LUKAS 15

1Sarong aldaw, nagdolok ki Jesus an dakul na parasingil nin buhis asin mga parakasala sa paghinanyog saiya. 2Naggumod-gumod an mga Fariseo asin an mga paratukdo kan Katogonan, “An lalaking ini minaako nin mga parakasala saka nagkakakan sa kaibahan ninda!” 3Kaya inosipon sainda ni Jesus an parabolang ini, 4”Halimbawa saro saindo igwa nin sanggatos na karnero alagad may sarong mawara, ano an gigibohon niya? Bako daw na babayaan niya an nobenta y nwebeng karnero sa pasabsaban dangan hahanapon an saro na nawawara sagkod na makua niya? 5Kun makua na, maogmang ibinubugtak niya iyan sa saiyang abaga. 6Pag-abot niya sa harong, inaapod niya an saiyang mga katood saka mga kataed asin sinasabihan, ‘Mag-ogma kita, huli ta nakua ko na an karnerong nawara!’ 7Siring man sinasabihan ko kamo, orog pa an magigin kaogmahan sa langit huli sa sarong parakasala na nagsolsol, ki sa nobenta y nwebeng matanos na dai nangangaipong magsolsol. 8”Halimbawa igwa nin sarong babae na may sampolong kwartang plata, alagad mawaran siya nin saro, ano an gigibohon niya? Bakong susuloan niya an ilawan, sisighidan an harong asin hahanapon nin maigot an nawawarang kwartang plata sagkod na makua niya iyan? 9Kun makua niya, inaapod niya an saiyang mga katood saka mga kataed asin sinasabihan, ‘Mag-ogma kita ta nakua ko na an nawawara kong kwartang plata!’ 10Siring man sinasabihan ko kamo, na an mga anghel nin Dios nag-oogma huli sa sarong parakasala na nagsosolsol.” 11Nagsabi pa si Jesus, “Igwa nin sarong tawo na may duwang aking lalaki. 12An ngohod nagsabi sa ama, ‘Ama ko, tawan na sako an kahirasan ko!’ Kaya pinagbanga kan ama sa duwang aki niya an saiyang pagsadiri. 13Pakalihis nin nagkapirang aldaw, ipinabakal kan ngohod an kahirasan niya dangan nagduman sa harayong lugar. Duman niya ginasto an kwarta sa maraot na pamumuhay. 14Naubos an gabos niyang kwarta. Dangan nagkaigwa nin makuring gutom sa lugar na idto asin nagpoon man siyang magtios. 15Kaya nagdolok siya asin nagpatandan sa saro na taga duman; isinubol siya kaini sa saiyang oma tanganing mag-ataman kan mga orig. 16Boot kutana niyang malaogan an saiyang tulak maski kan mga ibinabahog sa mga orig, alagad mayo nin nagtao saiya nin anoman. 17Kan makapag-isip-isip siya, nagsabi siya, ‘Sobra an kakanon kan gabos na tinatandanan na trabahador duman sa harong kan ama ko, mantang ako magagadan digdi sa gutom! 18Mapuli ako sa sakuyang ama asin sasabihan ko siya, “Ama ko, nagkasala ako sa Dios asin saimo. 19Bako na akong maninigo na apodon pang aki mo; ibilang mo na sana akong saro kan saimong mga tinatandanan na trabahador.”’ 20Kaya naglakaw siya papuli sa saiyang ama. “Harayo pa, natanawan na siya kan ama niya. Naherak nin marahay an saiyang ama, kaya nagdalagan ining nagsabat saiya, kinugos siya saka hinadokan. 21Sinabihan kan aki an saiyang ama, ‘Ama ko, nagkasala ako sa Dios asin saimo. Bako na akong maninigo na apodon pang aki mo. Ibilang mo na sana akong saro kan saimong mga tinatandanan na trabahador.’ 22Alagad inapod kan ama an saiyang mga sorogoon, ‘Dali kamo; daraha nindo digdi an pinakamarahay na gubing asin sulotan nindo saiya; singsingan nindo siya saka sapatosan. 23Dangan daraha digdi an pinatabang ogbon na baka asin bunoa! Mag-ogma kita! Magbangkete kita! 24Huli ta an aki kong ini gadan na, alagad ngunyan nabuhay liwat; nawara, alagad nakua na.’ Kaya nagpoon sindang mag-orogma. 25”Kan oras na iyan, an matuang aki papuli na hale sa oma. Kan harani na siya sa harong, nakadangog siya nin musika asin sarayaw. 26Inapod niya an saro kan mga sorogoon dangan hinapot kun ano an nangyayari. 27Nagsimbag an sorogoon, ‘Nag-abot na an tugang mo! Pinabuno kan saimong ama an pinatabang ogbon na baka huli ta nakabalik siyang ligtas saka buhay.’ 28Naanggot an matuang aki asin habong lumaog sa harong; kaya nagluwas an saiyang ama asin pinakiolayan siyang lumaog. 29Alagad sinabihan niya an saiyang ama, ‘Hilinga man daw, pinaglingkodan taka sa haloy na panahon, asin dai ko linapas an saimong kabotan, alagad ano man lamang an itinao mo sako? Mayo, maski sarong sadit na kanding tanganing mag-ogma ako kaiba kan sakong mga katood! 30Alagad pagpuli kan aki mong iyan na nagsayang kan saimong pagsadiri sa mga maraot na babae, ipinabuno mo pa an pinatabang ogbon na baka!’ 31Nagsimbag an ama, ‘Aki ko, danay kang nasa kaibahan ko, asin saimo an gabos na sadiri ko. 32Alagad dapat kitang magbangkete saka mag-ogma huli ta an tugang mong ini gadan na, alagad nabuhay liwat; nawara, alagad nakua na.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\