LUKAS 19

1Naglaog si Jesus sa Jerico dangan naglakaw paluwas. 2Igwa duman sa Jerico nin mayaman na poon kan mga parasingil nin buhis na an ngaran Zakeo. 3Boot niyang mahiling si Jesus alagad dai niya nahihiling huli ta hababa siya asin huli ta kadakul kan mga tawo. 4Kaya nagdalagan siya sa enotan kan mga tawo dangan nagsakat sa sarong kahoy na sikomoro tanganing mahiling niya si Jesus pag-agi duman. 5Pagtangod ni Jesus sa kahoy na idto, tinangad niya si Zakeo saka sinabihan, “Zakeo, hilig diyan tolos, huli ta sa harong mo ako madagos ngunyan na aldaw.” 6Hidaling naghilig si Zakeo asin maogma niyang pinadagos si Jesus sa saiyang harong. 7Kan mahiling ini kan mga tawo, naggurumod-gumod sinda, “An tawong ini nakikidagos sa harong nin sarong parakasala.” 8Nagtindog si Zakeo saka nagsabi ki Jesus, “Kagurangnan, itatao ko sa mga dukha an kabanga kan mga rogaring ko asin kun may nadaya ako, duwang doble an ibabayad ko saiya.” 9Nagsabi si Jesus saiya, “Ngunyan na aldaw nag-abot an kaligtasan sa pamilyang ini, huli ta an tawong ini gikan man ki Abraham. 10Dahel ta an Aki nin Tawo nagdigdi sa paghanap asin sa pagligtas kan nawawara.” 11Mantang nagdadangog ki Jesus an mga tawo, nag-osipon siya nin sarong parabola. Harani na siya sa Jerusalem, kaya naghona an mga tawo na madali nang mahayag an Kahadean nin Dios. 12Kaya sinabihan niya sinda, “May sarong tawong gikan sa ginagalangan na pamilya na naglakaw sa harayong lugar tanganing gibohon na hade, dangan mabalik man sana. 13Bago siya naghale, inapod niya an sampolo kan saiyang mga sorogoon, tinawan nin tigsararong bulawan na kwarta saka sinabihan, ‘Kapitalon nindo sa negosyo an kwartang ini mantang mayo ako.’ 14Alagad ikinakaongis siya kan mga kahimanwa niya, kaya nagpadara sinda nin mga sugo tanganing magsabi, ‘Habo ming magin hade an tawong ini.’ 15”Alagad ginibo man giraray na hade an tawong idto dangan nagpuli. Pag-abot niya, ipinaapod niya an mga sorogoon na winalatan niya nin kwarta tanganing aramon kun pira an naganansya ninda. 16Nagdolok an enot na sorogoon asin nagsabi, ‘Kagurangnan, an sarong bulawan na kwarta na itinao mo sako nakaganansya nin sampolo.’ 17Sinabihan niya an sorogoon, ‘Tama an ginibo mo, marahay na sorogoon! Huli ta maimbod ka sa mga sadit na bagay, gigibohon takang kagsakop nin sampolong syudad.’ 18Nagdolok an ikaduwang sorogoon asin nagsabi, ‘Kagurangnan, an sarong bulawan na kwarta na itinao mo sako nakaganansya nin lima.’ 19Sinabihan niya ini, ‘Gigibohon takang kagsakop nin limang syudad.’ 20An saro pang sorogoon nagdolok asin nagsabi, ‘Kagurangnan, uya an saimong bulawan na kwarta; tinungkosan ko ini sa panyo; 21huli ta natakot ako saimo dahel ta maisip kang tawo. Kinukua mo an bako mong pinagpagalan, asin nag-aani kan bako mong itinanom.’ 22Dangan sinabihan kan hade an sorogoon na ini, ‘Maraot kang sorogoon! Papadusahan taka siring sa itinaram mo! Aram mo palan na maisip ako, kinukua ko an bako kong pinagpagalan saka nag-aani kan bako kong itinanom; 23tadaw ta dai mo idineposito sa bangko an kwarta ko? Pagbalik ko, igwa na kuta ini nin tubo pagkua ko.’ 24Dangan sinabihan niya an mga yaon duman, ‘Kuaha nindo saiya an bulawan na kwarta dangan itao nindo sa igwang sampolo.’ 