LUKAS 22

1Madali na an Pyesta kan Tinapay na Mayo nin Lebadura na inaapod Paskwa. 2Naghanap nin paagi an mga poon na padi asin an mga paratukdo kan Katogonan kun paano ipagadan si Jesus, huli ta takot sinda sa mga tawo. 3Dangan linaog ni Satanas si Judas na inaapod Iscariote, na saro kan doseng disipulo. 4Kaya naglakaw si Judas asin kinaolay an mga poon na padi saka an mga opisyal kan mga bantay sa Templo kun paano niya ikapasaluib sainda si Jesus. 5Naogma sinda asin nagkaoroyon na tawan siya nin kwarta. 6Nag-oyon kaiyan si Judas, kaya poon kaidto naghanap na siya nin oportunidad na ikapasaluib si Jesus na dai naiisihan kan mga tawo. 7Uminabot an aldaw kan Pyesta nin Tinapay na Mayo nin Lebadura, aldaw nin pagbuno kan kordero para sa Paskwa. 8Sinugo ni Jesus si Pedro asin si Juan saka tinugon, “Dumuman kamo asin andamon nindo an satong pamanggihan sa Paskwa na satong kakakanon.” 9”Saen mo boot na andamon ini?” an hapot ninda. 10Sinabihan niya sinda, “Paglaog nindo sa syudad, sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sumunod kamo saiya sagkod sa harong na dagosan niya. 11Dangan sabihan nindo an kagharong, ‘Pinapahapot ka kan Maestro kun saen an kwartong kakakanan niya kan pamanggihan sa Paskwa kaiba an saiyang mga disipulo.’ 12Ipapahiling niya saindo an sarong dakulang kwarto sa itaas na andam na. Duman nindo andamon an satong kakanon sa Paskwa.” 13Nagduman sinda; nahiling ninda an gabos siring sa sinabi sainda ni Jesus. Inandam ninda an pamanggihan sa Paskwa. 14Kan oras na, nagtukaw si Jesus sa lamesa kaiba kan saiyang mga disipulo. 15Sinabihan niya sinda, “Haloy ko nang pinagmawot na magkakan kaiba nindo kaining pamanggihan sa Paskwa bago ako magsakit! 16Huli ta sinasabihan ko kamo, dai na nanggad ako makakan kaini sagkod na maotob ini sa Kahadean nin Dios.” 17Dangan kinua ni Jesus an sarong kalis, nagpasalamat saka nagsabi, “Akoa nindo ini, asin uminom kamo gabos. 18Sinasabihan ko kamo, dai na ako mainom nin arak kan ubas sagkod na dumatong an Kahadean nin Dios.” 19Dangan nagkua siya nin tinapay, nagpasalamat, binaraak, itinao sa saiyang mga disipulo asin nagsabi, “Ini an sakong hawak, na itinatao para saindo. Gibohon nindo ini sa pagromdom sako.” 20Siring man, pakakakan ninda, itinao niya sainda an kalis saka nagsabi, “An kalis na ini iyo an bagong tipan sa sakong dugo na pinabulos para saindo. 21”Alagad an nagpapasaluib sako kasabay ko sa pagkakan! 22Huli ta magagadan an Aki nin Tawo siring sa binoot nin Dios; alagad herak man sa tawong mapasaluib saiya!” 23Dangan nagharapotan sinda kun siisay sa sainda an magibo kaini. 24Nagpasuruhay an mga disipulo kun siisay sa sainda an mimidbidon na pinakadakula. 25Nagsabi si Jesus sainda, “An mga hade kan mga pagano may kapangyarihan sa saindang mga nasasakopan; asin an mga kagsakop inaapod na ‘Paratabang nin mga Banwaan!’ 26Alagad bakong siring kaini an dapat na mangyari saindo; ata ngani an pinakadakula saindo dapat na magin siring sa kangudhan; an lider dapat na magin siring sa naglilingkod. 27Huli ta siisay an mas dakula, an nagkakakan o an naglilingkod saiya? Bako daw an nagkakakan? Alagad yaon ako saindo bilang paralingkod. 28”Kamo an nakidumamay sakuya sa mga kasakitan ko. 29Kaya siring na tinatagamahan ako kan sakong Ama nin sarong Kahadean, tinatagamahan ko man kamo nin lugar; 30makakan saka mainom kamong kasabay ko sa Kahadean ko. Matukaw kamo sa mga trono sa paghukom sa doseng tribu nin Israel.” 31Nagsabi pa an Kagurangnan, “Simon, Simon! Dangoga ako! Hinagad ni Satanas na saligsigon kamo, arog sa trigo. 32Alagad, Simon, ipinamibi taka na dai magluya an saimong pagtubod, nganing pagbalik mo sako, pakosogon mo an saimong mga tugang.” 33Nagsimbag si Pedro, “Kagurangnan, andam akong mag-iba saimo sa bilanggoan asin sa kagadanan!” 34Nagsimbag si Jesus, “Sinasabihan taka, Pedro, ngunyan mismong banggi, bago magturaok an manok, tolong beses kang manegar na midbid mo ako.” 35Dangan sinabihan sinda ni Jesus, “Kan sugoon ko kamo na mayong darang pitaka, bag, o sandalyas, nagkulang daw kamo nin anoman?” “Dai,” an simbag ninda. 36Nagsabi si Jesus, “Alagad ngunyan, an siisay man saindo na igwa nin pitaka o bag dapat na magdara kaiyan; an mayo nin espada dapat ipabakal an gubing niya tanganing bumakal nin espada. 