LUKAS 21

1Nangalagkalag si Jesus asin namasdan niya an mga mayaman na naghuhulog kan saindang mga dolot sa lalagan nin limos kan Templo. 2Namasdan man niya an sarong dukhang babaeng balo na naghulog man nin duwang kobreng kwarta. 3Nagsabi si Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mas dakul an ilinimos kan dukhang balong ini ki kan ilinimos ninda gabos; 4huli ta sinda gabos nagtao kan sobra nindang kwarta, alagad siya sa saiyang pagkadukha, nagtao kan gabos niyang ikabubuhay.” 5Nag-oorolay an nagkapirang disipulo dapit sa Templo na labi kagayon huli kan mga mahalagang gapo asin kan mga dolot sa Dios. Sinabihan sinda ni Jesus, 6”Maabot an panahon na mayo diyan nin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo; an gabos marurumpag.” 7Dangan naghapot sinda, “Maestro, nuarin ini mangyayari? Ano an magigin tanda na ini mangyayari na?” 8Nagsimbag si Jesus, “Mag-ingat kamo; dai kamo magpadaya. Huli ta dakul an madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ‘Ako an Cristo!’ o ‘Nag-abot na an oras!’ Dai kamo magtubod sainda. 9Dai kamo matakot kun makadangog kamo nin mga gera saka mga ralaban. An mga iyan dapat na mangyari ngona, alagad bako pa iyan an kataposan.” 10Padagos siyang nagpahayag, “An sarong nasyon malaban sa magkasi nasyon; an sarong kahadean malaban man sa magkasi kahadean; 11malinog nin makosog, asin magkakaigwa nin gutom saka peste sa manlaen-laen na lugar; magkakaigwa nin makangingirhat saka darakulang tanda hale sa kalangitan. 12Alagad bago mangyari ini gabos, dadakopon asin papasakitan kamo; dadarahon kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bibilanggoan; iaatubang kamo sa mga hade asin sa mga kagsakop dahel sako. 13Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan Marahay na Bareta. 14Ibugtak na nindo sa saindong isip na dai kamo mahadit kun paano kamo masimbag, 15huli ta tatawan ko kamo nin mga tataramon asin kadonongan, na dai masusudya o masisimbag kan saindong mga kaiwal. 16Ipapaarestar kamo maski kan saindong mga magurang, mga tugang, mga kadugo saka mga katood; ipapagadan ninda an iba saindo. 17Ikakaongis kamo kan gabos na tawo dahel sako. 18Alagad maski sarong buhok sa saindong payo dai mawawara. 19Kun makatagal kamo, makakamtan nindo an buhay. 20”Kun mahiling nindo an Jerusalem na napapalibotan nin mga hukbo, aram na nindong madali na iyan rumpagon. 21An mga nasa Judea kaipuhan magdulag pasiring sa kabubuldan; an mga nasa syudad kaipuhan maghale, asin an mga nasa banwa dai na magduman sa syudad. 22Huli ta iyo iyan an ‘Mga Aldaw nin Padusa,’ tanganing maotob an gabos na nasusurat. 23Herak man sa mga bados asin sa mga ina na may pinapasuso sa mga aldaw na iyan! Huli ta maabot an makuring kasakitan sa kinaban asin an padusa nin Dios sa banwaan na ini. 24An iba magagadan sa gera, asin an iba dadarahon bilang mga bihag sa gabos na nasyon; rurumpagon kan mga pagano an Jerusalem sagkod na maotob an panahon ninda. 25”Magkakaigwa nin mga tanda sa aldaw, sa bulan, asin sa mga bitoon. Sa daga, mawawaran nin paglaom an mga nasyon dahel sa kosog kan hagubohob kan dagat saka darakulang alon. 26Madidismayo an mga tawo sa takot sa paghorop-horop kun ano an maabot sa bilog na kinaban, huli ta an mga kapangyarihan sa kalangitan matatanyog. 27Dangan mahihiling ninda an Aki nin Tawo na maabot sa sarong panganoron na may kapangyarihan asin dakulang kamurawayan. 28Kun an mga bagay na ini magpoon nang mangyari, tumindog dangan tumangad kamo, huli ta madali na an saindong kaligtasan.” 29Dangan nag-osipon si Jesus sainda kan parabolang ini, “Masdan nindo an kahoy na higera asin an iba pang kahoy. 30Kun an mga iyan mahiling nindo na nagdadahon na, aram nindo na harani na an tig-init. 31Siring man, kun mahiling na nindong nangyayari an mga bagay na ini, aram na nindo na madali nang mag-abot an Kahadean nin Dios. 32”Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, mangyayari an gabos na ini bago magadan an henerasyon na ini. 33Mapapara an langit asin an daga, alagad an sakong mga tataramon dai nanggad mapapara. 34”Mag-ingat kamo ta tibaad malugom kamo sa karakanan, irinoman, saka sa kahaditan kan buhay na ini, asin biglang umabot saindo an Aldaw na iyan siring sa sarong siod; 35huli ta maabot iyan sa gabos na tawo sa bilog na kinaban. 36Kaya magpuka kamo sa gabos na oras; danay kamong mamibi na magkaigwa kamo nin kosog tanganing makaligtas kamo sa gabos na mangyayaring iyan, dangan makaatubang kamo sa Aki nin Tawo.” 37Nagtutukdo si Jesus sa Templo aroaldaw; pagkabanggi, minaduman siya sa pagpahingalo sa Bukid nin mga Oliba; duman na siya nagpapaaga. 38Amay pa aga-aga, minaduman an gabos na tawo sa Templo nganing magdangog saiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\