25Nagsabi sinda, ‘Kagurangnan, igwa na siyang sampolo!’ 26‘Sinasabihan ko kamo,’ an simbag niya, ‘an siisay man na igwa, tatawan pa nin mas dakul; alagad an siisay man na mayo, kukuahan pa maski kan kadikit na sadiri niya. 27Dapit naman sa mga kaiwal kong habong mag-ako sako bilang hade, darahon nindo sinda digdi asin gadanon sa atubangan ko!’” 28Pakatapos niyang magtaram kaini, nag-enot si Jesus sa pagtukad sa Jerusalem. 29Kan idtoon na siya sa Bukid nin mga Oliba, harani sa Betfage asin Betania, sinugo niya an duwa sa mga disipulo niya 30saka tinugon, “Dumuman kamo sa baryong masunod. Pag-abot nindo duman, mahihiling nindo an sarong asno na nakagakod asin dai pa lamang nakabayohan. Hubadan nindo iyan dangan darahon digdi. 31Kun may maghapot saindo kun tadaw ta hinuhubadan nindo, sabihan nindo na kaipuhan iyan kan Kagurangnan.” 32Kaya nagduman sinda asin nakua an asno siring sa sinabi ni Jesus. 33Mantang hinuhubadan ninda an asno, hinapot sinda kan mga kagsadiri, “Tadaw ta hinihubadan (hinuhubadan) nindo iyan?” 34”Kaipuhan ini kan Kagurangnan,” an simbag ninda. 35Dinara ninda an asno ki Jesus; kinamaderohan ninda an asno kan saindang mga alikboy dangan pinalunad si Jesus. 36Mantang nangangabayo siya, binibiklad kan mga tawo an saindang mga alikboy sa tinampo. 37Kan nagdadangadang na siya sa Jerusalem—palugsot hale sa Bukid nin mga Oliba—an gabos na disipulo nagpoon magpasalamat asin mag-omaw sa Dios sa makosog na tingog huli kan gabos na makangangalas na bagay na nahiling ninda. An sabi ninda, 38”Paladan an Hade na minadigdi sa ngaran nin Kagurangnan! Katoninongan sa langit, asin kamurawayan sa kaitaasan!” 39Dangan sinabihan si Jesus kan nagkapirang Fariseo na kaiba kan mga tawo, “Maestro, sawayon mo an saimong mga disipulo!” 40Sinimbag sinda ni Jesus, “Sinasabihan ko kamo, kun dai sinda maggirong, an mga gapo na an makurahaw.” 41Kan harani na si Jesus sa syudad, asin natatanaw na niya ini, tinangisan niya an syudad. 42An sabi niya, “Kun aram mo pa sana sa aldaw na ini an mga kaipuhan para sa katoninongan! Alagad dai mo iyan nahihiling ngunyan! 43Huli ta maabot an panahon na papalibotan ka nin mga olang kan mga kaiwal mo, tatalikopan ka ninda asin lalaomon. 44Roronoton ka ninda sagkod an saimong mga aki; mayo sindang itatadang gapo na nakapatong sa kapwa gapo, huli ta dai mo minidbid an panahon kan pagdalaw nin Dios saimo!” 45Naglaog si Jesus sa Templo saka inalaw paluwas an mga paratinda. 46Sinabihan niya sinda, “Nasusurat: ‘An sakong harong, harong nin pamibi.’ Alagad ginibo nindo ining lungib nin mga parahabon!” 47Nagtukdo si Jesus sa Templo aroaldaw. Hiningowang ipagadan siya kan mga poon na padi, kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga lider kan banwaan. 48Alagad mayo sindang nakuang paagi, huli ta an mga tawo padagos na naghihinanyog sa saiyang tataramon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\