37Huli ta sinasabihan ko kamo: dapat na maotob sako an sabi sa kasuratan, ‘Ibinilang siya sa mga kriminal.’ Dahel ta an gabos na isinurat dapit sako naootob na.” 38Nagsabi an mga disipulo, “Kagurangnan, may duwang espada digdi!” “Tama na iyan!” an simbag niya. 39Naghale si Jesus sa syudad asin siring sa dating kinaugalean niya, nagtukad siya sa Bukid nin mga Oliba. Nagsunod saiya an mga disipulo. 40Pag-abot duman, sinabihan niya sinda, “Mamibi kamo nganing dai kamo madaog nin sogot.” 41Dangan nag-oroenotan siya sainda na may sarong daklag nin gapo an distansya, asin nagluhod saka namibi. 42Nagsabi siya, “Ama, kun boot mo, irayo mo sako an kalis na ini. Alagad bakong an kabotan ko kundi an kabotan mo an kukuyogon.” 43Dangan may nagtungang sarong anghel hale sa langit tanganing pakosogon an boot niya. 44Sa makuring kamondoan namibi siya nin mas malodok; an saiyang ganot garo dugo na nagtatagdo sa daga. 45Pakatapos niyang mamibi, nagbalik siya duman sa mga disipulo asin naabotan niyang tororog an mga ini huli sa saindang kamondoan. 46Nagsabi siya sainda, “Tadaw ta nagtotorog kamo? Magbangon kamo asin mamibi tanganing dai kamo madaog nin sogot.” 47Nagtataram pa si Jesus kan umabot an dakul na tawo, na pinapangenotan kan saro sa doseng disipulo, an inaapod na Judas. Dinolok niya si Jesus nganing hadokan. 48Alagad nagsabi si Jesus, “Judas, papasaluiban mo an Aki nin Tawo sa paagi nin sarong hadok?” 49Kan mahiling kan mga disipulo na kaiba ni Jesus kun ano an mangyayari, naghapot sinda, “Ano, Kagurangnan, manigbas na kami?” 50Dangan tinigbas kan saro sainda an oripon kan Halangkaw na Padi; napalongan idto kan toong talinga. 51Alagad sinaway sinda ni Jesus, “Tama na!” Dangan dinutaan niya an talinga kan oripon asin naomayan ini. 52Dangan sinabihan ni Jesus an mga poon na padi, an mga opisyal kan mga bantay sa Templo asin an kamagurangan na nagduman sa pagdakop saiya, “Kaipuhan pa daw na magdigdi kamong may darang mga espada asin mga pamukpok na garo ako sarong bandido? 53Aroaldaw yaon ako sa Templo kaiba nindo, alagad dai nindo ako dinakop. Alagad oras ini nindo asin kan kapangyarihan nin kadikloman.” 54Dinakop ninda si Jesus saka dinara sa harong kan Halangkaw na Padi; nagsunod si Pedro sa harayo. 55May kalayong inamak sa tahaw kan patyo, asin nakitukaw si Pedro sa mga tawong nakatukaw sa palibot kaiyan. 56Nahiling siyang nagtutukaw kan sarong sorogoon na babae; pinagparamaanan siya saka nagsabi, “An tawong ini kaiba man ni Jesus!” 57Alagad pinagnegaran ini ni Pedro, “Babae, dai ko siya midbid!” 58Dai nahaloy, sarong lalaki an nakahiling saiya dangan nagsabi, “Saro ka man sainda!” Alagad nagsabi si Pedro, “Bako ako!” 59Pakalihis nin may sarong oras, may sarong lalaki na nag-insistir, “Talaga mananggad na an tawong iyan kaiba ni Jesus, huli ta taga Galilea man siya!” 60Alagad nagsimbag si Pedro, “Lalaki, dai ko aram an pinagsasabi mo!” Nagtataram pa siya kan biglang magturaok an manok. 61Nagsalingoy an Kagurangnan asin hiniling si Pedro. Dangan nagiromdoman ni Pedro an mga tataramon kan Kagurangnan kan siya sabihan, “Bago magturaok an manok ngunyan na banggi, tolong beses kang manegar na midbid mo ako.” 62Nagluwas si Pedro saka nagtangis nin mapait. 63Pinagtuya-tuya saka hinampak si Jesus kan mga nagbabantay saiya. 64Tinahoban ninda an saiyang mga mata dangan hinapot, “Ukodan mo, siisay an nagsampaling saimo?” 65Asin kun ano-ano pang mga sinabi ninda tumang saiya. 66Pagkaaga, nagtiripon an mga kamagurangan kan banwaan, an mga poon na padi, asin an mga paratukdo kan Katogonan, saka dinara ninda si Jesus sa saindang Konseho. 67Hinapot ninda si Jesus, “Sabihi daw kami kun ika mananggad an Cristo?” Nagsimbag siya, “Kun sabihon ko saindo, dai kamo matubod; 68kun hapoton ko man kamo, dai kamo masimbag. 69Alagad poon ngunyan, an Aki nin Tawo matukaw sa too kan Makakamhan na Dios.” 70Hinapot siya kan gabos, “Kun siring, ika an Aki nin Dios?” Nagsimbag siya, “Sinabi nindong ako.” 71Dangan nagpahayag sinda, “Dai ta na kaipuhan an mga saksi. Kita na mismo an nakadangog kan saiyang itinaram!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\