LUKAS 12

1Mantang rinibong tawo an nagkatiripon, mala ta nagkakatorongtongan na sinda, enot na tinaraman ni Jesus an mga disipulo, “Mag-ingat kamo sa lebadura kan mga Fariseo na iyo an pagsagin-sagin. 2Huli ta mayong natatahoban na dai mahahayag; mayong sekreto na dai makakaluwas. 3Kaya an anoman na sinabi nindo sa kadikloman nin banggi, madadangog sa kaliwanagan nin aldaw; an anoman na ihininghing nindo sa laog nin kwarto, ikukurahaw sa atop nin mga harong. 4”Sinasabihan ko kamo, mga katood, na dai kamo matakot sa mga minagadan kan hawak alagad pakatapos mayo nang magiginibo. 5Alagad papatanidan ko kamo kun siisay an dapat nindong katakotan: matakot kamo sa Dios huli ta pakatapos na magbawe nin buhay, may kapangyarihan pa siya na magtapok sa impyerno! Sinasabihan ko kamo, siya an dapat katakotan. 6”Bakong an limang dignos ipinapabakal nin duwang sentabo sana? Alagad mayo nin saro sainda na nalilingawan nin Dios. 7Dawa an buhok sa payo nindo, bilang niya gabos. Kaya dai kamo matakot! Mas mahalaga kamo ki sa dakul na dignos! 8”Sinasabihan ko kamo, an siisay man na magmidbid sako sa atubangan nin mga tawo, mimidbidon man kan Aki nin Tawo sa atubangan kan mga anghel nin Dios; 9alagad an magnegar sako sa atubangan nin mga tawo, nenegaran man kan Aki nin Tawo sa atubangan kan mga anghel nin Dios. 10”An siisay man na magtaram tumang sa Aki nin Tawo pwedeng patawadon; alagad an maglanghad sa Espiritu Santo dai nanggad papatawadon. 11”Kun darahon kamo sa mga sinagoga o sa atubangan kan mga gobernador o mga kagsakop, dai kamo mahadit kun paano o kun ano an saindong isisimbag o kun ano an saindong sasabihon. 12Huli ta sa oras na iyan, tutukdoan kamo kan Espiritu Santo kan dapat nindong sabihon.” 13Saro sa mga tawong yaon duman an nagsabi ki Jesus, “Maestro, sabihi man an tugang ko na hirasan ako kan minana mi sa samong ama.” 14Sinimbag siya ni Jesus, “Lalaki, siisay an naggibo sakong hukom o parahiras kan pagsadiri nindong duwa?” 15Dangan inatubang niya an kadaklan saka nagsabi, “Mag-ingat kamo asin maglikay sa gabos na klase nin kaimotan, huli ta an tunay na buhay nin tawo bakong nasa kayamanan, dawa pa gurano siya kayaman.” 16Dangan nag-osipon si Jesus sainda kan parabolang ini, “May sarong mayaman na nag-ani nin dakul sa saiyang daga. 17Nagsaboot siya, ‘Mayo na ako nin lugar na masasarayan kan gabos kong inani. Ano daw an dapat kong gibohon? 18Aram ko na! Lalaglagon ko an sakong mga harong-harong dangan matugdok ako nin mas darakula pa. Diyan ko sasarayon an sakong mga inani asin an iba pang mga sadiri ko. 19Dangan masabi ako, Paladan ako! Igwa na ako kan gabos kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Magpapahayahay na sana ako, magkakakan, mag-iinom saka mag-oogma!’ 20Alagad sinabihan siya nin Dios, ‘Lolong! Ngunyan man sanang banggi magagadan ka. Sa kiisay mapapaduman an mga tinipon mo?’" 21Nagtaram pa si Jesus, “Siring kaiyan an mangyayari sa mga nagtitipon nin kayaman para sa sainda man sana, alagad bakong mayaman sa atubang nin Dios.” 22Dangan sinabihan ni Jesus an mga disipulo niya, “Kaya sinasabihan ko kamo, na dai kamo mahadit dapit kan buhay nindo, kun ano an saindong kakakanon o gugubingon. 23Huli ta mas mahalaga an buhay ki sa kakanon asin an hawak ki sa gubing. 24Masdan nindo an mga uwak: dai sinda nagtatanom o nag-aani; dai sinda nin mga sarayan o mga harong-harong, alagad pinapakakan sinda nin Dios! Kamo pa daw an dai pakakanon nin Dios na mas mahalaga ki sa mga gamgam? 25Siisay saindo, sa pagparahadit, an makakadagdag nin sarong oras sa saiyang buhay? 26Dai ngani nindo nahihimo maski an siring kasadit na bagay, tadaw ta naghahadit pa kamo kan ibang mga bagay? 27Masdan nindo kun paano an pagtalubo kan mga liryo; dai sinda nagtatrabaho o nagtatahi kan gubing ninda. Alagad sinasabihan ko kamo na maski si Solomon, sa bilog niyang kamurawayan, dai pa nakagubing nin arog kagayon kan saro kan mga burak na ini. 28Alagad kun ginugubingan nin Dios an mga doot sa oma na buhay ngunyan dangan sinusulo pagkaaga, kamo pa daw an dai niya paggubingan? Maluya an pagtubod nindo! 29Kaya dai kamo mahadit o maghanap kan saindong kakakanon o iinomon. 