LUKAS 13

1Kan oras man sanang idto may nagkapirang tawo duman na nag-osip ki Jesus dapit kan mga taga Galilea na ipinagadan ni Pilato mantang nagdodolot sinda nin mga atang sa Dios. 2Sinimbag sinda ni Jesus, “Naghohona kamo na mas makasalan an mga taga Galileang idto ki sa ibang mga taga Galilea, huli sa nangyari sainda? 3Bako! Alagad sinasabihan ko kamo na kun dai kamo magbakle, magagadan man kamo gabos arog sainda. 4Idtong dyes y otso katawong nagkagaradan kan marumpagan kan tore sa Siloe, sa paghona nindo mas maraot sinda ki sa ibang mga tawong nag-eerok sa Jerusalem? 5Bako! Alagad sinasabihan ko kamo na kun dai kamo magbakle, magagadan man kamo gabos arog sainda.” 6Dangan nag-osipon si Jesus kan parabolang ini, “An sarong lalaki may tanom na higera sa saiyang ubasan. Hiniling niya kun may bunga idto alagad mayo siyang nakua. 7Kaya sinabihan niya an namamahala kan saiyang ubasan, ‘Tolong taon na akong nagpaparabalik-balik sa paghanap nin bunga sa kahoy na ini, alagad mayo akong nakukua. Paloda iyan! Sayang kan dagang natatanoman kaiyan!’ 8Alagad sinabihan siya kan namamahala kan ubasan, ‘Kagurangnan, pabayae ngona maski ngunyan na sanang taon. Makalot ako sa palibot kaiyan dangan bubugtakan ko nin abono. 9Kun magbunga iyan sa sunod na taon, marahay; alagad kun dai palodon ta na.’” 10Sarong aldaw na Sabbath, nagtukdo si Jesus sa sarong sinagoga. 11May sarong babae duman na dyes y otsong taon nang naghehelang, huli ta may maraot na espiritu; nabuktot siya asin dai nakakatindog na tanos. 12Pagkahiling saiya ni Jesus, inapod siya saka sinabihan, “Babae, ligtas ka na sa helang mo!” 13Dinutaan siya ni Jesus asin nahale tolos an saiyang pagkabuktot; kaya inomaw niya an Dios. 14Alagad naanggot an opisyal kan sinagoga huli ta nagbolong si Jesus sa aldaw na Sabbath. Kaya nagtaram sa mga tawo an opisyal, “Igwa nin anom na aldaw na kita dapat magtrabaho, kaya sa mga aldaw na iyan kamo magdigdi sa pagpabolong, bakong sa aldaw na Sabbath!” 15Sinimbag siya kan Kagurangnan, “Mga parasagin-sagin! Bakong hinuhubadan nindo an saindong baka o asno sa gakodan tanganing darahon sa pararaan maski aldaw na Sabbath? 16An babaeng ini pa daw na aki ni Abraham, na ginapos ni Satanas nin dyes y otsong taon sa helang niyang iyan, an dai hubadan sa aldaw na Sabbath?” 17Nasopog an mga kaiwal ni Jesus huli kan simbag niya, mantang an kadaklan kan mga tawo naogma sa gabos na ngangalasan na saiyang ginibo. 18Nagsabi si Jesus, “Ano an kaagid kan Kahadean nin Dios? Sa ano ko iyan ikakabaing? 19Garo iyan sarong pisog nin mustasa na itinanom nin sarong lalaki sa saiyang oma. Nagtalubo idto asin nagin dakulang kahoy, mala ta sa mga sanga kaiyan naggibo nin salagan an mga gamgam.” 20Nagsabi giraray si Jesus, “Sa ano ko pa ikakabaing an Kahadean nin Dios? 21Garo iyan lebadura na isinalak nin sarong babae sa tolong litrong arina sagkod na nag-usbog an bilog na minasa.” 22Nagtutukdo si Jesus sa mga banwa asin sa mga baryo na inaagihan niya sa pagpasiring niya sa Jerusalem. 23May sarong naghapot saiya, “Kagurangnan, dikit daw sana an makakaligtas?” Nagsimbag si Jesus, 24”Maghingowa kamong makalaog sa hayakpit na pintoan; huli ta sinasabihan ko kamo na dakul an maghihingowang maglaog diyan alagad dai makakalaog. 25Kun serahan na kan kagharong an pintoan, kamong mga nagtitindog sa luwas mapoon pagtoktok asin pag-apod, ‘Kagurangnan, bukasan mo man kami!’ Alagad masimbag siya saindo, ‘Dai ko aram kun mga taga saen kamo!’ 26Dangan masimbag kamo, ‘Kaiba mo kaming nagkakan saka nag-inom; nagtukdo ka sa banwaan mi!’ 27Alagad masimbag siya, ‘Sinabi ko nang dai ko aram kun mga taga saen kamo! Hale kamo diyan, mga paragibo nin maraot!’ 28Magtatangis kamo duman asin magraragot an saindong mga ngipon kun mahiling nindo si Abraham, si Isaac saka si Jacob asin an gabos na propeta sa laog kan Kahadean nin Dios, mantang kamo nasa luwas! 29Maabot an mga tawo hale sa sirangan, sa solnopan, sa amihan asin sa habagat, dangan matukaw sa bangkete sa Kahadean nin Dios. 30May mga nahuhuri na maeenot; may mga naeenot na mahuhuri.” 31Kan aldaw man sanang idto, nag-abot an nagkapirang Fariseo asin nagsabi ki Jesus, “Maghale ka digdi, huli ta boot kang gadanon ni Herodes.” 32Alagad sinimbag sinda ni Jesus, “Sabihan nindo an amid na iyan, ‘Ngunyan na aldaw asin sa aga, magpapaluwas ako nin mga demonyo saka magbobolong; sa ikatolong aldaw, matatapos na an gibo ko.’ 33Alagad dapat na akong magpadagos kan sakong paglakaw ngunyan, sa aga, asin sa masunod pang aldaw, huli ta dai dapat magadan an sarong propeta kun bako sa Jerusalem. 34”O Jerusalem, Jerusalem! Ginagadan mo an mga propeta asin ginagapo mo an mga sinugo nin Dios saimo! Pirang beses nang boot kong tiriponon an saimong mga aki arog kan paglukob nin sarong gunakan sa saiyang mga siwo, alagad habo ka! 35Hilinga, ta pinabayaan na an saimong harong. Sinasabihan taka, dai mo na ako mahihiling sagkod na dai ka minasabing, ‘Paladan an minadatong sa ngaran nin Kagurangnan.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\