LUKAS 18

1Dangan nag-osipon sainda si Jesus nin sarong parabola, tanganing tukdoan sinda na danay na mamibi asin dai mahalean nin paglaom. 2Nagsabi siya, “May sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Dios saka mayong ginagalangan na siisay man na tawo. 3Igwa man sa banwaan na idto nin sarong babaeng balo na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini huli ta naghahagad nin tabang sa kaso niya tumang sa sarong kaiwal. 4Haloy nang nagparasayuma an hukom, alagad sa kahuri-hurihi nagsaboot siya, ‘Dawa dai ako natatakot sa Dios, saka mayong ginagalangan na siisay man na tawo, 5alagad huli ta dai ako inoontokan kan balong ini, gigibohon ko na sana an hinahagad niya, tanganing dai na niya ako pagpurisawon.’” 6Nagsabi pa an Kagurangnan, “Dangoga nindo an sinabi kan hukom na maraot. 7Dai daw itatao nin Dios an katanosan sa saiyang mga pinili na nag-aagrangay saiya aldaw-banggi? Mag-aabala daw siya sa pagtabang sainda? 8Alagad pagdigdi kan Aki nin Tawo, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaban?” 9Inosipon man ni Jesus an parabolang ini sa mga tawong naghohona na sinda marahay asin nagmemenos sa iba: 10”May duwang tawong nagduman sa Templo tanganing mamibi; an saro Fariseo asin an saro parasingil nin buhis. 11”Nagtindog an Fariseo asin namibi nin siring, ‘O Dios, nagpapasalamat ako saimo, huli ta bako ako arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man ako arog sa tawong ini na parasingil nin buhis. 12Nag-aayuno ako nin duwang beses sa semana saka nagtatao ako saimo nin himoloan kan gabos kong hinanapan.’ 13Alagad an parasingil nin buhis na nakatindog sa harayo, dai nangangahas magtangad sa langit, kundi tinutumbok an saiyang daghan asin nagsasabi, ‘O Dios ko, kaheraki man ako na sarong parakasala!’ 14Sinasabihan ko kamo na an lalaking idto mapuling matanos ki sa Fariseo. Huli ta an nagpapalangkaw, ibababa; alagad an nagpapakumbaba, ilalangkaw.” 15May nagkapirang tawo na nagdara kan saindang mga aki ki Jesus tanganing saiyang bendisyonan.z Nahiling sinda kan mga disipulo kaya inanggotan sinda. 16Alagad inapod ni Jesus an mga aki saka nagsabi, “Pabayae nindong magdolok sako an mga aki! Dai nindo sinda pag-olangon huli ta sa mga arog sainda an Kahadean nin Dios. 17Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, an siisay man na dai umako kan Kahadean nin Dios siring sa aking sadit, dai nanggad makakalaog diyan.” 18Hinapot si Jesus kan sarong lider na Judio, “Marahay na Maestro, ano an dapat kong gibohon tanganing makamtan ko an buhay na daing kataposan?” 19Sinimbag siya ni Jesus, “Tadaw ta inaapod mo akong marahay? Mayong marahay kundi an Dios sana. 20Aram mo an mga togon: ‘Dai ka magsambay; dai ka maggadan; dai ka maghabon; dai ka magsaksi nin putik; galangan mo an saimong ama asin ina.’” 21Nagsimbag an lalaki, “Kinukuyog ko na iyan gabos poon kan ako aki pa.” 22Kan madangog ini ni Jesus, sinabihan niya an lalaki, “Saro pang bagay an kaipuhan mong gibohon. Ipabakal mo an gabos mong rogaring saka ipanao mo an kabaklan sa mga dukha, asin magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit. Pakatapos, magbalik ka asin sumunod sako.” 23Alagad kan madangog ini kan lalaki, namondo siya huli ta mayaman siya. 24Nahiling ni Jesus na namondo an tawong idto kaya nagsabi siya, “Masakit na gayo sa mga mayaman na makalaog sa Kahadean nin Dios! 25Mas pasil pa sa sarong kamelyo na makaagi sa labot nin dagom ki sa sarong mayaman na makalaog sa Kahadean nin Dios.” 26Naghapot saiya an mga nakadangog, “Kun siring, siisay palan an makakaligtas?” 27Sinimbag sinda ni Jesus, “An imposible sa tawo, posible sa Dios.” 28Dangan nagsabi si Pedro ki Jesus, “Binayaan mi an samuyang mga harong asin nagsunod saimo.” 29Nagsabi si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, na an siisay man na magbaya nin erokan, o agom, o mga tugang, o mga magurang o mga aki huli sa Kahadean nin Dios, 30maako nin mas dakul sa panahon na ini, asin nin buhay na daing kataposan sa maabot na panahon.” 31Isiniblag ni Jesus an Dose dangan sinabihan, “Uya, nagtutukad na kita pasiring sa Jerusalem; duman maootob an gabos na isinurat kan mga propeta dapit sa Aki nin Tawo. 32Huli ta itatao siya sa mga pagano saka pagtutuya-tuyaon, sosopogon asin lulutaban. 33Hahampakon ninda siya dangan gagadanon, alagad sa ikatolong aldaw mabubuhay siya liwat.” 34Mayo sindang nasabotan maski arin man kan mga bagay na ini; dai ninda nasabotan an saiyang itinaram huli ta dai ini naabot kan saindang isip! 35Mantang nagdadangadang si Jesus sa Jerico, may sarong lalaking buta duman na nakatukaw sa gilid kan tinampo, nakikilimos. 36Kan madangog kan buta an kadakul na nag-aaragi, naghapot siya kun ano an nangyayari. 37Sinabihan siya na si Jesus na taga Nazaret nag-aagi. 38Nagkurahaw siya, “Jesus! Aki ni David! Kaheraki man ako!” 39Inanggotan siya kan mga tawong nasa enotan asin pinaalo. Alagad orog siyang nagkurahaw, “Aki ni David! Kaheraki man ako!” 40Nag-ontok si Jesus, dangan nagboot na darahon saiya an buta. Kan harani na saiya an buta, hinapot niya, 41”Ano an boot mong gibohon ko para saimo?” “Kagurangnan, boot kong makahiling,” an simbag niya. 42Dangan sinabihan siya ni Jesus, “Makahiling ka! An saimong pagtubod iyo an nagpaomay saimo.” 43Nakahiling tolos siya; nagsunod siya ki Jesus na nagpapasalamat sa Dios. Kan mahiling ini kan mga tawo, nag-omaw sinda gabos sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\