LUKAS 17

1Nagsabi si Jesus sa saiyang mga disipulo, “Maabot nanggad an mga pagsugot; alagad herak man sa tawong nagigin dahelan nin pagkakasala! 2Marahay pang tagulnodan siya sa liog nin gapong gilingan dangan ihulog sa tahaw kan dagat, ki kan magin siyang dahelan nin pagkakasala kan mga saradit na ini. 3Kaya mag-ingat kamo! “Kun an tugang mo magkasala saimo, sagweon mo siya; kun magbakle siya, patawada. 4Maski pa pitong beses siyang magkasala saimo sa laog nin sarong aldaw asin pitong beses man siyang magsabi, ‘Nagsosolsol na ako,’ dapat mo siyang patawadon.” 5Nagsabi sa Kagurangnan an mga apostol, “Pakosoga an samong pagtubod!” 6Sinabihan sinda kan Kagurangnan, “Kun igwa kamo nin pagtubod na siring kan pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy na sikomoro, ‘Magabot ka dangan makatanom sa dagat!’ asin makuyog iyan saindo. 7”Halimbawa igwa kamo nin sorogoon na nag-aarado o nagaataman nin mga karnero. Pag-abot niya hale sa oma, aalokon daw nindo siyang magkakan? 8Dai nanggad! Kundi, ini an sasabihon nindo saiya, ‘Andama an sakong pamanggihan, dangan magsangle ka asin maglingkod sako mantang nagkakakan ako. Pakatapos ko, pwede ka nang magkakan.’ 9Pinapasalamatan daw an sorogoon huli ta kinuyog niya an ipinagboot saiya? Dai! 10Arog man kamo kaiyan; kun nagibo na nindo an ipinapagibo saindo magsabi kamo, ‘Mga sorogoon sana kami; ginibo mi sana an samong katongdan!’” 11Kan pasiring si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa pagdolonan kan Samaria asin Galilea. 12Palaog na siya sa sarong baryo kan sabaton siya nin sampolong daoton. Nagtindog sinda sa harayo, 13asin kuminurahaw, “Jesus, Kagurangnan! Kaheraki man kami!” 14Nahiling sinda ni Jesus asin sinabihan, “Lakaw, pumahiling kamo sa mga padi.” Sa dalan pa sana, nagkarilinigan na sinda. 15An saro sainda, pakahiling na nalinigan na siya, nagbalik na nag-oomaw sa Dios sa makosog na tingog. 16Nagdapa siya sa atubangan ni Jesus saka nagpasalamat. An tawong ini Samaritano. 17Naghapot si Jesus, “Bakong sampolo an narahay? Haen an siyam? 18Tadaw ta an dayuhan sanang ini an nagbalik sa pagpasalamat sa Dios?” 19Dangan sinabihan siya ni Jesus, “Tumindog ka! Puli na; an saimong pagtubod iyo an nagpaomay saimo.” 20Sarong aldaw hinapot si Jesus kan mga Fariseo kun nuarin maabot an Kahadean nin Dios. Nagsimbag siya, “An Kahadean nin Dios madatong na mayong tanda na mahihiling. 21Mayong makakapagsabi, ‘Yaon digdi!’ o ‘Yaon duman!’ huli ta an Kahadean nin Dios yaon saindo.” 22Dangan nagsabi siya sa mga disipulo, “Maabot an panahon na mamawoton nindong mahiling an saro kan mga aldaw kan Aki nin Tawo, alagad dai nindo iyan mahihiling. 23Igwa nin masabi, ‘Yaon duman!’ o ‘Yaon digdi!’ Alagad dai kamo magtubod, dai kamo magsunod sainda. 24Siring na an kikilat minasilyab hale sa sarong poro sagkod sa ibong na poro kan kalangitan, arog man kaiyan an pag-abot kan Aki nin Tawo. 25Alagad kaipuhan ngona siyang magtios nin dakul na kasakitan dangan isikwal kan henerasyon na ini. 26Kun ano an nangyari kan panahon ni Noe iyo man an mangyayari sa mga aldaw kan Aki nin Tawo. 27Kan panahon na idto, sige sana an karakanan, irinoman, asin aragoman kan mga tawo sagkod sa aldaw na si Noe naglaog sa arka. Dangan nag-abot an baha asin nalamos sinda gabos. 28Siring man an nangyari kan panahon ni Lot. Nagkarakan sinda, nag-irinom, nagbakal, nagpabakal, nagtanom asin nagtugdok nin harong. 29Alagad kan aldaw na maghale si Lot sa Sodoma, nag-uran nin kalayo saka asupre; nagadan sinda gabos. 30Arog man kaiyan sa aldaw na magpahiling an Aki nin Tawo. 31”Sa aldaw na iyan, an tawong nasa atop, dai na dapat maglaog pa sa harong tanganing magkua kan saiyang mga gamit; an tawong nasa oma dai na dapat magpuli sa saiyang harong. 32Giromdoma nindo an agom ni Lot! 33An boot magligtas kan saiyang buhay, mawawaraan kaiyan; an mawaraan kan saiyang buhay, magkakamit kaiyan. 34Sinasabihan ko kamo, sa bangging iyan igwa nin duwang tawo na maturog sa sarong higdaan; an saro kukuahon, an saro iwawalat. 35Duwang babae an magtatabang sa paggiling; an saro kukuahon, an saro iwawalat. 36(Duwang lalaki an magtatrabaho sa oma; an saro kukuahon, an saro iwawalat.)” 37Naghapot an mga disipulo, “Saen ini mangyayari, Kagurangnan?” Nagsimbag si Jesus, “Kun saen an bangkay, duman man matipon an mga uwak.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\