LUKAS 23

1Nagtindog an bilog na Konseho asin dinara si Jesus sa atubang ni Pilato. 2Duman isinumbong siya ninda, “Nadakop mi an tawong ini na sinosotsotan an mga tawo na magrebelde, asin nagpapangalad kan pagbayad nin buhis ki Cesar saka nagsabi na siya mismo an Cristo na sarong hade.” 3Hinapot siya ni Pilato, “Ika an hade kan mga Judio?” “Ika na an nagsasabi,” an simbag ni Jesus. 4Dangan sinabihan ni Pilato an mga poon na padi asin an mga tawo, “Mayo ako nin nakukuang kasalan sa tawong ini.” 5Alagad orog sindang nag-insistir, “Nagpaparibok siya sa mga tawo sa bilog na Judea huli kan saiyang katukdoan! Nagpoon siya sa Galilea asin ngunyan uya na siya digdi.” 6Kan madangog ini ni Pilato, naghapot siya kun taga Galilea si Jesus. 7Kan maaraman niyang taga Galilea si Jesus, ipinadara niya ini ki Herodes na iyo an kagsakop sa rehiyon na idto. Si Herodes yaon sa Jerusalem kan panahon na iyan. 8Naogma nin marahay si Herodes kan mahiling niya si Jesus, huli ta nadangog na niya an dapit saiya asin haloy na niyang boot mahiling si Jesus. Boot man niyang mahiling na maggibo nin mga milagro si Jesus. 9Kaya pinagparahapot ni Herodes si Jesus, alagad dai ini nagsimbag. 10An mga poon na padi asin an mga paratukdo kan Katogonan nagduman sa enotan saka nagpahayag nin magagabat na sumbong tumang ki Jesus. 11Pinag-olog-olog saka pinagbasang-basang siya ni Herodes asin kan mga soldados kaini; dangan sinulotan siya nin magayon na gubing saka ibinalik ki Pilato. 12Kan aldaw man sanang idto nagin magkatood si Herodes asin si Pilato na dating magkaiwal. 13Tinipon ni Pilato an mga poon na padi, an mga lider, asin an mga tawo, 14saka sinabihan, “Dinara nindo sako an tawong ini huli ta sabi nindo nagpaparibok siya sa mga tawo. Hinapot ko siya digdi sa atubangan nindo, alagad dai ko napatunayan na nagkasala siya kan mga isinumbong nindo tumang saiya; 15siring man si Herodes, kaya ipinabalik niya si Jesus digdi sato. Mayo siya nin ginibo na magin dahelan tanganing gadanon siya. 16Kaya ipapahampak ko siya, dangan bubutasan.” 17Lambang Pyesta nin Paskwa, binubutasan ni Pilato an sarong bilanggo na pilion kan mga tawo. 18Alagad nagkurahaw an gabos na tawo, “Gadanon siya! Si Barrabas an butasan!” 19(Nabilanggo si Barrabas huli sa kariribokan na nangyari sa syudad asin huli sa panggadan.) 20Boot ni Pilatong butasan si Jesus, kaya nagtaram giraray siya sa mga tawo. 21Alagad nagkurahaw sinda, “Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!” 22Nagsabi si Pilato sa ikatolong beses, “Tadaw, anong karatan an ginibo niya? Dai akong nakukuang anoman na dahelan tanganing gadanon siya! Kaya, ipapahampak ko siya dangan bubutasan.” 23Alagad orog sindang nagkurahaw na si Jesus ipako sa krus, asin naotob an saindang kahagadan. 24Kaya sinentensyahan ni Pilato si Jesus tanganing masunod an kahagadan kan mga tawo. 25Binutasan niya an lalaking hinagad ninda, an nabilanggo sa pagparibok saka panggadan. Dangan itinao sainda si Jesus tanganing gibohon saiya an boot ninda. 26Kan ilinuluwas ninda si Jesus hale sa palasyo, nasabat ninda an sarong taga Cirene na an ngaran Simon, na minaabot pa sana hale sa oma. Pinugol ninda ini, ipinapasan an krus ni Jesus dangan pinasunod sa hudyan kaini. 27Dakul na tawo an nagsunod ki Jesus; kabilang digdi an mga babae na nagtatangis saka naghahaya. 