LUKAS 20

1Sarong aldaw, mantang si Jesus yaon sa Templo nagtutukdo sa mga tawo asin naghuhulit kan Marahay na Bareta, nag-abot an mga poon na padi saka an mga paratukdo kan Katogonan, kaiba an kamagurangan. 2Hinapot ninda si Jesus, “Sabihi daw kami, ano an kapangyarihan mo sa paggibo kan mga bagay na ini? Siisay an nagtao saimo kan kapangyarihan na ini?” 3Nagsimbag si Jesus, “Hahapoton ko man kamo: 4saen hale an kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag, sa Dios o sa tawo?” 5Nagpasuruhay sinda, “Kun sabihon tang, ‘Hale sa Dios,’ masabi siya, ‘kun siring tadaw ta dai kamo nagtubod saiya?’ 6Alagad kun sabihon tang, ‘Hale sa tawo,’ gagapoon kita kan gabos na tawo huli ta minimidbid ninda si Juan na sarong propeta.” 7Kaya nagsimbag sinda na dai ninda aram. 8Sinabihan sinda ni Jesus, “Kun siring, dai ko man sasabihon saindo kun saen hale an kapangyarihan ko sa paggibo kan mga bagay na ini.” 9Dangan nag-osipon si Jesus sa mga tawo kan parabolang ini, “May sarong tawong nagtanom sa saiyang ubasan, ipinaataman iyan sa mga tumatawo, dangan nagduman sa ibang lugar asin haloy na nagbalik. 10Pag-abot kan tiggunoan kan ubas, sinugo niya an saro niyang sorogoon tanganing kuahon an kahirasan niya sa mga tumatawo. Alagad hinampak kan mga tumatawo an sorogoon dangan pinapuli na mayong dara. 11Kaya nagsugo giraray siya nin saro pang sorogoon, alagad hinampak man ini kan mga tumatawo, sinupog dangan pinapuli na mayong dara. 12Nagsugo na naman siya nin ikatolong sorogoon, alagad linugadan ninda ini dangan pinahale. 13Nagsabi an kagsadiri kan ubasan, ‘Ano an gigibohon ko? Marahay pang an namomotan kong aki an sugoon ko; tibaad galangan ninda siya!’ 14Alagad kan mahiling siya kan mga tumatawo, nag-orolay-olay sinda, ‘Iyo ini an aki kan kagsadiri. Gadanon ta siya tanganing mapasatuya an ubasan!’ 15Kaya ginuyod ninda siya paluwas sa ubasan saka ginadan.” Dangan hinapot sinda ni Jesus, “Ano daw an gigibohon sainda kan kagsadiri kan ubasan? 16Dudumanon niya an mga tumatawo dangan gagadanon sinda; pakatapos, ipapaataman niya sa iba an ubasan.” Kan madangog ini kan mga tawo, nagsabi sinda, “Dai man logod iyan mangyari!” 17Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, “Kun siring, ano an kahulogan kan nasasabing ini sa kasuratan? ‘An gapong isinikwal kan mga paratugdok iyo an nagin patugmadan na gapo.’ 18An siisay man na mahulog sa ibabaw kan gapong ini magkakabaraak; alagad an siisay man na mahulogan kan gapong ini maroronot.” 19Nasabotan kan mga paratukdo kan Katogonan asin kan mga poon na padi na sinda an pinapanongdan ni Jesus kan parabolang idto. Naghingowa sindang dakopon si Jesus kan oras na iyan, alagad natakot sinda sa mga tawo. 20Kaya naghalat sinda nin ibang oportunidad na magibo iyan. Sinuholan ninda an nagkapirang tawo na magsagin-sagin, dangan isinubol an mga ini na pataluksohon si Jesus tanganing madara siya sa awtoridad asin kapangyarihan kan gobernador. 21Naghapot an mga ini ki Jesus, “Maestro, aram mi na tama an mga sinasabi saka mga itinutukdo mo. Aram mi man na mayo kang pinapalaen na tawo, kundi itinutukdo mo an kabotan nin Dios. 22Ngunyan, tugot daw sa satong Katogonan na magbayad kita nin buhis ki Cesar o dai?” 23Alagad aram ni Jesus an maraot nindang katuyohan kaya nagsabi siya, 24”Tawe daw ako nin sarong kwartang pirak. Kiisay na lalawogon asin ngaran na ini?” “Ki Cesar,” an simbag ninda. 25Sinabihan sinda ni Jesus, “Kun siring, itao nindo ki Cesar an ki Cesar, asin sa Dios an sa Dios.” 26Dai nanggad ninda napatalukso si Jesus sa mga sinabi niya sa atubang nin mga tawo. Napangalas sinda kan mga simbag niya, kaya dai sinda nakagirong. 27May nagduman ki Jesus na mga Saduceo, na nagsasabing mayo nin pagkabuhay-liwat. Hinapot ninda si Jesus, 28”Maestro, nagsurat si Moises kaining pagboot para sato, ‘Kun magadan an sarong lalaki dangan mabayaan an agom niya na mayong aki, kaipuhan agomon kan tugang niyang lalaki an balo, tanganing magkaaki sinda para sa nagadan niyang tugang.’ 29Igwa kaidto nin pitong magturugang na lalaki. An pinakamatua nag-agom, alagad nagadan na mayong aki. 30Inagom kan ikaduwa an balo, 31dangan kan ikatolo. Pareho an nangyari sa pitong magturugang; nagkagaradan sinda gabos na mayo nin aki. 32Dangan nagadan man an babae. 33Ngunyan, sa aldaw nin pagkabuhay-liwat, siisay sainda an agom kan babaeng ini? Huli ta nagin agom siya ninda gabos!” 34Nagsimbag si Jesus, “An mga lalaki saka mga babae sa panahon na ini nag-aaragom asin nagpapaaragom, 35alagad an mga lalaki asin mga babae na maninigong buhayon liwat para sa buhay na maabot, dai na maagom. 36Dai na sinda magagadan, huli ta magigin arog na sinda sa mga anghel. Sinda mga aki nin Dios, huli ta nabuhay sinda liwat. 37Malinaw na pinatunayan ni Moises na an gadan mabubuhay liwat. Sa kasuratan dapit sa naglalaad na sadit na kahoy, inaapod niyang Kagurangnan an Dios ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. 38Siya an Dios kan mga buhay, bako kan mga gadan—an gabos nabubuhay saiya.” 39Nagsabi an nagkapirang paratukdo kan Katogonan, “Maestro, marahay an simbag mo!” 40Poon kaidto dai na sinda nangahas na maghapot ki Jesus. 41Nagsabi si Jesus sainda, “Paano ninda masasabi na an Cristo aki ni David? 42Huli ta si David mismo nagsabi sa libro kan mga Salmo, ‘An Kagurangnan nagsabi sa sakong Kagurangnan: Tumukaw ka digdi sa too ko, 43sagkod na gibohon kong tungtongan kan mga bitis mo an mga kaiwal mo.’ 44Kun ‘Kagurangnan’ an apod saiya ni David, paano siyang magin aki ni David?” 45Mantang nagdadangog ki Jesus an mga tawo, nagtaram siya sa saiyang mga disipulo, 46”Mag-ingat kamo sa mga paratukdo kan Katogonan, na boot maglibot na nakasulot nin halabang gubing, asin pagtawan nin galang sa mga plasa; boot nindang magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga asin magkabisero sa mga bangkete. 47Inuubos ninda an mga rogaring kan mga babaeng balo, dangan sagin-sagin na namimibi nin halawig. Mas magabat an padusa sainda!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\