindo an katanosan asin an pagkamoot nin Dios. Ini an dapat nindong gibohon, alagad dai man pagpabayaan an iba. 43”Herak man saindo, mga Fariseo! Boot nindong magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga, asin pagtawan nin galang sa mga plasa. 44Herak man saindo! Garo kamo mga lulubngan na mayong mga tanda, kaya binabatayan nin mga tawo na dai ninda aram.” 45Nagsabi an saro kan mga abogado kan Katogonan, “Maestro, sa itinaram mong iyan, pati kami sinosopog mo!” 46Nagsimbag si Jesus, “Herak man saindong mga abogado! Huli ta pinapagpasan nindo an mga tawo nin mga magabat na darahon, alagad kamo mismo habo man lamang maghiro nin muro sa pagtuwang. 47Herak man saindo! Huli ta minagibo kamo nin mga pantyon para sa mga propeta na ipinagadan kan saindong mga ginikanan. 48Kaya kamo man sana an nagpapatotoo na oyon kamo sa ginibo kan saindong mga ginikanan; huli ta ginadan ninda an mga propeta dangan kamo an naggibo kan saindang mga pantyon. 49Huli kaini an Kadonongan nin Dios nagpahayag, ‘Papadarahan ko sinda nin mga propeta asin mga apostol; an iba gagadanon ninda, an iba papasakitan.’ 50Kaya an mga tawo sa panahon na ini iyo an papadusahan huli sa paggadan kan gabos na propeta poon na lalangon an kinaban, 51poon sa paggadan ki Abel sagkod sa paggadan ki Zacarias na ginadan sa pagultanan kan Templo asin altar. Sinasabihan ko kamo, na an mga tawo ngunyan na panahon iyo an papadusahan huli kan mga ginaradan na idto. 52”Herak man saindo, mga abogado! Huli ta tinago nindo an lyabe nin pakasabot; kamo mismo dai naglaog asin inolang pa nindo an boot maglaog!” 53Naghale si Jesus sa harong na idto. Poon kaidto pinagparadiskutir siya kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga Fariseo saka pinagparahapot, 54tanganing madakop siya ninda sa saiya man sanang tataramon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\