LUKAS 16

1Nag-osipon man si Jesus sa saiyang mga disipulo, “Igwa nin sarong mayaman na may enkargado na namamahala kan mga pagsadiri niya. Nakaabot sa mayaman na ini an bareta na an sadiri niya pinagpaparagasto kan enkargado. 2Kaya ipinaapod niya saka tinaraman, ‘Ano ining nadadangog ko manongod saimo? Tawe ako nin kwenta kan palakaw mo sa pagsadiri ko huli ta dai ka na pwedeng mamahala kaiyan.’ 3Nagsaboot an enkargado, ‘Hahaleon na ako sa trabaho kan sakong kagurangnan. Ano na an gigibohon ko? Maluya akong magtrabaho sa daga asin nasosopog akong makilimos. 4Aram ko na an gigibohon ko tanganing kun mayo na ako nin trabaho, akoon ako kan sakong mga katood sa saindang harong!’ 5Kaya saro-saro niyang ipinaapod an mga may utang sa saiyang kagurangnan. Hinapot niya an enot, ‘Gurano an utang mo sa sakong kagurangnan?’ 6Nagsimbag idto, ‘Sanggatos na bariles nin lanang oliba.’ Tinaraman siya kan enkargado, ‘Uya an listahan kan saimong utang. Dali, tukaw na asin isurat mong singkwenta.’ 7Hinapot man niya an saro, ‘Ika man, gurano an utang mo?’ Nagsimbag ini, ‘Sanggatos na sako nin trigo.’ Sinabihan siya kan enkargado, ‘Uya an listahan kan saimong utang; otsenta sana an isurat mo.’ 8Inomaw kan kagurangnan an madayang enkargado huli ta ginamit niya an saiyang isip. Huli ta an mga aki kan kinaban na ini mas madodonong magpalakaw kan mga pagsadiri ninda ki sa mga aki nin liwanag.” 9Nagpadagos si Jesus sa pagtaram, “Kaya sinasabihan ko kamo, gamiton nindo an mga kayamanan sa kinaban na ini nganing makakua kamo nin mga katood. Maubos man iyan, may mapadagos pa saindo sa erokan na mayong kataposan. 10An maimbod sa dikit na bagay, maimbod man sa dakul; an madaya sa dikit na bagay, madaya man sa dakul. 11Kaya kun dai kamo mapapaniwalaan kan kayamanan sa kinaban na ini, siisay an mapaniwala saindo kan tunay na kayamanan? 12Kun dai kamo mapapaniwalaan kan sadiri nin iba, siisay an matao saindo kan talagang para saindo? 13”Mayong sorogoon na makakapaglingkod sa duwang kagurangnan, huli ta ikakaongis niya an saro asin mamomotan niya an saro; magigin maimbod siya sa saro asin pag-oolog-ologon an saro. Dai kamo makakapaglingkod sa Dios saka sa kayamanan.” 14Nadangog ini gabos kan mga Fariseong makikwarta, kaya pinagngisihan ninda si Jesus. 15Alagad sinabihan sinda ni Jesus, “Kamo an mga nagpapakamatanos sa atubang nin mga tawo, alagad aram nin Dios an nasa puso nindo. Huli ta an pinapahalagahan nin mga tawo, ikinakaongis nin Dios. 16”An Katogonan ni Moises saka an mga kasuratan kan mga propeta nagdanay sagkod sa panahon ni Juan Bautista. Magpoon kaiyan, ipinaghuhulit na an Marahay na Bareta dapit sa Kahadean nin Dios, asin an gabos nagpipirit na makalaog diyan. 17Alagad mas pasil na mapara an langit saka an daga, ki kan mawaraan nin halaga maski an pinakasadit sanang punto kan Katogonan. 18”An lalaking magsuhay sa agom dangan mag-agom nin iba, nagkakasala nin adulteryo; an lalaking mag-agom sa babaeng sinuhayan, nagkakasala man nin adulteryo. 19”Igwa kaidto nin sarong mayaman. Mga mamahalon an gubing niya asin masisiram an mga kinakakan aroaldaw. 20May saro man na dukha na an ngaran Lazaro; pano nin lugad an hawak niya. Danay siyang nakatukaw sa may pintoan kan mayaman, 21nagmamawot na makakakan dawa kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Laen pa kaiyan, rinaranihan asin dinidilaan kan mga ayam an mga lugad niya. 22Nagadan an dukha asin dinara siya kan mga anghel sa kataed ni Abraham. Nagadan man an mayaman saka ilinubong. 23Kan nasasakitan na an mayaman duman sa Hades, nagtangad siya asin nahiling niya sa harayo si Abraham saka si Lazaro sa kataed kaini. 24Kaya nagkurahaw siya, ‘Amang Abraham! Kaheraki man ako! Sugoa man si Lazaro na idotdot an muro niya sa tubig tanganing palipotan an dila ko, huli ta nasasakitan ako nin makuri sa kalayong ini!’ 25Alagad sinabihan siya ni Abraham, ‘Aki ko, giromdoma na kan nabubuhay ka pa sa daga, nakamtan mo an gabos na kaginhawahan, mantang si Lazaro anas pagtios. Ngunyan nasa kaginhawahan siya digdi mantang ika nagtitios. 26Laen pa kaiyan, igwang hararom na ampas sa pagultanan ta, tanganing dai makabalyo diyan an yaon digdi, asin dai makabalyo digdi an yaon diyan.’ 27Nagsabi an mayaman, ‘Kun siring, Amang Abraham, nakikimaherak ako saimo na isubol mo si Lazaro sa harong nin sakong ama, 28huli ta igwa pa ako duman nin limang tugang na lalaki. Padumanon mo siya nganing patanidan sinda, ta tibaad makadigdi man sinda sa lugar na ini nin kasakitan.’ 29Alagad sinabihan siya ni Abraham, ‘Yaon sainda si Moises saka an mga propeta; kaya dapat na magdangog sainda an mga tugang mo.’ 30Nagsimbag an mayaman, ‘Dai, Amang Abraham; alagad kun may sarong mabuhay liwat na magduman sainda, mabakle sinda.’ 31Sinabihan siya ni Abraham, ‘Kun dai sinda magdangog ki Moises asin sa mga propeta, dai man sinda matubod maski pa may mabuhay liwat sa mga gadan.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\