30An mga bagay na ini iyo an pinaghahanap kan mga pagano digdi sa kinaban. Aram kan saindong Ama na kaipuhan nindo an mga bagay na ini. 31Alagad hanapa nindo an saiyang Kahadean asin mapapasaindo man an mga bagay na iyan. 32”Dai kamo matakot, sadit na ariponpon, huli ta kaogmahan kan saindong Ama na itao saindo an Kahadean. 33Pabakalan nindo an saindong mga rogaring asin an kabaklan kaiyan ilimos nindo sa mga dukha. Magtagama kamo nin mga pitaka na dai nagdadaan. Magtipon kamo nin kayamanan sa langit, ta duman dai nanggad iyan maiinaan, huli ta mayong parahabon na makakaduman, asin mayong bokbok na makakaraot kaiyan. 34Huli ta kun haen an saindong kayamanan, yaon man an saindong puso. 35”Magin andam kamo, asin palaada an saindong mga ilawan. 36Magin arog kamo sa mga sorogoon na naghahalat kan pag-abot kan saindang kagurangnan hale sa kasalan, tanganing pag-abot niya mabuksan tolos ninda an pintoan pagtoktok niya. 37Paladan an mga sorogoon na maabotan kan saindang kagurangnan na bakong torog! Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, maandam an kagurangnan nin kakanon, papatukawon sinda saka paglilingkodan. 38Paladan an mga sorogoon na iyan kun maabotan niya sindang andam, dawa pa mag-abot siya sa kamatangaan nin banggi o sa pagkaagang amay! 39Alagad saboton nindo ini: kun aram pa sana kan kagharong an oras kan pag-abot kan parahabon, nagbantay kuta siya asin dai nagtugot na masalakat an saiyang harong. 40Kaya kamo man dapat na magin andam, huli ta an Aki nin Tawo maabot sa oras na dai nindo pinaghohona.” 41Dangan hinapot ni Pedro si Jesus, “Kagurangnan, ano an parabolang ini, para samo o para sa gabos?” 42Nagsimbag an Kagurangnan, “Siisay an maimbod saka madonong na sorogoon? Siya idtong ibubugtak kan saiyang kagurangnan na mamahala kan ibang mga sorogoon, asin marasyon sainda nin kakanon sa oras nin pagkakan. 43Paladan an siring na sorogoon na maabotan na nag-ootob kan trabahong itinao saiya pagpuli kan kagurangnan niya! 44Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an sorogoon na iyan pamamahalaon kan kagurangnan niya kan gabos na rogaring kaini. 45Alagad kun an sorogoon na iyan magsaboot na haloy pa bago magbalik an saiyang kagurangnan asin poonan niyang kulogan an kapwa niya sorogoon na lalaki asin babae, dangan magkakan siya saka magburat— 46pag-abot kan kagurangnan niya sa aldaw asin oras na dai niya pinaghohona, papadusahan siya nin kagadanan asin ibubugtak siya sa kaibahan kan mga bako(ng) maimbod. 47”An sorogoon na nakakaaram kan kabotan kan saiyang kagurangnan, alagad dai nag-andam o nagkuyog kaiyan, hahampakon nin makuri. 48Alagad an sorogoon na dai nakakaaram kan kabotan kan saiyang kagurangnan, asin naggibo nin anoman na maninigo nin padusa, hahampakon nin kadikit. An pinaniwalaan nin dakul, hahanapan nin dakul; an pinaniwalaan nin mas dakul, hahanapan man nin mas dakul. 49”Nagdigdi ako sa pagdara nin kalayo sa kinaban, asin mawot ko na naglalaad na iyan! 50Igwa akong bunyag na aakoon, asin napupurisaw ako sagkod na dai iyan maotob! 51Sa paghona nindo nagdigdi ako sa pagdara nin katoninongan sa kinaban? Sinasabihan ko kamo, bakong katoninongan kundi pagkabaranga. 52Huli ta poon ngunyan an pamilyang may limang kaayon mababanga: an tolo laban sa duwa, an duwa laban sa tolo. 53An ama laban sa aki niyang lalaki, an aking lalaki tumang sa saiyang ama; an ina laban sa aki niyang babae, an aking babae tumang sa saiyang ina; an panugangan na babae laban sa manugang niyang babae; an manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae.” 54Nagsabi pa si Jesus sa mga tawo, “Kun nakakahiling kamo nin dampog sa solnopan, minasabi tolos kamo na mauran, asin minauran mananggad. 55Kun minahuyop an doros sa timog, minasabi kamo na mainit, asin minainit mananggad. 56Mga parasagin-sagin! Nauukodan nindo kun mauran o mainit sa pagmasid sana kan direksyon kan doros saka sa paghiling sa langit; tadaw ta dai nindo nasasabotan an kahulogan kaining panahon? 57”Tadaw ta bakong kamo mismo an mag-isip kun ano an tamang gibohon? 58Kun igwa nin magsangat nin kaso tumang saindo saka darahon kamo sa husgado, hingowahon nindong makipaghusay saiya mantang dai pa kamo naabot sa husgado, ta tibaad iatubang kamo sa hukom na matao saindo sa pulis, na iyo man an malaog saindo sa bilanggoan. 59Sinasabihan ko kamo, na dai kamo makakaluwas sa bilanggoan sagkod na dai nindo mabayadan an huring sentabo kan multa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\