28Nag-atubang sainda si Jesus asin nagsabi, “Mga babaeng taga Jerusalem, dai nindo ako pagtangisan kundi pagtangisan nindo an sadiri nindo saka an saindong mga aki. 29Huli ta maabot an panahon na an mga tawo magsasabi, ‘Paladan an mga babaeng baog, an mga dai nagbados asin an mga dai nagpasuso!’ 30Sa panahon na iyan, an mga tawo masabi sa mga bukid, ‘Rumpagi nindo kami!’ dangan sa mga bulod, ‘Tambonan nindo kami!’ 31Huli ta kun an siring kaini ginigibo ninda sa sarong kahoy na berde, ano daw an mangyayari sa kahoy na alang?” 32Ilinuwas man ninda an duwang lalaking kriminal, na gagadanon kaiba ni Jesus. 33Pag-abot ninda sa lugar na inaapod “An Bungo,” ipinako ninda sa krus si Jesus; siring man an duwang kriminal, saro sa too niya asin saro sa wala. 34Nagtaram si Jesus, “Ama, patawada sinda! Huli ta dai ninda aram an saindang ginigibo.” Pinagripahan kan mga soldados an mga gubing ni Jesus tanganing pagbarangaon. 35An mga tawong yaon duman nagmamasid mantang an mga lider na Judio nagtutuya-tuya saiya. An sabi ninda, “Ilinigtas niya an iba; iligtas man niya ngunyan an sadiri niyang buhay kun talagang siya an Cristo, an pinili nin Dios!” 36Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados; nagrani sinda saiya, inalok nin suka, 37saka sinabihan, “Kun ika nanggad an hade kan mga Judio, ligtasan an sadiri mong buhay!” 38Igwa nin nakasurat sa may pamayohan niya (sa tataramon na Griyego, Latin saka Hebreyo), “Ini an Hade kan mga Judio.” 39Pinag-olog-olog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako. “Bakong ika an Cristo? Iligtas mo an sadiri mo asin kami,” an sabi niya. 40Alagad sinaway siya kan kaiba niya, “Dai ka natatakot sa Dios? Sinentensyahan ka man arog saiya. 41Tama an sentensya sato huli sa ginibo ta; alagad mayo siyang ginibong sala.” 42Dangan nagsabi siya, “Jesus, giromdoma man ako pag-abot mo sa saimong Kahadean.” 43Sinabihan siya ni Jesus, “Sa katotoohan sinasabihan taka, ngunyan mismo makakaiba taka sa Paraiso.” 44Kan maodto na, nag-ontok sa pagsaldang an aldaw asin nagdiklom an bilog na daga sagkod alas tres nin hapon; 45dangan nabanga sa tahaw an kurtina na nasa laog kan Templo. 46Nagkurahaw si Jesus, “Ama! Sa mga kamot mo idinudusay ko an sakong espiritu!” Pakasabi niya kaini nautsan siya. 47Kan an nangyaring ini mahiling kan kapitan na Romano, nag-omaw siya sa Dios saka nagsabi, “Totoo mananggad na mayo nin sala an tawong ini!” 48An mga tawo na nagtiripon sa paghiling kaini, kan mahiling an nangyari, nagpuli na nagtutumbok kan saindang daghan. 49Alagad nakatindog sa harayo an mga katood ni Jesus asin an mga babaeng nagsunod saiya magpoon sa Galilea; nahiling ninda an mga bagay na ini. 50May sarong lalaki na an ngaran Jose, na taga Arimatea, sarong banwaan sa Judea. Marahay saka matanos siyang tawo na naghahalat kan pag-abot kan Kahadean nin Dios. Kaayon siya kan Konseho, alagad dai siya nag-oyon sa saindang mga plano asin mga gibo. 52Nagduman siya ki Pilato dangan hinagad an bangkay ni Jesus. 53Tinanggal niya sa krus an bangkay, pinatos nin telang lino, dangan ilinubong sa dai pa lamang ginagamit na lulubngan na tinuki sa gapo. 54Aldaw na Byernes idto, asin mapoon na an aldaw na Sabbath. 55Nag-iba ki Jose an mga babaeng nagsunod ki Jesus magpoon sa Galilea. Nahiling ninda an linubngan asin kun paano ilinubong an bangkay ni Jesus. 56Pakatapos, nagpuli sinda dangan nag-andam nin mga pahamot saka mga panlahid para sa bangkay. Nagpahingalo sinda kan aldaw na Sabbath, sosog sa Katogonan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\