LUKAS 2

1Kan panahon na idto, nagboot si Cesar Augusto na magsenso kan gabos na tawong sakop kan Imperyo kan Roma. 2An enot na pagsensong ini ginibo kan si Cirenio an gobernador sa Siria. 3Kaya nagpuruli an mga tawo sa sadiri nindang banwaan nganing magpasenso. 4Hale sa banwaan nin Nazaret sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwaan nin Betlehem sa Judea, banwaan na namundagan ni Hadeng David. Sa Betlehem siya mapasenso huli ta gikan siya sa kapagarakian ni David. 5Kaiba niya sa pagpasenso si Maria na ikakasal saiya. Bados si Maria, 6asin mantang yaon sinda duman, uminabot an panahon kan pag-aki ni Maria. 7Nangaki siya kan saiyang panganay na lalaki. Pinatos niya nin lampin an omboy saka hinulid sa sarong bahugan, huli ta mayo na nin lugar para sainda sa harong na sakatan. 8Harani sa lugar na idto, igwa nin mga pastor sa kaomahan na nagpapaaga sa pagbantay kan saindang mga karnero. 9Bigla sanang may nagpahiling saindang anghel nin Kagurangnan na nakapaliwanag nin marahay kan lugar na idto. Natakot sinda nin makuri. 10Alagad sinabihan sinda kan anghel, “Dai kamo matakot! May dara akong marahay na bareta para saindo na magtatao nin dakulang kaogmahan sa gabos na tawo. 11Namundag ngunyan sa banwa ni David an saindong Paraligtas—an Mesias na Kagurangnan! 12Ini an tanda para saindo: makukua nindo an sarong omboy na napapatos nin lampin asin nahuhulid sa sarong bahugan.” 13Bigla sanang nagpahiling sa kataed kan anghel an kadakul pang mga anghel hale sa langit, na nag-oomaw sa Dios, 14”Pag-omawon an Dios sa kaitaasan asin sa daga katoninongan sa mga tawo na saiyang nawiwilihan!” 15Pakahale kan mga anghel pabalik sa langit, nagsabi an mga pastor, “Magduman kita sa Betlehem! Hilingon ta an nangyaring ini na ibinareta sato nin Kagurangnan.” 16Kaya hidali sindang nagduman. Nakua ninda si Maria, si Jose saka an omboy na nahuhulid sa bahugan. 17Kan mahiling kan mga pastor an omboy, ibinareta ninda an sinabi sainda kan anghel dapit saiya. 18An gabos na nakadangog kan ibinareta kan mga pastor nagngaralas. 19Ini gabos rinimpos ni Maria sa saiyang puso asin pinaghorop-horop. 20Naghale an mga pastor, nag-oomaw sa Dios huli kan gabos nindang nadangog saka nahiling siring nanggad sa ibinareta sainda kan anghel. 21Pag-abot kan ikawalong aldaw, sinerkomsisyon an aki asin nginaranan siyang Jesus, an ngaran na itinao kan anghel bago siya ipangidam. 22Kan mag-abot an aldaw nin paglinig para ki Jose asin Maria sosog sa Katogonan ni Moises, dinara ninda si Jesus sa Jerusalem nganing idolot sa Kagurangnan, 23huli ta nasusurat sa Katogonan: “An lambang panganay na lalaki sadiri nin Kagurangnan.” 24Nagdolot man sinda nin atang sosog sa hinahagad kan Katogonan nin Kagurangnan: “mag-agom na salampati o duwang ogbon na agbaan.” 25Sa Jerusalem may sarong tawo kaidto na an ngaran Simeon. Siya matanos asin maimbod sa Dios; naghahalat siya kan kaligtasan nin Israel. Nasa saiya an Espiritu Santo, 26na iyo an nagpahayag saiya na dai siya magagadan sagkod na dai niya nahiling an Paraligtas na ipinanuga nin Kagurangnan. 27Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa Templo. Kan an omboy na si Jesus darahon duman kan saiyang mga magurang sa pag-otob kan hinahagad kan Katogonan, 28kinua siya ni Simeon asin itinaas, dangan nagpasalamat sa Dios na an sabi: 29”Kagurangnan, tugote nang magadan sa katoninongan an saimong sorogoon sosog sa saimong panuga, 30huli ta nahiling ko na an saimong kaligtasan, 31na inandam mo para sa gabos na tawo: 32sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtatao nin kamurawayan sa Israel na saimong banwaan.” 33Nagngalas si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. 34Benendisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na saiyang ina, “Uya, an aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon nin dakul sa Israel; saro siyang tanda hale sa Dios na isisikwal nin dakul na tawo, 35kaya mahahayag an saindang iniisip. Dangan an kamondoan, siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa saimong puso.” 36Igwa man nin sarong propetang babae na an ngaran Ana, na aki ni Fanuel na gikan sa tribu ni Aser. Gurang na siyang marahay. Pitong taon pa sana siyang kasal 37kan mabalo siya, asin ngunyan otsenta y kwatrong taon na siya. Parati siyang nasa Templo; aldaw-banggi siyang nagsasamba sa Dios, nag-aayuno asin namimibi. 38Kan oras man sanang iyan, nag-abot siya, nagpasalamat sa Dios asin nagtaram dapit sa aki sa gabos na naghahalat kan pagtubos nin Dios sa Jerusalem. 39Kan magibo na ni Jose asin ni Maria an gabos na ipinagboboot kan Katogonan nin Kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazaret na sadiri nindang banwaan. 40Nagtalubo an aki asin kuminosog, pano nin kadonongan; asin an biyaya nin Dios yaon saiya. 41Taon-taon, minaduman sa Jerusalem an mga magurang ni Jesus para sa Pyesta nin Paskwa. 42Kan doseng taon na si Jesus, nagduman sinda siring sa dating ginigibo ninda. 43Pakatapos kan pyesta, nagbaklay sinda papuli, alagad nagpawalat si Jesus sa Jerusalem na dai aram kan saiyang mga magurang. 44Sa paghona na kaiba si Jesus kan grupo, nagpadagos sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan hinanap ninda siya duman sa saindang mga kadugo asin mga kamidbid. 45Kan dai ninda siya nakua, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap saiya. 46Kan ikatolong aldaw, nakua ninda siya sa laog kan Templo, nagtutukaw kaiba kan mga paratukdo. Naghihinanyog siya saka naghahapot sainda. 47An gabos na nakadangog saiya nagngalas kan saiyang pakasabot asin mga simbag. 48Nagngalas man an saiyang mga magurang kan mahiling siya, kaya tinaraman siya kan saiyang ina, “Aki, tadaw ta siring an ginibo mo samo? Hadit na ako asin an saimong ama sa pagparahanap saimo.” 49Sinabihan niya sinda, “Tadaw ta hinahanap nindo ako? Dai nindo aram na kaipuhan nasa harong ako kan sakong Ama?” 50Alagad dai ninda nasabotan an sinabi niya sainda. 51Uminiba sainda si Jesus sa Nazaret asin nagin makinuyog-kuyog siya sainda. An gabos na ini rinimpos kan saiyang ina sa puso niya. 52Nagtalubo si Jesus asin nagdagdag an saiyang kadonongan. Nawilihan siya nin Dios asin kan mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\