LUKAS 14

1Sarong aldaw na Sabbath, nagkakan si Jesus sa harong nin sarong lider na kaayon kan mga Fariseo. Duman pinagmasdan siya kan mga tawo. 2Yaon man duman sa atubangan ni Jesus an sarong lalaking gatok an mga tabay asin mga takyag. 3Hinapot ni Jesus an mga paratukdo kan Katogonan asin an mga Fariseo, “Tugot daw an pagbolong sa aldaw na Sabbath o dai?” 4Alagad dai sinda naggirong. Kinapotan ni Jesus an may helang, binolong asin pinapuli. 5Dangan sinabihan niya an mga tawo, “Kun may baka o aki kamong nahulog sa bobon sa aldaw na Sabbath, dai daw nindo hawason tolos?” 6Alagad dai sinda nakasimbag kaini. 7Namasdan ni Jesus na pinipili kan ibang mga bisita an mga pinakamarahay na tukawan, kaya nag-osipon siya nin sarong parabola, 8”Kun alokon ka sa kinasal, dai ka magtukaw sa pinakamarahay na tukawan, ta tibaad may inalok an kagharong na orog ki sa saimo; 9dangan an nag-alok saindong duwa madolok asin masabi, ‘Itao mo saiya an tukawan.’ Masosopog ka ta matukaw ka sa pinakamenos na lugar. 10Kaya kun alokon ka, tumukaw ka sa pinakamenos na lugar tanganing kun dolokon ka kan nag-alok saimo, sasabihan ka, ‘Katood, madya sa mas marahay na tukawan.’ Dakulang onra mo ini sa atubangan kan gabos na bisita. 11Huli ta an siisay man na nagpapalangkaw, ibababa; an siisay man na nagpapakumbaba, ilalangkaw.” 12Dangan nagsabi man si Jesus sa kagharong na nag-alok saiya, “Kun magbangkete ka, dai ka mag-alok kan mga katood mo, o mga tugang mo, o mga kadugo mo, o mga kataed mong mayayaman; huli ta aalokon ka man ninda kaya mababalosan ka. 13Kun magbangkete ka, alokon mo an mga dukha, mga kimay, mga pilay asin mga buta. 14Bebendisyonan ka, huli ta dai sinda makakabalos saimo. Babalosan ka nin Dios sa pagkabuhay liwat kan mga matanos.” 15Nadangog ini kan saro sa mga kasabay niyang magkakan asin nagsabi ki Jesus, “Paladan an mga matukaw sa bangkete duman sa Kahadean nin Dios!” 16Sinabihan siya ni Jesus, “Sarong lalaki an nagbangkete kaidto asin dakul an saiyang inalok. 17Kan makakan na, sinugo niya an saiyang sorogoon na sabihan an mga inalok, ‘Madya kamo ta andam na an gabos!’ 18Alagad saro-saro sindang nagdahelan. An enot nagsabi sa sorogoon, ‘Nagbakal ako nin oma kaya kaipuhan hilingon ko idto; despensara ngona ako.’ 19An saro man nagsabi, ‘Nagbakal ako nin limang padis na baka asin maduman ako ta boot ko sindang baloon; despensara ngona ako.’ 20An saro man nagsabi, ‘Bago akong kasalon kaya dai ako makakaduman.’ 21Pagpuli kan sorogoon, inosip an gabos na ini sa saiyang kagurangnan. Naanggot nin makuri an kagurangnan, kaya tinaraman niya an sorogoon, ‘Magduman ka tolos sa mga kalye asin sa mga dalan kan banwaan. Daraha digdi an mga dukha, mga kimay, mga buta saka mga pilay!’ 22Pagbalik kan sorogoon nagsabi siya, ‘Kagurangnan, nagibo ko na an ipinagboot mo, alagad igwa pa nin matutukawan.’ 23Kaya sinabihan siya giraray kan saiyang kagurangnan, ‘Dumuman ka sa mga tinampo saka sa mga dalan sa kabubuldan dangan piriton mong magdigdi an mga tawo tanganing mapano an harong ko. 24Sinasabihan ko kamo na mayo ni saro sa mga nagsayuma an makakanamit kan sakong handa!’” 25Kadakul kan tawong nagsunod ki Jesus. Nag-atubang siya sainda asin nagsabi, 26”An magdolok sako dai magigin disipulo ko kun orog na namomotan niya ki sa sako an saiyang ama, ina, agom, mga aki, mga tugang, asin an sadiri niyang buhay. 27An dai magpasan kan sadiri niyang krus saka magsunod sako dai magigin disipulo ko. 28Kun igwa saindong boot magtugdok nin tore, bakong minatukaw ngona siya dangan kukwentahon an magagasto, tanganing maaraman kun igwa siya kan tamang halaga na ikakapahaman kaiyan? 29Ta kun ikabugtak na niya an mga pundasyon asin dai siya makapahaman, pagngingisihan siya kan gabos, 30asin sasabihan, ‘An tawong iyan nagpoon magtugdok alagad dai nakapahaman!’ 31Kun may sarong hade na boot makigera sa saro man na hade, iisipon ngona niya kun kaya niyang makilaban na dyes mil sana an soldados niya tumang sa beynte mil. 32Kun dai niya kaya, mapadara siya nin mga sugo asin mahagad nin katoninongan mantang harayo pa an saiyang kalaban. 33Siring man, an dai saindo magbaya kan gabos na sadiri niya, dai magigin disipulo ko. 34”An asin marahay, alagad kun mawaraan nin asgad an asin, paano pang mapaasgad iyan? 35Mayo na iyan nin pakinabang maski para sa daga o para sa nakatambak na ati; itinatapok na sana iyan. An may talinga magdangog!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\